Opptil 6 000 kroner i året er skattefritt

Betaler du ut lønn på 6 000 kroner eller mindre i løpet av ett år til en person, er denne lønnen skattefri for vedkommende.

Skattefritaket gjelder for alle typer arbeid i hjemmet når det ikke er utført som ledd i næringsvirksomhet. Du kan da utbetale lønnen uten å trekke skatt. Du skal likevel fylle ut og levere et eksemplar av den forenklede meldingen til arbeidstakeren for hver utbetaling. Vent med å sende forenklet a-melding før du ser at samlet lønn blir over 6 000 kroner. Så lenge lønnen er på 6 000 kroner eller mindre på ett år fra samme arbeidsgiver, skal skattemyndighetene ikke beregne skatt av dette. Arbeidstakeren må sjekke om lønn under kr 6 000 for en småjobb likevel er blitt utfylt som skattepliktig inntekt i skattemeldingen. I så fall må beløpet strykes i skattemeldingen. Rettelsen er nødvendig for at arbeidstaker skal unngå at lønnen blir skattlagt.

Flere små utbetalinger til samme person kan årlig utgjøre mer enn 6 000 kroner totalt. Hvis arbeidstakerens lønn i løpet av året overstiger denne beløpsgrensen, blir den samlede betalingen skattepliktig og skal innrapporteres som lønn. Alle de utfylte meldingene som ikke er sendt inn tidligere må da sendes inn.

Beløpsgrensen på 6 000 kroner per person (mottaker) gjelder for husstanden. Det skyldes at betalinger for private arbeidsoppdrag knyttet til hjem eller fritidsbolig normalt anses som utbetalt på vegne av husstandsfellesskapet. Husstandsmedlemmer kan dermed ikke hver for seg utbetale 6 000 kroner til en og samme person og samtidig vise til fritak for å levere den forenklede meldingen. Det kan likevel tenkes unntak der det er utbetalt vederlag for arbeid på en frittstående bygning som et av husstandsmedlemmene har eksklusiv råderett over og som inngår i dennes hjem/fritidsbolig. Her vil beløpsgrensen på 6 000 kroner gjelde særskilt for dette husstandsmedlemmet.

Skattefritaket for lønn opptil 6 000 kroner per person (mottaker) er en selvstendig ordning adskilt fra arbeidsgiveravgiftsfritak for lønnsutbetaling opptil 60 000 kroner per husstand. Du skal derfor også beregne arbeidsgiveravgift av utbetalinger under 6 000 kroner når samlet lønn til flere arbeidstakere i løpet av året utgjør mer enn 60 000 kroner. Lønn for arbeid som ikke faller inn under den forenklede ordningen utløser også arbeidsgiveravgift selv om lønnen er skattefri på grunn av beløpets størrelse.