Mottar du lønn fra en frivillig eller veldedig organisasjon?

Dersom organisasjonen er skattefri, kan du motta lønn som ikke overstiger 10 000 kroner skattefritt.

Inntekt under beløpsgrensen skal ikke rapporteres til Skatteetaten.

Tjener du over beløpsgrensen fra en slik organisasjon i løpet av et inntektsår, så er hele beløpet skattepliktig.

Beløpsgrensen for skattefri inntekt gjelder lønn for en jobb du gjør for organisasjonen; for eksempel som profesjonell utøver, trener, dirigent, funksjonær, dommer, tillitsvalgt mv.

Dersom jobben du gjør for den skattefrie organisasjonen er en del av din næringsvirksomhet, er alle inntektene skattepliktig virksomhetsinntekt.

Utgifter refundert

Hvis du får dekket utgifter på inntil 10 000 kroner årlig som du har hatt gjennom arbeidet for organisasjonen, er disse skattefrie og skal ikke rapporteres til Skatteetaten. Det samme gjelder refusjon av reisekostnader til og fra arrangementer. Får du dekket utgifter som overstiger 10 000 kroner, er også disse skattefrie, men arbeidsgiveren din må rapportere dette til Skatteetaten. Utgiftene må kunne dokumenteres. Ved utbetaling av bilgodtgjørelse er det et vilkår for skattefritak at godtgjørelsen ikke overstiger kilometersatsen for bruk av bil som er fastsatt av Skattedirektoratet. Videre er det et vilkår at reisekostnadene legitimeres ved reiseregning utfylt av arbeidstakeren.

Dersom du er dommer i en lagidrett hvor det er nødvendig med spesielt utstyr, for eksempel sko, drakt eller beskyttelse, kan du få dekket disse utgiftene skattefritt med inntil 310 kroner per oppdrag. Samlet skattefri utstyrsgodtgjørelse som utbetales til idrettsdommeren fra samme oppdragsgiver, kan ikke overstige 3 100 kroner per år (sats for 2023). Det er en forutsetning at dommeren faktisk har kostnader til slikt utstyr, og at slike kostnader ikke blir dekket på annen måte.