Skattefrie organisasjoner

En skattefri organisasjon kan ha økonomisk virksomhet som den må skatte av.

Gjelder dette deg?

Dette gjelder deg som representerer for eksempel korps, kor eller annen kulturorganisasjon, idrettslag, hjelpeorganisasjon, miljøorganisasjon, interesseorganisasjon, religiøst trossamfunn, vann-, vei- eller velforening, sanitetsforening, velferdsorganisasjon eller studentorganisasjon. Mange av disse er frivillige eller ideelle organisasjoner.

Det kan i enkelte tilfeller også gjelde deg som representerer aksjeselskap eller samvirkeforetak.

 

I utgangspunktet er alle organisasjoner skattepliktige. Det finnes imidlertid unntak for stiftelser, lag og foreninger, religiøse trossamfunn, og i noen tilfeller aksjeselskap og samvirkelag.

Felles for skattefrie organisasjoner er at de driver uten økonomisk motiv (uten erverv til formål). Det vil si at de ikke har som mål å skape overskudd og/eller gi økonomiske fordeler til sine eiere eller medlemmer.

En skattefri organisasjon kan likevel ha økonomisk virksomhet som den må skatte av.

Har organisasjonen flere formål, er det hovedformålet som er avgjørende for om organisasjonen er skattefri eller ikke.

Skattefrie inntekter

For at inntekten skal være skattefri, må den være direkte knyttet til å realisere organisasjonens formål uten økonomisk motiv. 

For skattefrie organisasjoner, er denne typen inntekter skattefrie:

 • medlemskontingenter
 • startkontingenter
 • treningsavgifter
 • billettinntekter ved sporadiske arrangementer
 • offentlige tilskudd
 • rene gaver og tilskudd
 • inntekt av medlemsmøter (klubbkvelder, møter, tilstelninger osv.)
 • inntekt av enkeltstående, tilfeldige aktiviteter og arrangementer (loppemarked, kiosk i forbindelse med arrangementer osv.)
 • salg av supporterutstyr

Hvis dere kun har skattefrie inntekter, trenger dere ikke å levere skattemelding.

Når må dere betale skatt

En skattefri organisasjon kan ha skattepliktige aktiviteter. Det er organisasjonen selv som har ansvar for å finne ut den må betale skatt av inntektene fra disse aktivitetene. 

Hva som er skattepliktig inntekt bestemmes av – i denne rekkefølgen:

 

Hvis organisasjonen har aktiviteter som ikke er direkte knyttet til hovedformålet, kan det hende at dere må skatte av inntektene fra disse aktivitetene.

 • Salg av varer og tjenester som kan påvirke den frie konkurransen i markedet – som kurs, bøker, flyttetjenester med mer
 • Utleie av eiendom – som klubbhus, idrettshall, garasjeanlegg, parkeringsplass, utleie av bygninger til for eksempel sommerhotell med mer
 • Salg av fast eiendom – som bygninger og tomter
 • Kapitalforvaltning – som utbytte (gevinst) fra aksjer og fond, skogsdrift med mer

 

Dersom aktiviteten ikke er direkte knyttet til formålet deres:

Dere må vurdere om aktiviteten har karakter av å være et enkeltstående arrangement, eller om den er en stadig tilbakevendende aktivitet.

I utgangspunktet vil ett eller noen få enkeltstående arrangementer, som bingo eller loppemarked, ha et så tilfeldig preg at det ikke blir regnet som skattepliktig økonomisk virksomhet.

Er aktiviteten stadig tilbakevendende, for eksempel stadige flyttejobber, vil det trekke i retning av å være skattepliktig økonomisk virksomhet. Det samme kan gjelde dersom dere får oppdrag som følge av aktiv markedsføring.

Dersom aktiviteten ikke er direkte knyttet til formålet deres, og den kan karakteriseres som en stadig tilbakevendende aktivitet:

Dere må sjekke om dere har en brutto omsetning under eller over beløpsgrensen for skatteplikt.

 • arbeidsorganisasjoner, herunder fagforeninger
 • næringsorganisasjoner
 • politiske organisasjoner og partitilknyttede organisasjoner
 • studentorganisasjoner
 • vitenskapelige organisasjoner
 • yrkesorganisasjoner

Organisasjoner som ikke blir ansett som allmennyttige eller veldedige, må betale skatt dersom dere har en samlet brutto omsetning over 70 000 kroner i året fra disse aktivitetene.

Dersom dere overskrider beløpet på 70 000 kroner, må dere betale skatt av hele nettoinntekten.

Dere har fradragsrett for kostnader dere har hatt i forbindelse med den skattepliktige inntekten.

Eksempel på utregning av skattepliktig beløp:

Dere har leid ut folkehøyskolen som sommerhotell i juni, juli og august og har hatt en samlet brutto omsetning (utleieinntekt) på 200 000 kroner, det vil si over beløpsgrensen på 70 000 kroner.

I samme periode hadde dere utgifter til lønn, strøm og vasking i forbindelse med utleien, for til sammen 150 000 kroner.

Samlet brutto omsetning 200 000 kroner
- utgifter i forbindelse med utleien 150 000 kroner
= skattepliktig nettoinntekt 50 000 kroner

 • hobbyforeninger
 • husflidsforening med formål å fremme god norsk husflid kulturelt, økonomisk og sosial
 • humanitære og sosiale organisasjoner
 • idrettsorganisasjoner og idrettslag
 • internasjonalt orienterte organisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner
 • kvinneorganisasjoner og kvinnesaksforeninger
 • kulturorganisasjoner, kulturvernorganisasjoner og natur/friluft/miljøvernorganisasjoner
 • Norges Bygdeungdomslag med formål å samle all ungdom med interesse for bygdesamfunnet for å fremme og ivareta bygdene og ungdommenes interesser
 • religiøse organisasjoner og livssynsorganisasjoner
 • spontane aksjonsgrupper, "ad hoc"-bevegelser
 • velforeninger, grendelag, nærmiljøorganisasjoner
 • andre foreninger og lag (frimurerlosjer, Rotary, Lions og lignende)

Allmennyttige og veldedige organisasjoner må betale skatt dersom dere har en samlet brutto omsetning over 140 000 kroner i året fra disse aktivitetene.

Dersom dere overskrider beløpet på 140 000 kroner, må dere betale skatt av hele nettoinntekten.

Dere har fradragsrett for kostnader dere har hatt i forbindelse med den skattepliktige inntekten.

Eksempel på utregning av skattepliktig beløp:
Dere er et korps som har ukentlige vaskejobber med en samlet brutto omsetning på 155 000 kroner i året, det vil si over beløpsgrensen på 140 000 kroner. I samme periode hadde dere utgifter til vaskemiddel for til sammen 20 000 kroner.

Samlet brutto omsetning 155 000 kroner
- utgifter i forbindelse med vaskejobben 20 000 kroner
= skattepliktig nettoinntekt 135 000 kroner

Vær oppmerksom på at dere kan ha skattepliktig aktivitet selv om aktiviteten drives med gratis arbeidskraft, som for eksempel et dugnadsoppdrag.

 

Dersom dere har skattepliktige inntekter, må dere betale formuesskatt av eiendeler eller eiendom som er knyttet til den skattepliktige inntekten. Formue under 10 000 kroner er skattefri.

Skattefrie organisasjoner som er organisert som aksjeselskap betaler ikke formuesskatt. Det er aksjonærene som betaler skatt av formue i aksjeselskap.

Dette må dere gjøre

Fra og med skatteåret 2023 må organisasjoner levere gjennom et regnskapssystem.

Dersom dere ikke er skattepliktige, trenger dere ikke å levere skattemelding.

Dere skal levere mva-melding når dere har solgt mva-pliktige varer og tjenester for mer enn beløpsgrensen i løpet av en periode på 12 måneder.

Beløpsgrensen for å levere mva-melding er

 • 140 000 kroner (uten mva.) for veldedige og allmennyttige organisasjoner
  • hobbyforeninger
  • husflidsforening med formål å fremme god norsk husflid kulturelt, økonomisk og sosial
  • humanitære og sosiale organisasjoner
  • idrettsorganisasjoner og idrettslag
  • internasjonalt orienterte organisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner
  • kvinneorganisasjoner og kvinnesaksforeninger
  • kulturorganisasjoner, kulturvernorganisasjoner og natur/friluft/miljøvernorganisasjoner
  • Norges Bygdeungdomslag med formål å samle all ungdom med interesse for bygdesamfunnet for å fremme og ivareta bygdene og ungdommenes interesser
  • religiøse organisasjoner og livssynsorganisasjoner
  • spontane aksjonsgrupper, "ad hoc"-bevegelser
  • velforeninger, grendelag, nærmiljøorganisasjoner
  • andre foreninger og lag (frimurerlosjer, Rotary, Lions og lignende)

 • 50 000 kroner (uten mva.) for virksomheter og de fleste organisasjoner

En skattefri organisasjon har samme plikter som andre arbeidsgivere.

Utbetaling av styrehonorar og utgiftsgodtgjørelser til styremedlemmer, andre tillitsvalgte og aktive medlemmer, skal i utgangspunktet behandles etter samme regler som utbetaling av lønn og godtgjørelser. Som lønn regnes også overtidsbetaling, feriepenger, lønn under sykdom og så videre. Alle som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser, skal levere a-melding.

 • hobbyforeninger
 • husflidsforening med formål å fremme god norsk husflid kulturelt, økonomisk og sosial
 • humanitære og sosiale organisasjoner
 • idrettsorganisasjoner og idrettslag
 • internasjonalt orienterte organisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner
 • kvinneorganisasjoner og kvinnesaksforeninger
 • kulturorganisasjoner, kulturvernorganisasjoner og natur/friluft/miljøvernorganisasjoner
 • Norges Bygdeungdomslag med formål å samle all ungdom med interesse for bygdesamfunnet for å fremme og ivareta bygdene og ungdommenes interesser
 • religiøse organisasjoner og livssynsorganisasjoner
 • spontane aksjonsgrupper, "ad hoc"-bevegelser
 • velforeninger, grendelag, nærmiljøorganisasjoner
 • andre foreninger og lag (frimurerlosjer, Rotary, Lions og lignende)

For utbetalinger som ikke overstiger 10 000 kroner per person i løpet av året, behøver du ikke levere a-melding.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner skal levere forenklet a-melding når

 • lønnsutgiftene per ansatt ikke overstiger 80 000 kroner i løpet av året
 • de samlede lønnsutgiftene for alle personer ikke overstiger 800 000 kroner i løpet av året

Hvis utbetalingene overstiger disse beløpene, skal du bruke

Lønn eller annen ytelse under 10 000 kroner i løpet av et inntektsår, er skattefritt for mottakeren. 

Mer om småjobber og tjenester

Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn kan søke om bli godkjente mottakere av gaver.

Hvis organisasjonen blir godkjent av Skatteetaten, kan de som gir gaver få skattefradrag for gavene.

Etter at dere er godkjent, må dere rapportere gavene elektronisk til Skatteetaten.

Spesielt for

For idrettslag har det vært akseptert at grensebeløpene for skatteplikt og arbeidsgiveravgift gjelder for enkeltgrupper som for eksempel skigruppe og fotballgruppe. Hver gruppe må ha eget styre og føre eget regnskap. Dette gjelder ikke for videre oppdeling i undergrupper etter for eksempel alder eller kjønn.

Idrettslag har egne regler om regnskapsplikt.

Les mer om regnskap hos Norges idrettsforbund

Kiosk- eller kafédrift regnes ikke som skattepliktig økonomisk virksomhet dersom kiosken eller kaféen

 • bare er åpen under organisasjonsarrangementer eller trening, og
 • har salg som retter seg mot tilskuere og deltakere, og
 • har et begrenset utvalg av typiske kiosk- eller kafévarer, og
 • betjenes av ulønnet personale

Dersom en skattefri organisasjon selger varer fra kiosk eller kafé med fast, regelmessig åpningstid, må den skatte av inntekten. Dette gjelder uavhengig av om kiosken eller kafeen er plassert på eller i tilknytning til for eksempel et idrettsanlegg.

Samvirkeforetak uten økonomiske formål har egne krav til beskrivelse i vedtektene om hvordan de kan disponere årlig overskudd (etterbetaling) og oppløsning. Dette vil være en del av vurderingen for om organisasjonen regnes som skattefri eller skattepliktig.

Les mer hos Samvirkene

Når vi vurderer om selskapet kan regnes som skattefritt, vil vi legge vekt på at selskapet har bestemmelser om

 • formålet med virksomheten
 • begrensinger for utbetaling av utbytte og eventuelt konsernbidrag
 • beskrivelse av hvordan formuen skal fordeles ved oppløsning 

Hvis selskapet har datterselskaper, skal også aktivitetene til datterselskapene tas med i vurderingen.

Selskap som driver arbeidstrening

Når vi vurderer om et aksjeselskap som driver med arbeidstrening (AFT) eller varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal kunne ansees som en skattefri organisasjon, legger vi vekt på om dere har fått godkjenning for virksomheten hos NAV.

Mer for tiltaksarrangører av varig tilrettelagt arbeid hos NAV

Private skoler

Når vi vurderer om et aksjeselskap som driver privat skole skal kunne ansees som en skattefri organisasjon, legger vi vekt på om dere mottar lovregulert offentlig tilskudd.

Mer om privatskoler hos Utdanningsdirektoratet

Hvis dere produserer for eksempel drikkevarer, både med og uten alkohol, må dere sjekke om dere skal registrere dere som særavgiftspliktige og betale særavgifter. 

Sjekke om og hvordan dere skal registrere virksomheten som særavgiftspliktig

Dokumentasjon om dere kontakter oss

Hvis dere har behov for veiledning om organisasjon er skattefri eller har skattepliktige aktiviteter, kan dere ta kontakt med oss.

Dersom dere sender oss et skriftlig spørsmål, trenger vi relevant dokumentasjon som

 • vedtektene til organisasjonen
 • beskrivelse av den faktiske aktiviteten
 • årsregnskapet for det siste året
 • planer og budsjett for det kommende året

Rettskilder