A-melding - Direkte levering

For deg som ikke har lønnssystem og skal levere a-melding (tidligere A01 i Altinn).

Om denne a-meldingen

Du kan levere a-meldingen direkte på skatteetaten.no hvis du ikke har lønnssystem.

Bruk a-meldingen for å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn, ytelser, forskuddstrekk og utleggstrekk til dine ansatte, i tillegg til arbeidsgiveravgift.

Denne a-meldingen har disse begrensningene:

  • kun én a-melding per underenhet
  • kan ikke brukes av offentlige etater

Når du leverer a-meldingen direkte, er det alltid den siste a-meldingen som er sendt for måneden som gjelder for den underenheten du leverer a-meldingen for. Det vil si at hvis du retter feil eller mangler, vil den nye a-meldingen du leverer erstatte/overskrive forrige a-melding for den måneden.

Direkte registrering på skatteetaten.no erstatter ikke a-meldinger som tidligere er sendt fra Altinn (A01) eller lønnssystem. Du kan derfor ikke bruke a-melding direkte på skatteetaten.no til å rette feil eller mangler i a-melding sendt fra Altinn eller lønnssystem.

For å levere a-meldingen trenger du en av disse tilgangene i Altinn:

  • Utfyller/Innsender
  • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • Regnskapsfører lønn
  • Ansvarlig revisor
  • Revisormedarbeider
  • Kontaktperson NUF

Du finner informasjon om altinn-rollene på altinn.

Oppdrag som utføres i Norge eller på norsk sokkel av et utenlandsk selskap eller en utenlandsk selvstendig næringsdrivende, skal registreres i Oppdrags- og arbeidsforholdregisteret

Hvis dere har betalt lønn skal dere gi opplysninger om dette i a-meldingen. Du kan lese mer om dette i veiledningen til a-meldingen.

Fristen for å levere a-meldingen er den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første påfølgende hverdag. 

Husk å rapportere status på arbeidsforhold hver måned. Dette skal du rapportere selv om du ikke betaler ut lønn.

Les mer om frister og betaling i a-meldingen. 

Hver gang du leverer a-meldingen gjør vi en automatisk kontroll av den, og du får en tilbakemelding.

Tilbakemeldingen gir deg en oversikt over opplysninger du har sendt inn, og om a-meldingen inneholder feil som du må rette. Tilbakemeldingen inneholder informasjon om betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, kontonummer og KID-nummer.

Hvis du har plikt til å levere a-melding, men ikke leverer a-meldingen eller leverer den med feil, kan du få tvangsmulkt.

Feil eller mangler i opplysninger du sender i a-meldingen kan få konsekvenser for dine ansatte. Det kan gi feil i skattemeldingen eller feil i utbetalinger fra NAV. Det er derfor viktig at du sender riktige opplysninger innen fristen hver måned.

Husk å oppgi status på arbeidsforhold hver måned, selv om du ikke utbetaler lønn.