Skjema RF-1198 og 1199

Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere

Alle oppdrag gitt til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen skal rapporteres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR).

Det er oppdragsgivers plikt å rapportere oppdraget. Den utenlandske oppdragstakeren har plikt til å rapportere arbeidstakerne som jobber på oppdraget.

Oppdrag

Oppdragsgiver skal gi opplysninger til Skatteetaten om alle oppdrag og underoppdrag som er gitt til et selskap som er hjemmehørende i utlandet, eller til en person som er bosatt i utlandet, dersom verdien på oppdraget overstiger NOK 20 000.

Oppdrag gitt av privatpersoner, kabotasjeoppdrag og oppdrag utført på Svalbard er unntatt.

Arbeidstakere

Sende inn a-melding uten lønnssystem

Alle utenlandske oppdragstakere som skal sende inn a-meldingen uten lønnssystem, kan ta i bruk en ny løsning for direkte rapportering i a-meldingen. 

Den nye løsningen skal erstatte dagens løsning (A01) i Altinn. 

Oppdragstaker skal gi opplysninger om alle arbeidstakere som jobber på oppdrag i Norge eller på kontinentalsokkelen. Skatteetaten vil utstede d-nummer og skattekort etter informasjon gitt på skjema RF-1198.

Utenlandske arbeidsgivere har opplysningsplikt i a-meldingen.

Les mer om arbeidsgivers plikter i utenlandsk aksjeselskap og utenlandsk næringsdrivende.

Tilgang til portalen

Du må logge deg inn med elektronisk ID.

For at du skal kunne se hva som er rapportert i registeret må du ha lesetilgang til tjenesten RF-1199/RF-1198 i Altinn for det organisasjonsnummer som er registrert på oppdraget. Dersom du skal rapportere opplysninger må du ha skrivetilgang. Tilgangene tildeles i Altinn.

Portalen gir en enkel oversikt over alle oppdrag og arbeidsforhold som er rapportert.

Dersom du ikke har norsk d-nummer/fødselsnummer, men skal rapportere i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret kan du søke om norsk d-nummer på skjema RF-1506. Skjemaet må være underskrevet av begge parter, altså den som skal rapportere og den i selskapet som er ansvarlig for rapporteringen – kalt rolleinnehaver i Altinn.