Tvangsmulkt og klage – a-meldingen

A-ordningen bruker tvangsmulkt for å få inn riktige opplysninger innen frist.

Det er svært viktig at du rapporterer riktig og innen frist for at dine ansatte skal få riktig skattekort og skattemelding eller korrekt utbetaling fra NAV og andre.

Hvem kan få tvangsmulkt

Alle som er opplysningspliktige i a-ordningen og ikke leverer a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil, kan få tvangsmulkt.

Hva kan du få tvangsmulkt for

Du kan få tvangsmulkt hvis du

Ikke utsatt frist for levering a-melding

Skatteetaten har ikke anledning til å innvilge utsatt frist for de som leverer a-melding. Fristen for levering av a-melding følger av a-opplysningsforskriften § 2-1. Opplysningene brukes av etatene kort tid etter fristen for levering. Det er derfor viktig at fristen overholdes for alle tilgjengelige opplysninger.

Hvordan unngå tvangsmulkt

  • Sjekk at du har levert a-melding for alle måneder.
  • Sjekk Tilbakemeldingen etter hver a-melding og rett opp i feilene innen frist. Husk å rette på den a-meldingen som har feil
  • Bestill gjerne Avstemmingsinformasjon for å sjekke hva du har rapportert.
  • Les om hvordan du skal rapportere arbeidsforhold og inntekter i veiledningen.
  • Aktivèr varslinger i Altinn for å motta varsler på SMS eller e-post når det har kommet brev til Innboks i Altinn.

Har du fått brev om vedtak om tvangsmulkt i a-meldingen

Dette må du gjøre:

  • Sjekk hva mulkten gjelder.
  • Rett opp feilen eller rapporter opplysningene som mangler innen fristen som står i brevet.
  • Ring Skatteetaten på telefon 800 80 000 hvis du har spørsmål.

Viktig informasjon

Vær klar over at du må betale mulkten selv om du klager.

Mulkten stopper ikke selv om du klager. Eneste måte å stoppe mulkten på er å levere a-melding uten feil.

 

Klage på vedtak om tvangsmulkt

Skattedirektoratet er klageinstans for klager som gjelder tvangsmulkt etter a-opplysningsloven.

Frist

Klagefristen er 6 uker fra du har mottatt vedtaket.

Klager du etter klagefristen på 6 uker, vil klagen bli avvist med mindre du ikke kan lastes for å ha klaget for sent, eller det er andre spesielle grunner som tilsier at vi skal behandle den. Begrunn og dokumenter hvorfor du har klaget for sent.

Her sender du klagen

Klagen sendes til Skatteetaten. Bruk klageskjemaet (krever innlogging), alternativt send et brev til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Du må begrunne klagen

I klagen må du begrunne hvorfor du mener vedtaket er feil og sende med eventuell dokumentasjon som vi trenger for å behandle klagen. Oppgi også referansenummeret og dato som står på vedtaksbrevet.

Satser og betaling

Tvangsmulkten er 127 kroner (1/10 av ett rettsgebyr) per inntektsmottaker med feil per dag. Husk at mulkten løper til opplysningene er sendt inn eller feilen er rettet. Maksimalt tak for mulkten er 1 000 x 1 277 kroner (ett rettsgebyr) = 1 277 000 kroner.

Hvis du ikke leverer eller retter innen fristen som står i brevet om tvangsmulkt, får du en faktura fra Skatteetaten. Fakturaen kommer til Innboks i Altinn. Informasjon om betaling og frist står på fakturaen. 

Har du spørsmål om faktura og innbetaling av tvangsmulkt i a-ordningen kan du ta kontakt med oss.