Tvangsmulkt og klage – a-meldingen

A-ordningen bruker tvangsmulkt for å få inn riktige opplysninger innen frist.

Det er svært viktig at du rapporterer riktig og innen frist for at dine ansatte skal få riktig skattekort og skattemelding eller korrekt utbetaling fra NAV og andre.

 

Hvem kan få tvangsmulkt

Alle som er opplysningspliktige i a-ordningen og ikke leverer a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil, kan få tvangsmulkt.

 

Hva kan du få tvangsmulkt for

Hvis du ikke leverer a-melding innen fristen, eller hvis du leverer a-melding med følgende feil:

 

Hvordan unngå tvangsmulkt

  • Sjekk at du har levert a-melding for alle måneder.
  • Sjekk Tilbakemeldingen etter hver a-melding og rett opp i feilene innen frist. Husk å rette på den a-meldingen som har feil
  • Bestill gjerne Avstemmingsinformasjon (A06) for å sjekke hva du har rapportert.
  • Les om hvordan du skal rapportere arbeidsforhold og inntekter i veiledningen.
  • Aktivèr varslinger i Altinn for å motta varsler på SMS eller e-post når det har kommet brev til Innboks i Altinn.

 

Har du fått brev om vedtak om tvangsmulkt i a-meldingen

Dette må du gjøre:

  • Sjekk hva mulkten gjelder.
  • Rett opp feilen eller rapporter opplysningene som mangler innen fristen som står i brevet.
  • Ring Skatteopplysningen på telefon 800 80 000 hvis du har spørsmål.

 

Vær klar over at du må betale mulkten selv om du klager.

Mulkten stopper ikke selv om du klager. Eneste måte å stoppe mulkten på er å levere a-melding uten feil.

 

Klage på vedtak om tvangsmulkt

Fra 1. august 2018 er Skattedirektoratet klageinstans for klager som gjelder tvangsmulkt etter a-opplysningsloven. Klagene følger dermed skatteforvaltningslovens bestemmelser, og ikke forvaltningslovens, når det gjelder frist for å klage. Det vil derfor være to frister for å klage:   
 
Gjelder klagen tvangsmulkt for perioder frem til og med 2018-06:

Klagefristen er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.
Klagen sendes til Skattedirektoratet. Bruk klageskjemaet, alternativt send et brev til Skattedirektoratet, postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Gjelder klagen tvangsmulkt for perioder fra og med 2018-07:

Klagefristen er 6 uker fra du har mottatt vedtaket.
Klagen sendes til Skattekontoret. Bruk klageskjemaet, alternativt send et brev til Skattekontoret, Postboks 2412, 3104 Tønsberg.

Klager du etter klagefristen på henholdsvis 3 eller 6 uker, vil klagen bli avvist med mindre du ikke kan lastes for å ha klaget for sent, eller det er andre spesielle grunner som tilsier at vi skal behandle den. Begrunn og dokumenter hvorfor du har klaget for sent.

Du må begrunne klagen

I klagen må du begrunne hvorfor du mener vedtaket er feil og sende med eventuell dokumentasjon som vi trenger for å behandle klagen. Oppgi også referansenummeret og dato som står på vedtaksbrevet.

 

Satser og betaling

Tvangsmulkten er 113 kroner (1/10 av ett rettsgebyr) per inntektsmottaker med feil per dag. Husk at mulkten løper til opplysningene er sendt inn eller feilen er rettet. Maksimalt tak for mulkten er 1 000 x 1 113 kroner (ett rettsgebyr) = 1 130 000 kroner.

Hvis du ikke leverer eller retter innen fristen som står i brevet om tvangsmulkt, får du en faktura fra Skatteetaten. Fakturaen kommer til Innboks i Altinn. Informasjon om betaling og frist står på fakturaen. 

 

Disse samarbeider om a-meldingen:


Logo NAV
Logo Statistisk Sentralbyrå
Logo Skatteetaten
footer/desktop/standard