Frister og betaling i a-meldingen

Fristen for å levere a-meldingen er den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første påfølgende hverdag. 

Du skal oppgi lønn og annen inntekt i a-meldingen for den måneden utbetalingen er gjort. Du skal oppgi forskuddstrekk for den måneden trekket er foretatt. Du skal levere opplysninger om arbeidsforholdet hver måned til og med den måneden den ansatte slutter.

Frister for å sende a-melding

15
JUL

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

 

Ikke utsatt frist for levering a-melding

Skatteetaten har ikke anledning til å innvilge utsatt frist for de som leverer a-melding. Fristen for levering av a-melding følger av a-opplysningsforskriften § 2-1. Opplysningene brukes av etatene kort etter fristen for levering. Det er derfor viktig at fristen overholdes for alle tilgjengelige opplysninger.

Forskuddstrekk

Arbeidsgivere skal på eget initiativ betale forskuddstrekk samlet per termin. Når du skal betale forskuddstrekk må du kontrollere tilbakemeldingen for begge månedene i terminen og summere beløpene. Tilbakemeldingene inneholder også kontonummer og KID-nummer for forskuddstrekk. Du finner tilbakemeldingene i innboksen i Altinn. Første frist for betaling av forskuddstrekk i kalenderåret er den 15. mars og deretter den 15. hver annen måned.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivere skal på eget initiativ betale arbeidsgiveravgift samlet per termin. Når du skal betale arbeidsgiveravgift må du kontrollere tilbakemeldingene for begge månedene i terminen og summere beløpene. Tilbakemeldingene inneholder også kontonummer og KID-nummer for arbeidsgiveravgift. Du finner tilbakemeldingen i innboksen i Altinn. Første frist for betaling av arbeidsgiveravgift i kalenderåret er den 15. mars og deretter den 15. hver annen måned.

Ekstra arbeidsgiveravgift

Når arbeidsgiver skal beregne og fastsette ekstra arbeidsgiveravgift gjelder de samme rapporteringsfrister og betalingsfrister som for ordinær arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivere skal på eget initiativ beregne, rapportere og betale den ekstra arbeidsgiveravgiften. Du skal bruke det samme KID-nummeret for ordinær arbeidsgiveravgift og ekstra arbeidsgiveravgift.

Finansskatt

Arbeidsgivere skal på eget initiativ betale finansskatt samlet per termin. Når du skal betale finansskatt må du kontrollere tilbakemeldingene for begge månedene i terminen og summere beløpene. Tilbakemeldingene inneholder også kontonummer og KID-nummer for finansskatt. Du finner tilbakemeldingene i innboksen i Altinn. Første frist for betaling av finansskatt i kalenderåret er den 15. mars og deretter den 15. hver annen måned.

Utleggstrekk

Arbeidsgivere skal rapportere utleggstrekk som gjelder skattekrav mot inntektsmottaker i a-meldingen. Arbeidsgivere skal på eget initiativ betale utleggstrekk samlet per termin. Når du skal betale utleggstrekk må du kontrollere tilbakemeldingene for begge månedene i terminen og summere beløpene. Tilbakemeldingene inneholder også kontonummer og KID-nummer for utleggstrekk. Du finner tilbakemeldingene i innboksen i Altinn. Første frist for betaling av utleggstrekk i kalenderåret er den 15. mars og deretter den 15. hver annen måned.

Andre frister for noen grupper

 

Privatpersoner som har lønnet arbeid i hjemmet

Frist for å levere Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) er første hverdag etter lønnsutbetaling. Samme frist gjelder betaling av forskuddstrekk og eventuell arbeidsgiveravgift.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Frist for å levere Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon  (A05) er første hverdag etter lønnsutbetaling. Samme frist gjelder betaling av forskuddstrekk og eventuell arbeidsgiveravgift.

Føderåd

Frist for å levere a-melding er én gang per år og senest samtidig med fristen for å levere a-melding i januar året etter inntektsåret.

Lott og part

Fristen for å levere a-melding med opplysninger om fiske- eller fangstvirksomhet er senest 20.februar året etter inntektsåret. Hvis utbetalingen skjer etter årsskiftet, skal du oppgi opplysningene i a-meldingen for desember i det året inntekten ble opptjent. Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk er da 15. mars.

Utenlandske arbeidsgivere med oppdrag i Norge

Utenlandske arbeidsgivere med oppdrag i Norge, som rapporterer arbeidsforholdene i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (RF-1199/RF-1198), skal rapportere lønn og annen inntekt i a-meldingen for den måneden utbetalingen er gjort. Fristen er den 5. i hver måned etter utbetalingsmåneden. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første påfølgende hverdag.

Det gis utsatt frist for første a-melding når arbeidet i et oppdrag er påbegynt etter den 20. i en kalendermåned og det foretas lønnsutbetaling i den samme kalendermåneden oppdraget er påbegynt. Fristen for å levere den første a-meldingen er da den 15. i påfølgende måned.

Det gis utsatt frist for å levere a-melding hvis det er gitt trekkfritak etter skattebetalingsloven § 5-3. Fristen for å levere a-melding er da én gang per år, og senest den 15. januar året etter inntektsåret. Opplysningene skal gis for hver kalendermåned.

Betaling

Frist for å betale arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og finansskatt på lønn er annen hver måned. Her finner du betalingsfristene.

Her kan du bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

Kontonummer

7694 05 24802

Om du skal registrere dette kontonummeret i ditt system, bruker du organisasjonsnummeret 924616733 Skatteetaten – skatteinnkreving som navn på kontoeier.

Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre.

Når du betaler fra utlandet, kan du ha behov for flere opplysninger:

BIC (SWIFT):
DNBANOKKXXX

IBAN:
NO4276940524802

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Det er egne kontonummer for innbetaling til:

Kontonummer:
7694 05 23121

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

IBAN:
NO3376940523121

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 23903

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

IBAN:
NO6576940523903

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 24357

IBAN:
NO2976940524357

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 21005

IBAN:
NO3276940521005

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Rapportere framover i tid

Husk at du kan sende a-melding for to måneder fram i tid. To måneder fram i tid gjelder bare for inneværende år. 

Eksempel

Sidra sender a-melding for et selskap. I mai har hun alle opplysningene hun trenger for de to neste månedene. Hun kan da sende a-melding for mai, juni og juli. I november kan hun bare sende a-melding til og med desember. Meldinger som gjelder januar neste år vil bli avvist.