Nå er det enklere å sende a-meldingen for deg uten lønnssystem

Du kan nå bruke en ny og enklere løsning neste gang du skal sende a-meldingen. Den nye løsningen erstatter a-meldinsskjemaet (A01) i Altinn. Du finner den nye løsningen her: A10 - Direkte rapportering av a-melding. 

Frister og betaling i a-meldingen

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Lønn og annen inntekt leveres i a-meldingen for den måneden utbetalingen er gjort. Forskuddstrekk oppgis for den måneden trekket er foretatt. Du skal levere opplysninger om arbeidsforholdet hver måned til og med den måneden den ansatte slutter.

Frister for å sende a-melding

17
JUL

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt, skattetrekk og utleggstrekk) – frist for betaling

 

Ikke utsatt frist for levering a-melding

Skatteetaten har ikke anledning til å innvilge utsatt frist for de som leverer a-melding. Fristen for levering av a-melding følger av a-opplysningsforskriften § 2-1. Opplysningene brukes av etatene kort etter fristen for levering. Det er derfor viktig at fristen overholdes for alle tilgjengelige opplysninger.

 

Utleggstrekk

Utleggstrekk som gjelder skattekrav mot inntektsmottaker rapporteres i a-meldingen. Betaling av utleggstrekket følger de samme regler som for betaling av forskuddstrekk. Arbeidsgivere skal på eget initiativ betale utleggstrekk. Første frist for kalenderåret er den 15. mars og deretter den 15. hver annen måned. Når du skal betale utleggstrekket, må du summere beløpene for de to foregående månedene.

 

Ekstra arbeidsgiveravgift

Når arbeidsgiver skal beregne og fastsette ekstra arbeidsgiveravgift gjelder de samme rapporteringsfrister og betalingsfrister som for ordinær arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivere skal på eget initiativ beregne, rapportere og betale den ekstra arbeidsgiveravgiften.

 

Andre frister for noen grupper

 

Privatpersoner som har lønnet arbeid i hjemmet

Frist for å levere Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04): Første virkedag etter lønnsutbetaling. Samme frist gjelder betaling av forskuddstrekk og eventuell arbeidsgiveravgift.

 

Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Frist for å levere Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon  (A05):  Første virkedag etter lønnsutbetaling. Samme frist gjelder betaling av forskuddstrekk og eventuell arbeidsgiveravgift.

 

Føderåd

Frist for å levere a-melding fra lønnssystem (A02) eller registrere direkte i Altinn (A01): En gang per år og senest samtidig med frist i januar året etter inntektsåret.

 

Lott og part

Opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet skal leveres for desember det året inntekten ble opptjent, når utbetalingen skjer etter årsskiftet. Slike opplysninger skal leveres senest 20. februar året etter inntektsåret. Frist for betaling av arbeidsgivaravgift og skattetrekk er da 15. mars.

 

Utenlandske arbeidsgivere med oppdrag i Norge

Det er datoen for når arbeidet i Norge starter som bestemmer fristen for å levere a-melding.

  • Hvis arbeidet i Norge blir påbegynt mellom 1.-20. i en kalendermåned, er fristen for å levere a-melding den 5. i påfølgende måned.
  • Hvis arbeidet blir påbegynt etter den 20. i en kalendermåned er fristen den 15. i påfølgende måned.

I månedene etter oppstarten av oppdraget er fristen for å sende a-melding den 5. i påfølgende måned.

Har du ansatte som er innvilget fritak fra å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-3 kan opplysninger leveres en gang i året. Opplysningene skal gis for hver kalendermåned og fristen er den 15. januar i året etter inntektsåret.

 

Betaling

Frist for å betale arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og finansskatt på lønn er annen hver måned. Her finner du betalingsfristene.

Her kan du bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

Kontonummer

7694 05 24802

Om du skal registrere dette kontonummeret i ditt system, bruker du organisasjonsnummeret 924616733 Skatteetaten – skatteinnkreving som navn på kontoeier.

Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre.

Når du betaler fra utlandet, kan du ha behov for flere opplysninger om kontoen:

BIC (SWIFT):
DNBANOKKXXX

IBAN:
NO4276940524802

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Det er egne kontonummer for innbetaling til:

Kontonummer:
7694 05 23121

IBAN:
NO3376940523121

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 23903

IBAN:
NO6576940523903

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 24357

IBAN:
NO2976940524357

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 21005

IBAN:
NO3276940521005

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Rapportere framover i tid

Husk at du kan sende a-melding for to måneder fram i tid. To måneder fram i tid gjelder bare for inneværende år. 

Eksempel

Sidra sender a-melding for et selskap. I mai har hun alle opplysningene hun trenger for de to neste månedene. Hun kan da sende a-melding for mai, juni og juli. I november kan hun bare sende a-melding til og med desember. Meldinger som gjelder januar neste år vil bli avvist.