Frister og betaling i a-meldingen

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Lønn og annen inntekt leveres i a-meldingen for den måneden utbetalingen er gjort. Forskuddstrekk oppgis for den måneden trekket er foretatt. Du skal levere opplysninger om arbeidsforholdet hver måned til og med den måneden den ansatte slutter.

Frister for å sende a-melding

 

Ikke utsatt frist for levering a-melding

Skatteetaten har ikke anledning til å innvilge utsatt frist for de som leverer a-melding. Fristen for levering av a-melding følger av a-opplysningsforskriften § 2-1. Opplysningene brukes av etatene kort etter fristen for levering. Det er derfor viktig at fristen overholdes for alle tilgjengelige opplysninger.

 

Andre frister for noen grupper

Privatpersoner som har lønnet arbeid i hjemmet

Frist for å levere Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04): Første virkedag etter lønnsutbetaling. Samme frist gjelder betaling av forskuddstrekk og eventuell arbeidsgiveravgift.

 

Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Frist for å levere Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon  (A05):  Første virkedag etter lønnsutbetaling. Samme frist gjelder betaling av forskuddstrekk og eventuell arbeidsgiveravgift.

 

Føderåd

Frist for å levere a-melding fra lønnssystem (A02) eller registrere direkte i Altinn (A01): En gang per år og senest samtidig med frist i januar året etter inntektsåret.

 

Lott og part

Opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet skal leveres for desember det året inntekten ble opptjent, når utbetalingen skjer etter årsskiftet. Slike opplysninger skal leveres senest 20. februar året etter inntektsåret. Frist for betaling av arbeidsgivaravgift og skattetrekk er da 15. mars.

  

Betaling

Frist for å betale arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og finansskatt på lønn er annen hver måned. Her finner du betalingsfristene.

Kontonummer

6345 06 24804

Om du skal registrere dette kontonummeret i ditt system, bruker du organisasjonsnummeret 924616733 Skatteetaten – skatteinnkreving som navn på kontoeier.

Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre.

Når du betaler fra utlandet, kan du ha behov for flere opplysninger om kontoen:

BIC (SWIFT):
NDEANOKK

IBAN:
NO4263450624804

Bank:
Nordea Bank Norge ASA, Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Det er egne kontonummer for innbetaling til:

Kontonummer:
6345 06 23123

IBAN:
NO3363450623123

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 23905

IBAN:
NO6563450623905

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 24359

IBAN:
NO2963450624359

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 21007

IBAN:
NO3263450621007

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Rapportere framover i tid

Husk at du kan sende a-melding for to måneder fram i tid. To måneder fram i tid bare gjelder for inneværende år. 

Eksempel

Sidra sender a-melding for et selskap. I mai har hun alle opplysningene hun trenger for de to neste månedene. Hun kan da sende a-melding for mai, juni og juli. I november kan hun bare sende a-melding til og med desember. Meldinger som gjelder januar neste år vil bli avvist.