Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Som arbeidsgiver plikter du å foreta utleggstrekk

Som arbeidsgiver kan du bli pålagt av offentlig myndighet å foreta trekk i den ansattes lønn eller annen godtgjørelse som følge av at den ansatte har krav mot seg som ikke er betalt innen forfall. Dette heter utleggstrekk (tidligere kalt påleggstrekk).

Krav som ligger til grunn for utleggstrekket kan for eksempel være ubetalte skatter, kommunale avgifter, merverdiavgift, bidragsgjeld, bøter osv. Offentlig myndighet som kan pålegge utleggstrekk kan blant annet være alminnelig namsmann (altså namsfogd eller lensmann), skatteoppkreveren (kemneren) eller skattekontoret eller Statens Innkrevingssentral.

Du plikter å foreta utleggstrekk

Som arbeidsgiver plikter du å foreta utleggstrekket, uavhengig av den ansattes samtykke. Dersom du ikke gjennomfører trekk etter pålegget, kan ansvaret for unnlatt trekk rettes direkte mot deg.

Utleggstrekket skal gjennomføres ved siden av forskuddstrekket. Trekket skal foretas i samsvar med det mottatte pålegget når du utbetaler eller på annen måte gir oppgjør for lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse.

Det er den myndigheten som pålegger utleggstrekket som beregner trekkets størrelse og bestemmer i hvilken periode trekket skal gjennomføres. Trekket kan være et fast månedlig beløp eller en bestemt prosent av lønnen. Som arbeidsgiver skal du motta tre eksemplarer av trekkpålegget. Du må straks levere ett eksemplar videre til den ansatte. Ved opphør av trekket skal du i tillegg gi den ansatte ett eksemplar som skal tjene som samlekvittering og vise det samlede trekk som du har foretatt.

Dersom den ansatte avslutter arbeidsforholdet hos deg mens utleggstrekket pågår, plikter du å melde fra til skatteoppkrever eller skattekontoret om dette.

Hvordan betaler jeg inn utleggstrekk

Utleggstrekk pålagt av skatteoppkreveren skal du sette på skattetrekkskontoen sammen med forskuddstrekket, og du må følge de reglene som gjelder for rapportering og betaling av utleggstrekk. Utleggstrekket betales terminvis med samme frister som for forskuddstrekk.

Det trukne beløpet skal betales til den skatteoppkreveren som har pålagt trekket. Samtidig må du sende inn en oppgjørsliste for utleggstrekk til skatteoppkreveren.

Last ned, fyll ut og send inn RF-1035:

Dersom du ikke foretar forskuddstrekk, og dermed ikke har skattetrekkskonto, skal trukket beløp betales til skatteoppkreveren etter trekkpålegget.

Utleggstrekk pålagt av skattekontoret skal betales til skattekontoret etter trekkpålegget.

Klage på, eller endre i utleggtrekk

Den ansatte (eller arbeidsgiveren på dennes vegne) kan søke om endring av utleggstrekket dersom det har oppstått vesentlige endringer i den ansattes økonomiske situasjon. Den ansatte eller arbeidsgiveren kan klage til tingretten over pålagt trekk så lenge trekkperioden ikke er utløpt. Klagen skal settes frem for den skatteoppkrever eller det skattekontor som har nedlagt trekket. Ved endring av utleggstrekket skal du underrettes av den skatteoppkreveren eller det skattekontoret som har gitt pålegget.