Foreta utleggstrekk

Som arbeidsgiver kan du bli pålagt av offentlig myndighet å foreta trekk i den ansattes lønn eller annen godtgjørelse som følge av at den ansatte har krav mot seg som ikke er betalt innen forfall. Dette heter utleggstrekk (tidligere kalt påleggstrekk).

Krav som ligger til grunn for utleggstrekket kan for eksempel være

  • ubetalte skatter
  • kommunale avgifter
  • merverdiavgift
  • bidragsgjeld
  • bøter
  • osv.

Offentlig myndighet som kan pålegge utleggstrekk kan blant annet være alminnelig namsmann (altså namsfogd eller lensmann) eller Skatteetaten.

Du plikter å foreta utleggstrekk

Som arbeidsgiver plikter du å foreta utleggstrekket, uavhengig av den ansattes samtykke. Dersom du ikke gjennomfører trekk etter pålegget, kan ansvaret for unnlatt trekk rettes direkte mot deg.

Utleggstrekket skal gjennomføres ved siden av forskuddstrekket. Trekket skal foretas i samsvar med det mottatte pålegget når du utbetaler eller på annen måte gir oppgjør for lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse.

Trekkpålegg

Er det bestemt at en arbeidstaker skal trekkes i lønn, vil du som arbeidsgiver motta et trekkpålegg. Her står det hvor mye du skal trekke, og hvor lenge trekket skal vare.

Det er den myndigheten som pålegger utleggstrekket som beregner trekkets størrelse og bestemmer i hvilken periode trekket skal gjennomføres. Trekket kan være et fast månedlig beløp eller en bestemt prosent av lønnen.

Dersom den ansatte avslutter arbeidsforholdet hos deg mens utleggstrekket pågår, plikter du å melde fra til Skatteetaten om dette.

Endring av utleggstrekk

Den ansatte kan klage på utleggstrekket, for eksempel om det er beregnet for høyt. Den ansatte kan også søke om endring av utleggstrekket dersom det har oppstått vesentlige endringer i den ansattes økonomiske situasjon. Ved endring av utleggstrekket får du beskjed av Skatteetaten.

Slik betaler du utleggstrekk

Utleggstrekk for skattekrav skal du sette på skattetrekkskontoen sammen med forskuddstrekket. Du betaler terminvis, med samme frister som forskuddstrekket.

Lag KID-nummer og finn kontonummer

Dersom du ikke foretar forskuddstrekk, og dermed ikke har skattetrekkskonto, skal trukket beløp betales etter trekkpålegget.

Rapportere utleggstrekk

Endringer fordi skatteoppkreveroppgavene flyttes til Skatteetaten

Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet og nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav.

Den gamle løsningen med en oppgjørsliste til hver enkelt kommunale skatteoppkrever erstattes med én felles oppgjørsliste for alle utleggstrekk på skattekrav fra hver opplysningspliktig.

Dette må du gjøre i 5. og 6. termin 2020

Som opplysningspliktig vil du få tilsendt én samlet preutfyllt oppgjørsliste per 5. og 6. termin 2020.

Innbetaling foretas samlet til kontonummer:

6345 06 24804

Om du skal registrere dette kontonummeret i ditt system, bruker du organisasjonsnummeret 924616733 Skatteetaten – skatteinnkreving som navn på kontoeier.

For 5. og 6. termin 2020 kan du kun sende inn oppgjørslisten på papir. Du sender en oppgjørsliste for hver termin til adressen:

Skatteetaten
Skatteetaten-skatteinnkreving
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Dette må du gjøre fra og med 1. termin 2021

Fra og med rapporteringen for 1. termin 2021 skal utleggstrekk for skattekrav rapporteres i a-meldingen.

  • Utleggstrekk for skattekrav skal da rapporteres månedlig i a-meldingen.
  • Betalingsfristene blir som i dag delt på seks terminer, med frist per 15. i måned etter terminslutt.
  • Det vil ikke lenger bli sendt ut preutfylte oppgjørslister.

Termin

Betales

1.     termin (januar/februar)

15. mars

2.     termin (mars/april)

15. mai

3.     termin (mai/juni)

15. juli

4.     termin (juli /august)

15. september

5.     termin (september/oktober)

15. november

6.     termin (november/desember)

15. januar året etter

Hvis du skal sende inn oppgjørsliste for eldre terminer/år eller gjøre endringer på innsendte oppgjørslister, må du laste ned oppgjørslisten og sende til Skatteetaten.

Last ned, fyll ut og send inn RF-1035:

Oppgjørslisten sendes til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo