Utføre utleggstrekk

Som arbeidsgivar kan du bli pålagt av offentlege styresmakter å utføre trekk i lønn eller anna godtgjersle til ein tilsett dersom vedkomande har krav mot seg som ikkje er betalte innan forfall. Dette heiter utleggstrekk (tidlegare kalla påleggstrekk).

Krav som ligg til grunn for utleggstrekket, kan til dømes vere

  • ubetalt skatt
  • kommunale avgifter
  • meirverdiavgift
  • bidragsgjeld
  • bøter
  • osv.

Døme på offentlege styresmakter som kan påleggje utleggstrekk, er alminneleg namsmann (altså namsfut eller lensmann) eller Skatteetaten.

Du pliktar å utføre utleggstrekk

Som arbeidsgivar pliktar du å utføre utleggstrekket, uavhengig av om den tilsette har gitt samtykke til dette. Dersom du ikkje gjennomfører trekk etter pålegget, kan ansvaret for unnlate trekk bli retta direkte mot deg.

Utleggstrekket skal gjennomførast ved sida av forskotstrekket. Trekket skal utførast i samsvar med det mottekne pålegget når du utbetaler eller på annan måte gir oppgjer for lønn eller anna godtgjersle eller yting.

Trekkpålegg

Dersom det er bestemt at ein arbeidstakar skal trekkjast i lønn, vil du som arbeidsgivar få eit trekkpålegg. Her står det kor mykje du skal trekkje, og kor lenge trekket skal vare.

Styresmakta som pålegg utleggstrekket, vil rekne ut kor stort trekket skal vere og bestemme i kva periode det skal gjennomførast. Trekket kan vere eit fast månadleg beløp eller ein bestemt prosent av lønna.

Dersom den tilsette avsluttar arbeidsforholdet hos deg medan utleggstrekket er i gang, pliktar du å melde frå til Skatteetaten om dette.

Endring av utleggstrekk

Den tilsette kan klage på utleggstrekket viss det til dømes er sett for høgt. Den tilsette kan også søkje om endring av utleggstrekket dersom den økonomiske situasjonen hans/hennar har endra seg vesentleg. Ved endring av utleggstrekket får du beskjed av Skatteetaten.

Slik betaler du utleggstrekk

Utleggstrekk for skattekrav skal setjast på skattetrekkskontoen saman med forskotstrekket. Du betaler terminvis, med dei same fristane som for forskotstrekket.

Lag KID-nummer og finn kontonummer

Dersom du ikkje utfører forskotstrekk, og dermed ikkje har skattetrekkskonto, skal det trekte beløpet betalast etter trekkpålegget.

Rapportere utleggstrekk

Endringar fordi skatteoppkrevjaroppgåvene blir flytta til Skatteetaten

Overføringa av skatteoppkrevjaroppgåver frå kommunane over til Skatteetaten frå og med 01.11.2020 betyr at det blir éin felles skatteoppkrevjar for heile landet og nye rutinar for utleggstrekk i skattekrav.

Den gamle løysinga med ei oppgjersliste til kvar enkelt kommunale skatteoppkrevjar blir erstatta med éi felles oppgjersliste for alle utleggstrekk på skattekrav frå kvar opplysningspliktig.

Dette må du gjere i 5. og 6. termin 2020

Som opplysningspliktig vil du få tilsendt éi samla, ferdig utfylt oppgjersliste per 5. og 6. termin 2020.

Innbetaling skal utførast samla til kontonummer:

6345 06 24804

Dersom du skal registrere dette kontonummeret, bruker du organisasjonsnummeret 924 616 733 Skatteetaten – skatteinnkreving

For 5. og 6. termin 2020 kan du berre sende inn oppgjerslista på papir. Du sender ei oppgjersliste for kvar termin til adressa:

Skatteetaten
Skatteetaten – skatteinnkreving
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Dette må du gjere frå og med 1. termin 2021

Frå og med rapporteringa for 1. termin 2021 skal utleggstrekk for skattekrav rapporterast i a-meldinga.

  • Utleggstrekk for skattekrav skal då rapporterast månadleg i a-meldinga.
  • Betalingsfristane blir som i dag delte på 6 terminar, med frist den 15. i månaden etter terminslutt.
  • Det vil ikkje lenger bli sendt ut ferdig utfylte oppgjerslister.

Termin

Skal betalast

1.     termin (januar/februar)

15. mars

2.     termin (mars/april)

15. mai

3.     termin (mai/juni)

15. juli

4.     termin (juli /august)

15. september

5.     termin (september/oktober)

15. november

6.     termin (november/desember)

15. januar året etter

Viss du skal sende inn oppgjersliste for tidlegare terminar/år, eller gjere endringar i innsende oppgjerslister, må du laste ned og sende oppgjerslista til Skatteetaten.

Last ned, fyll ut og send inn RF-1035:

Oppgjerslista skal sendast til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo