Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Fristar og betaling i a-meldinga

A-meldinga skal leverast den 5. i kvar månad. Dersom den 5. er ei helg eller ein helgedag, er fristen første yrkedag etter.

Lønn og annen inntekt leverast i a-meldingen for den månaden utbetalinga er gjort. Forskotstrekket oppgir du for den månaden du foretar trekket. Du skal levere opplysningar om arbeidsforholdet kvar månad til og med den månaden den ansatte sluttar.

Fristar for å sende a-melding

17
AUG

UTSETT: A-meldinga (arbeidsgivaravgift og finansskatt) – ny frist for betaling

15
SEP

A­-meldinga (arbeidsgivaravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

 

Ikkje utsett frist for levering a-melding

Skatteetaten har ikkje høve til å utsetje fristen for dei som leverer a-melding. Fristen for å levere a-melding følgjer av a-opplysningsforskrifta § 2-1. Etatane nyttar opplysningane kort tid etter fristen for levering. Det er difor viktig at ein held fristen for alle tilgjengelege opplysningar.

 

Andre fristar for somme grupper

Privatpersonar som har lønna arbeid i heimen

Frist for å levere Melding om lønna arbeid i heimen (A04): Første yrkedag etter lønnsutbetaling. Den same fristen gjeld betaling av forskotstrekk og ei eventuell arbeidsgivaravgift.

 

For velgjerande og allmennyttige organisasjonar

Fristen for å levere Forenkla a-melding for velgjerande eller allmennyttig organisasjon (A05): Første yrkedag etter lønnsutbetaling. Den same fristen gjeld betaling av forskotstrekk og ei eventuell arbeidsgivaravgift.

 

Føderåd

Fristen for å levere a-melding frå lønnssystem (A02) eller registrere direkte i Altinn (A01): Ein gong per år og seinast samstundes med frist i januar året etter inntektsåret.

 

Lott og part

Opplysningar om lott eller part ved fiske- eller fangstverksemd skal leverast for desember det året inntekta blei tent, når utbetalinga skjer etter årsskiftet. Slike opplysningar skal leverast seinast 20. februar året etter inntektsåret. Frist for betaling av arbeidsgivaravgift og skattetrekk er då 15. mars.

 

Betaling

Fristen for å betale arbeidsgivaravgift, forskotstrekk og finansskatt på lønn er annankvar månad. Her finn du desse betalingsfristane.

 

Rapportere framover i tid

Du kan sende a-melding for to månader fram i tid. Hugs at to månader fram i tid berre gjeld for inneverande år. 

Døme

Sidra sender a-melding for eit selskap. I mai har ho alle opplysningane ho treng for dei to neste månadene. Ho kan då sende a-melding for mai, juni og juli. I november kan ho berre sende a-melding til og med desember. Meldingar som gjeld januar neste år blir avviste.