A-melding – Direkte levering

For deg som ikkje har lønnssystem og skal levere a-melding (tidlegare A01 i Altinn).

Om denne a-meldingen

Du kan levere a-meldinga direkte på skatteetaten.no viss du ikkje har lønnssystem.

Bruk denne a-meldinga for å gi opplysningar om arbeidsforhold, lønn, ytingar, forskotstrekk og utleggstrekk til dei tilsette, i tillegg til arbeidsgivaravgift.

Denne a-meldinga har desse avgrensingane:

  • berre éi a-melding per undereining
  • kan ikkje brukast av offentlege etatar

Når du leverer a-meldinga direkte, er det alltid den siste a-meldinga som er sendt for månaden som gjeld for den undereininga du leverer a-meldinga for. Det vil seie at når du rettar feil eller manglar, vil den nye a-meldinga erstatte førre a-melding for månaden.

Direkte registrering på skatteetaten.no erstattar ikkje a-meldingar som tidlegare er sende frå Altinn (A01) eller lønnssystem. Du kan derfor ikkje sende a-meldingar direkte på skatteetaten.no for å rette feil eller manglar i a-meldingar sende frå Altinn eller lønnssystem.

For å levere a-meldinga treng du ein av desse tilgangane i Altinn:

  • utfyllar/innsendar
  • rekneskapsførar med signeringsrett
  • rekneskapsførar utan signeringsrett
  • rekneskapsførar lønn
  • ansvarleg revisor
  • revisormedarbeidar
  • kontaktperson NUF

Du finn informasjon om altinn-rollene på altinn.

Oppdrag som blir uførte i Noreg eller på norsk sokkel av eit utanlandsk selskap eller ein utanlandsk sjølvstendig næringsdrivande, skal registrerast i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret. 

Dersom de har betalt lønn skal de gi opplysningar om dette i a-meldinga. Du kan lese meir om dette i rettleiinga til a-meldinga.

Fristen for å levere a-meldinga er den 5. i kvar månad. Dersom den 5. er helg eller helgedag, er fristen første påfølgjande kvardag. 

Hugs å rapportere status på arbeidsforhold kvar månad. Dette skal du rapportere sjølv om du ikkje betaler ut lønn.

Les meir om fristar og betaling i a-meldinga.

Kvar gong du sender a-meldinga gjer vi ein automatisk kontroll av ho og du får ei tilbakemelding.

Tilbakemeldinga gir ei oversikt over opplysningar du har sendt inn, og om a-meldinga inneheld feil som du må rette. Ho inneheld òg informasjon om betaling av arbeidsgivaravgift og forskottstrekk, kontonummer og KID-nummer.

Viss du har plikt til å levere a-melding, men ikkje leverer a-meldinga eller leverer ho med feil, kan du få tvangsmulkt.

Feil eller manglar i opplysningar du sender i a-meldinga kan få konsekvenser for dine tilsette. Det kan gi feil i skattemeldinga eller feil i utbetalingar frå NAV. Det er derfor viktig at du sender riktige opplysningar innan fristen for månaden.

Hugs å rapportere status på arbeidsforhold kvar månad, sjølv om du ikkje utbetaler lønn.