Skattemelding for selskap

Skattemeldingen for aksjeselskap og andre selskapstyper skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. 

Fristen er 31. mai hvert år.

Slik leverer du skattemeldingen

Kun via regnskaps- eller årsoppgjørssystem

Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal all utfylling og innsending av skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen for selskap skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Dette gjelder også om du ikke har hatt aktiv drift eller omsetning i løpet av 2023.

Det er ikke lenger mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn.

Se flere detaljer om innsendingsprosessen

Disse rollene støttes i den nye løsningen:

Skatteforhold for privatpersoner (A0282) (ikke for aksjeselskap)
Begrenset signeringsrett (SISKD)
Regnskapsfører med signeringsrett (A0239)
Regnskapsførere uten signeringsrett (A0240)
Ansvarlig revisor (A0237)
Revisormedarbeider (A0238)
Revisorattesterer (A0298)
Kontaktperson NUF (KNUF)

Disse rollene støttes ikke i den nye løsningen:

Revisorrettighet (REVAI)
Regnskapsmedarbeider (REGNA)
Utfyller/innsender (UTINN)

I gammel løsning var det mulig å delegere roller til enkeltskjemaer. Siden alt nå er samlet i en skattemelding/selskapsmelding og en næringsspesifikasjon, kan du ikke delegere roller til enkelte deler av disse. Hvis du har en slik enkeltrolle knyttet til et RF-skjema, og skal jobbe med ny skattemelding, må du få tildelt en av rollene som støttes i ny skattemelding. 

Rollen definerer om du har rettighet for å skrive/lese/signere. Innsendingen av skattemeldingen/selskapsmeldingen vil fortsatt gå gjennom Altinn.

  • Hvis du har en av disse rollene i dag, trenger du ikke å gjøre noe. Du kan sende skattemelding og næringsspesifikasjon. 
  • Hvis du ikke har en av disse rollene i dag, og du skal sende skattemelding og næringsspesifikasjon for en skattepliktig, må du sørge for å få tildelt en av rollene slik at du får rettigheter. 

Du finner informasjon om roller og rettigheter hos Altinn. Det er også Altinn du må kontakte hvis du lurer på noe om tildeling og delegering av roller og rettigheter. 

Nå kommer det en ny løsning for revisors signatur i den nye skattemeldingen. Da kan revisor bekrefte skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.

Skatteetatens valideringstjeneste sjekker opplysningene i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen før de sendes inn. Det gjør at du får en tilbakemelding på om det er noe du burde se nærmere på og eventuelt endre.

Les mer om validering i skattemeldingen

Bli kjent med den nye skattemeldingen

Tidligere leverte selskaper en skattemelding, en næringsoppgave og flere vedleggsskjemaer. Nå er alt samlet i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.

Se oversikt over innholdet og strukturen i den nye skattemeldingen og næringsspesifikasjonen. I oversikten finner du temaer og felt som viser hva Skatteetaten kan trenge av opplysninger fra deg.

 

Alle vedleggsskjemaer og næringsoppgaver er erstattet av en næringsspesifikasjon og en skattemelding. Næringsspesifikasjonen og skattemeldingen er temabasert. Det er en omlegging vi kjenner fra skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Data som naturlig hører sammen, er samlet. Utgangspunktet for dette er regnskapsoppstillingen.

Poster, felter og temaer

Vi har laget oversikter som viser hvor postene i de tidligere RF-skjemaene passer inn i den nye skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen.  

Oversiktene er laget spesielt for tjenesteleverandører, regnskapsførere, revisorer og andre profesjonelle aktører. 

Opptak av informasjonsmøte om ny skattemelding:
23. januar 2024 holdt Skatteetaten et digitalt informasjonsmøte om ny skattemelding for selskaper.
Se opptak:
Informasjonsmøte del 1
Informasjonsmøte del 2

Frist og utsettelse

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende er 31. mai hvert år. Du kan søke utsettelse, men må gjøre det før fristen går ut.

Hvis det blir vanskelig å rekke fristen, kan du søke utsettelse. Du kan ikke søke om utsettelse etter at fristen har gått ut, så vær ute i god tid om dette gjelder deg.

Hvis du ikke leverer innen fristen, kan du bli ilagt tilleggsskatt eller tvangsmulkt.

Regnskapsførere og revisorer kan også søke utsettelse på vegne av sine klienter.

Viktig informasjon

Noen grupper har fått automatisk utsatt frist i år. Dette gjelder kun for skattemeldingen for inntektsåret 2023, som du leverer i 2024.

Les mer og se hvilke grupper det gjelder

Utenlandske selskap kan søke om fritak fra levering av skattemelding. Fritak kan bli innvilget dersom din virksomhet, som er utført i Norge under inntektsåret, er unntatt skattlegging i Norge etter skatteavtale.

Du søker fritak ved å logge deg inn og fylle ut kontaktskjemaet. Velg temaet «Skattemelding».

For å unngå tvangsmulkt for manglende levering bør du sende søknaden i god tid før frist for levering av skattemelding.

Spesielt for noen selskapstyper

Selskap med deltakerfastsetting (SDF) er en selskapsform med to eller flere eiere, som kalles deltakere. Deltakerne deler ansvar og risiko.

Mer info om selskap med deltakerfastsetting (SDF)

Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) skal levere skattemeldingen i regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram, på samme måte som aksjeselskap (AS). 

Noen utenlandske NUF, som er omfattet av EØS-regelverket, kan få dekket lisens til årsoppgjørsprogram.

For å falle inn under dette regelverket må selskapet 

  • være hjemmehørende i en EØS-stat 
  • ha under 5 millioner i omsetning i Norge 
  • ha midlertidig virksomhet i Norge 

Hvis deres selskap oppfyller disse vilkårene, kan dere få lisens til et årsoppgjørsprogram fra Skatteetaten. Ta kontakt med oss via kontaktskjema og velg kategorien "Norskregistrert utenlandsk foretak". I kontaktskjemaet må dere oppgi navn og e-postadresse til representant for selskapet med signaturrett.

Hvis dere allerede har betalt for regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram i Norge, får dere ikke refundert kostnaden. 

Styret for selskapet skal da sende inn skattemelding over den inntekt og formue som kreves forhåndsfastsatt. Det er inntekten frem til den endelige oppløsningsdagen som skal kreves forhåndsfastsatt.

Hjelp og støtte til systemleverandører og samarbeidspartnere

Ønsker du tilgang til teknisk dokumentasjon for skattemeldingen, informasjon om hvordan du kan teste systemet ditt eller andre nyttige tips, finner du dette på skattemeldingen sin side på GitHub:

Du finner også informasjon om ny skattemelding på Altinn digitalisering.