Individuell sparing til pensjon

Ordningen om skattefavorisert individuell sparing til pensjon ble innført fra 1. november 2017. Ordningen erstatter tidligere ordning om individuell pensjonssparing (gammel IPS), som ble stengt for nytegning 1. november 2017.

Gammel IPS-ordning ble stengt for nytegning av kontrakter da den nye ordningen trådte i kraft, men gamle IPS-avtaler tegnet før 1. november 2017 kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som tidligere.

Uttak fra den nye ordningen skal skattlegges som kapitalinntekt. Dette innebærer at uttak fra ordningen ikke vil bli skattlagt som personinntekt, med trinnskatt til staten og trygdeavgift, men bare som alminnelig inntekt. Ut over dette skal den nye ordningen skattlegges på samme måte som gammel IPS-ordning. Innestående beløp i ordningen vil således være unntatt fra formuesskatt, og avkastningen vil ikke bli skattlagt løpende.

Dersom du i samme inntektsår innbetaler både til din gamle IPS-ordningen og til den nye ordningen, samordnes fradragene etter de to ordningene slik at samlet fradrag ikke overstiger 15 000 kroner. 

Detaljene i ordningen om skattefavorisert individuell sparing til pensjon er fastsatt i forskrift. 

Type avtaler

Ordningen er begrenset til pensjonsspareavtaler, men med mulighet til å knytte et forsikringselement til spareavtalen. Avtalen kan omfatte forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet. Avtalen kan også omfatte forsikring for finansiell risiko knyttet til verdiutviklingen på alderspensjonskapitalen. Pensjonsavtalen skal gi kunden rett til alderspensjon.

Hvem kan tilby ordningen

Avtale om individuell sparing til pensjon kan tilbys av bank, livsforsikringsselskap, pensjonsforetak (pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak), verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Opplysninger om innbetalinger gis til Skatteetaten.

Forvaltningsvalg

Avtalen skal angi vilkårene for forvaltning av pensjonskapitalen. Avtalen skal angi om det er institusjonen eller kunden som velger hvilke eiendeler som skal inngå i porteføljen, kundens rett til å endre sammensetningen av porteføljen og vilkårene for slik endring. Pensjonskapitalen knyttet til avtalen om individuell sparing til pensjon kan bare utbetales som pensjon. Dette innebærer at midlene er bundet frem til tidspunktet når du starter uttak av pensjon.

Innbetaling

Samlet årlig innbetaling av innskudd, vederlag for eventuell forsikring knyttet til avtalen, vederlag for administrasjon av pensjonsavtalen og vederlag for forvaltning av årets innskudd kan ikke overstige 15 000 kroner for hver person. For å få fradraget må innbetalingen være foretatt innen utløpet av inntektsåret.

Uttak

Du kan tidligst ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Alderspensjonen skal utbetales i et fast antall år fra uttak av pensjon starter og minst til fylte 80 år, men ikke mindre enn 10 år. 
Har du rett til uføreytelser fra folketrygden, kan du likevel kreve at institusjonen straks begynner utbetaling av pensjon.

Alderspensjonskapitalen faller ikke bort hvis du dør, men kan benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer etter reglene i innskuddspensjonsloven. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet. Utbetalinger av pensjonskapitalen i form av alderspensjon, barnepensjon, etterlattepensjon og engangsbeløp til dødsboet skattlegges som kapitalinntekt (alminnelig inntekt).

Les mer om reglene i Skatte-ABC i emnet Pensjon – individuell sparing til pensjon.