Ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

En ny ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon innføres fra 1. november 2017. Den nye ordningen skal erstatte dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS), som stenges for nytegning 1. november 2017.

Etter dagens IPS-ordning gis det fradrag i alminnelig inntekt for årlig innskudd på inntil 15 000 kroner. I den nye ordningen økes den øvre grense for fradragsberettiget sparing til 40 000 kroner årlig. Uttak fra den nye ordningen skal skattlegges som kapitalinntekt. Dette innebærer at uttak fra ordningen ikke vil bli skattlagt som personinntekt, med trinnskatt til staten og trygdeavgift, men bare som alminnelig inntekt. Ut over dette skal den nye ordningen skattlegges på samme måte som dagens IPS-ordning. Innestående beløp i ordningen vil således være unntatt fra formuesskatt, og avkastningen vil ikke bli skattlagt løpende.

Dagens IPS-ordning stenges for nytegning av kontrakter når den nye ordningen trer i kraft, men eksisterende IPS-avtale kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag. Dersom du i samme inntektsår innbetaler både i din eksisterende IPS-ordningen og i den nye ordningen, samordnes fradragene etter de to ordningene slik at samlet fradrag ikke overstiger 40 000 kroner.

Detaljene i den nye ordningen er fastsatt i forskrift. Ordningen trer i kraft fra 1. november 2017.

Type avtaler

Den nye ordningen er begrenset til pensjonsspareavtaler, men med mulighet til å knytte et forsikringselement til spareavtalen. Avtalen kan omfatte forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet. Avtalen kan også omfatte forsikring for finansiell risiko knyttet til verdiutviklingen på alderspensjonskapitalen. Pensjonsavtalen skal gi kunden rett til alderspensjon.

Hvem kan tilby ordningen

Avtale om individuell sparing til pensjon kan tilbys av bank, livsforsikringsselskap, pensjonsforetak (pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak), verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Opplysninger om innbetalinger gis til Skatteetaten.

Forvaltningsvalg

Avtalen skal angi vilkårene for forvaltning av pensjonskapitalen. Avtalen skal angi om det er institusjonen eller kunden som velger hvilke eiendeler som skal inngå i porteføljen, kundens rett til å endre sammensetningen av porteføljen og vilkårene for slik endring. Pensjonskapitalen knyttet til avtalen om individuell sparing til pensjon kan bare utbetales som pensjon. Dette innebærer at midlene er bundet frem til tidspunktet når du starter uttak av pensjon.

Innbetaling

Samlet årlig innbetaling av innskudd, vederlag for eventuell forsikring knyttet til avtalen, vederlag for administrasjon av pensjonsavtalen og vederlag for forvaltning av årets innskudd kan ikke overstige 40 000 kroner for hver person.

Uttak

Du kan tidligst ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Alderspensjonen skal utbetales i et fast antall år fra uttak av pensjon starter og minst til fylte 80 år, men ikke mindre enn 10 år. Du kan fortsette innbetaling inntil du har fylt 75 år.
Har du rett til uføreytelser fra folketrygden, kan du likevel kreve at institusjonen straks begynner utbetaling av pensjon.

Alderspensjonskapitalen faller ikke bort hvis du dør, men benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon etter reglene i innskuddspensjonsloven. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet. Utbetalinger av pensjonskapitalen i form av alderspensjon, barnepensjon, etterlattepensjon og engangsbeløp til dødsboet skattlegges som kapitalinntekt (alminnelig inntekt).

Les mer om reglene i Skatte-ABC 2017 i emnet Pensjon – skattefavorisert individuell pensjonssparing.

footer/desktop/standard