Skatteregler for pensjonister

Gjelder inntekståret 2023

  • Alderspensjon, AFP og øvrige pensjonsytelser er skattepliktig inntekt.
  • Skatt på alminnelig inntekt er 22 prosent. For personer bosatt i tiltakssonen i Troms og Finnmark er skattesatsen 18,5 prosent på alminnelig inntekt.
  • Trygdeavgiften for pensjonsinntekt er 5,1 prosent.
  • Satsen på minstefradraget for pensjonsinntekt er 40 prosent. Øvre grense er 86 250 kroner.
  • Uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt. Trygdeavgift for lønnsinntekt og uføreytelser er 7,9 prosent. Satsen på minstefradraget for lønnsinntekt og uføreytelser er 46 prosent. Øvre grensen er 104 450 kroner.
  • Mottakere av alderspensjon fra folketrygden, mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor og mottakere av supplerende stønad til personer med kort botid i Norge, kan få skattefradrag for pensjonsinntekt i inntektsskatt og trygdeavgift.
  • Ektefelletillegg etter folketrygdloven til mottakere av alderspensjon og/eller AFP, er skattefritt for pensjonist som ble mottaker av ektefelletillegget før 1. januar 2011.
  • Kompensasjonstillegg som utbetales til mottaker av ny AFP i privat sektor er skattefritt.

Er du skattemessig bosatt i utlandet og betaler kildeskatt på din norsk pensjon, se pensjonister som er skattemessig bosatt i utlandet.