Skatteregler for pensjonister

Gjelder inntekståret 2022

  • Alderspensjon, AFP og øvrige pensjonsytelser er skattepliktig inntekt.
  • Skatt på alminnelig inntekt er 22 prosent. For personer bosatt i tiltakssonen i Troms og Finnmark er skattesatsen 18,5 prosent på alminnelig inntekt.
  • Trygdeavgiften for pensjonsinntekt er 5,1 prosent.
  • Satsen på minstefradraget for pensjonsinntekt er 40 prosent. Den nedre grensen er 4 000 kroner og den øvre grensen er 90 800 kroner.
  • Uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt. Trygdeavgift for lønnsinntekt og uføreytelser er 8,0 prosent. Satsen på minstefradraget for lønnsinntekt og uføreytelser er 46 prosent, den nedre grensen er 31 800 kroner og den øvre grensen er 109 950 kroner.
  • Mottakere av alderspensjon fra folketrygden, mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor og mottakere av supplerende stønad til personer med kort botid i Norge, kan få skattefradrag for pensjonsinntekt i inntektsskatt og trygdeavgift.
  • Ektefelletillegg etter folketrygdloven til mottakere av alderspensjon og/eller AFP, er skattefritt for pensjonist som ble mottaker av ektefelletillegget før 1. januar 2011.
  • Kompensasjonstillegg som utbetales til mottaker av ny AFP i privat sektor er skattefritt.

Er du skattemessig bosatt i utlandet og betaler kildeskatt på din norske pensjon, se "Pensjonister som er skattemessig bosatt i utlandet".