Uføretrygd

Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger, skattlegges på samme måte som lønnsinntekt.

Trygdeavgift

Satsen på trygdeavgiften for uføretrygd er den samme som for lønnsinntekt. For 2017 er satsen for lønnsinntekt 8,2 prosent.

Minstefradrag

Satsene og beløpsgrensene for minstefradraget er de samme som for lønnsinntekt. For 2017 er satsen for lønnsinntekt 44 prosent. Minstefradraget for 2017 utgjør maksimalt 94 750 kroner.

Skattebegrensning

Ordningen med skattebegrensning for uføre ble opphevet fra 2015.

Finansdepartementet fastsatte i forskrift 19. desember 2014 nr 1860 om skattefradrag for uføre, en treårig overgangsordning for å lette overgang til ny uføretrygd og lønnsbeskatning for en nærmere angitt gruppe uførepensjonister som fikk en betydelig nedgang i inntekten etter skatt.

Overgangsreglene gjelder for uførepensjonister som:

  • Har uføregrad på 2/3 eller mer og mottok uførepensjon fra folketrygden i 2014 og vil motta uføretrygd fra folketrygden i 2015 - ELLER
  • Har uføregrad på 2/3 eller mer og mottok uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) i 2014 og 2015, men ikke har eller har hatt rett til uførepensjon/uføretrygd fra folketrygden.

I tillegg må man:

  • Ha fått skattebegrensning i 2014 og ville fått skattebegrensning i 2015 (hvis dagens regler også gjaldt i 2015) - OG
  • Ha negativ kapitalinntekt i både 2014 og 2015 (for eksempel større renteutgifter enn renteinntekter). Er skattyter gift tas det utgangspunkt i ektefellenes samlede kapitalutgifter og kapitalinntekter. Ektefellene må til sammen ha minst en krone mer i kapitalutgifter enn i kapitalinntekter.

Beregningen av fradraget for 2015 ble gjort ved å sammenlikne hva din inntekt etter skatt ville blitt i 2015 hvis de gamle reglene fortsatt gjaldt, med inntekt etter skatt beregnet etter de nye reglene.

For å beregne hva din inntekt etter skatt ville blitt i 2015 hvis de gamle reglene fortsatt gjaldt, benyttet vi et stipulert beløp for uførepensjon som vi har fått fra NAV.

Hvis nedgangen i inntekt etter skatt er på mer enn 4 000 kroner, ble det gitt et skattefradrag lik nedgang i inntekt etter skatt minus 4 000 kroner. Maksimalt skattefradrag for 2015 var 100 000 kroner. Du kan ikke få høyere skattefradrag enn summen av din inntektsskatt og trygdeavgift.

Dersom du omfattes av overgangsreglene vil Skatteetaten ta hensyn til dette når vi beregner skatten din for 2015, 2016 og 2017.
Vær oppmerksom på at skattefradraget trappes ned for inntektsårene 2016 og 2017. For 2016 og 2017 utgjør fradraget henholdsvis 67 prosent og 33 prosent av det skattefradraget som er gitt i 2015.

Hvis du er gift, kunne en fordeling av kapitalinntekter og -utgifter mellom deg og din ektefelle få betydning for størrelsen på skattefradraget. Som hovedregel ville det lønne seg å føre kapitalinntektene i skattemeldingen til ektefellen med lavest inntekt og som er ufør, og kapitalutgiftene i skattemeldingen til ektefellen med høyeste inntekt.

Samboere med uføretrygd skattlegges som enslig

Ektefellebeskatning for samboerpar forutsetter meldeplikt etter folketrygdloven. Fra 2015 gir ikke skatteloven hjemmel for ektefellebeskatning av samboere med uføretrygd. Dette innebærer at tidligere meldepliktige samboere som mottar uføretrygd nå skattlegges som enslig.

Særfradrag for uførhet

Særfradrag for uførhet ble opphevet fra 2015.

Fikk du et halvt særfradrag for uførhet i 2014 uten å få uførepensjon fra folketrygden, så kan du likevel få særfradrag etter en overgangsordning på tre år. Forutsetningen er at du får uførepensjon etter andre lover enn folketrygden fordi ervervsevnen er satt ned med mindre enn 2/3.

Du kan ikke samtidig motta arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Oppfyller du vilkårene her, kan du få særfradrag med 1 000 kroner for hver måned for inntektsåret 2015. For 2016 utgjør særfradraget 667 kroner per måned og for 2017 utgjør det 334 kroner per måned.

Ektefelletillegg

Ektefelletillegget fra folketrygden er falt bort. Fikk du ektefelletillegg pr. 1. januar 2015, beholder du det likevel ut den perioden du har fått det innvilget for. Du kan få det maksimalt 10 år etter 1. januar 2015.

Bakgrunn

Når uføretrygden skattlegges som lønn, blir det enklere å sammenlikne og kombinere lønn og trygd. Hvis du jobber ved siden av hel eller delvis uføretrygd, blir det enklere for deg å forutsi både inntekt, skattetrekk og eventuell endring av trygdeutbetalingen. Les mer om uføretrygd på nav.no