Uføretrygd og skatt

Her finner du spørsmål og svar om uføretrygd og skatt. 

Generelle spørsmål

Nei, det er det samme. Uførepensjonen fra Nav gikk fra 1. januar 2015 over til å hete uføretrygd. Vilkårene for å få innvilget dette ble ikke endret. Uføreytelser fra andre pensjonsgivere enn Nav/folketrygden,for eksempel Statens pensjonskasse, vil fortsatt kunne hete uførepensjon.

Nei, alle uføreytelser som tidligere ble skattlagt som pensjon, skattlegges fra 1. januar 2015 som lønn. 

Nei, uføretrygden er ikke pensjonsgivende inntekt, men du vil få pensjonsopptjening basert på den inntekten som uføretrygden erstatter. Du får pensjonspoeng til og med året du fyller 66 år, hvis du er født før 1962. Er du født senere, får du opptjening til og med året du fyller 62 år.

For nærmere opplysninger om grunnlaget for pensjonsopptjeningen, kontakt Nav.

Skatt og skatteberegning

Nav/folketrygden har økt størrelsen på uføretrygden for å kompensere for at skattenivået er blitt høyere.

Har du en annen pensjonsgiver i steden for eller i tillegg til Nav/folketrygden, må du ta kontakt med denne for å få mer informasjon om det er blitt endringer i ytelsen du mottar. 

Når det gjelder hva den enkelte vil få utbetalt, avhenger dette både av størrelsen på trygden/uføreytelsen, eventuelle tillegg, skatt, fradrag osv.

Om man får mer eller mindre utbetalt enn tidligere, kan vi dessverre ikke svare konkret på.

Skattekort og skattetrekk

Hvert år i desember får du skattetrekksmeldingen for neste år. Den viser hvilke opplysninger som er lagt til grunn for ditt nye skattekort. Der vil det også fremgå hvilket prosent- eller tabelltrekk du skal ha. Tabelltrekk skal i utgangspunkt brukes hos hovedarbeidsgiveren (den du får utbetalt mest fra). Har du andre arbeidsgivere/pensjonsutbetalere, skal de bruke prosenttrekk.

Når vi beregner inntekten i skattekortet for 2023 bruker vi opplysninger fra din arbeidsgiver for oktober 2022 (x 12). I noen tilfeller bruker vi siste 12 måneder fra november 2021 til oktober 2022. I tillegg kommer en prosentvis endring i lønnsinntekten som forutsatt i Nasjonalbudsjettet for 2023 (3,0 prosent). Vi bruker det som gir høyest inntekt av disse to alternativene.  Noen kan likevel få for høy eller for lav inntekt som grunnlag for skattekortet. Du kan selv endre skattekortet dersom inntekten ikke stemmer. Vi lager et nytt skattekort som din arbeidsgiver henter ut.

Se eksempel på hvordan skattetrekket beregnes.

Nei, du opptjener ikke rett til feriepenger på uføretrygd.

På den andre siden er det ikke skattetrekk på utbetalingen av trygden i juni måned. Dersom du jobber ved siden av trygden, opptjener du rett på feriepenger av arbeidsinntekten din. Du finner mer informasjon om uføretrygd på nav.no

Det er viktig å sjekke grunnlaget for beregning av ditt skattetrekk på skattetrekksmeldingen som du får i desember og sikre deg at opplysningene stemmer.

Hvis du skal ut i jobb, må du endre skattekortet ditt slik at du tar med både uføretrygd og lønn i grunnlaget.

Hvis du har tabellkort, er det viktig å passe på at tabelltrekket kun blir brukt av en utbetaler (hovedarbeidsgiver) for samme tidsrom. Øvrige utbetalere må benytte prosenttrekket.

Dersom du ønsker å gjøre endringer, bør du endre skattekortet ditt.

Nav/folketrygden bruker tabelltrekk hvis du har  uføregrad høyere enn 50%, eller hvis det er Nav/folketrygden som utbetaler den høyeste ytelsen.

Da må du bestille et nytt skattekort.

Når du endrer skattekortet ditt på skatteetaten.no, vil Nav motta en oppdatering så snart endringen er behandlet av Skatteetaten.

Kildeskatt

Kildeskatt på pensjon på 15 prosent blir videreført. Den blir ikke påvirket av de nye reglene.

Kombinasjon av uføretrygd og lønn

For at de som kan jobbe ved siden av skal slippe å forholde seg til to ulike skatteregler.

Fra 1. januar 2015, ble både uføretrygd og lønnsinntekt skattlagt som lønnsinntekt, og ikke som pensjonsinntekt og lønnsinntekt. Stortingets vedtak om at bruttoytelsen for nye uføre skal økes til 66 prosent av tidligere inntekt opp til 6 G, forutsetter at ny uføretrygd skattlegges som lønn.

Regulering av G

Ja, den blir oppjustert sammen med G-reguleringen.