Tallene i skattekortet

I desember hvert år får du nytt skattekort som viser hvilke inntekter, utgifter, formue og gjeld vi tror du vil ha det kommende året, og hva skattetrekket ditt blir.

Tallene henter vi fra forskjellige kilder.

Inntekt

Når vi beregner inntekten i skattekortet for 2024, bruker vi inntektsopplysningene fra din arbeidsgiver for oktober 2023 og ganger tallet med 12. (Se eksempel under) I noen tilfeller bruker vi inntektsopplysninger fra de siste 12 måneder fra november 2022 til oktober 2023. Vi bruker det som gir høyest inntekt av disse to alternativene.

I tillegg justerer vi lønnsinntekten opp med en forventet lønnsvekst. For 2024 er den på 4,9 prosent. 

Fastlønn    Kroner 40 000 x 12 = kroner   480 000
Overtid   kroner       7 000
Sum   kroner  487 000
     
Elektronisk kommunikasjon kroner 366 x 12 =  kroner       4 392*
Skattepliktig forsikring Kroner 100 x 12 = kroner       1 200*
Sum  

kroner        5 592

(* Disse tallene justeres ikke opp med 4,9 prosent)

Slik regner vi ut årsinntekten for 2024:

 ((kroner 487 000 x 1,049) + kr 5 592)) = kr 516 455 (avrundet til kroner 516 000).

 

Du kan se hva arbeidsgiver eller andre utbetalere har rapportert om deg.

Renter

Økningen i renteinntekter og renteutgifter vil i hovedsak gjelde for deg som har penger i banken og/eller lån og gjeld. Tallene henter vi fra grunnlaget for renteutgifter/fradrag og renteinntekter fra skattemeldingen din i 2022.

Rentenivået i 2022 var veldig lavt. Rentene har økt kraftig i 2023 og vil mest sannsynlig ligge stabilt høyt i 2024. For noen vil det derfor være en stor endring i tallene vi har lagt inn i skattekortet for 2024.

Sjekk at tallene stemmer med dine egne beregninger. Du må endre skattekortet hvis tallene er feil.

 

I 2022 hadde du 100 000 kroner i banken og fikk i snitt 0,6 prosent i rente. Det ga deg 600 kroner i renteinntekter. For å ta hensyn til at rentene har økt, vil skattekortet du har fått for 2024 vise at vi har antatt at dine renteinntekter vil være 2 598 kroner.

I 2022 hadde du et banklån på 3 million kroner og du betalte 2,6 prosent i rente. I løpet av året blir det 78 000 kroner i renter. For å ta hensyn til økningen i rentene, vil skattekortet du har fått for 2024 vise at vi har antatt at du vil få 163 020 kroner i renteutgifter.

Du må sjekke

Tallene og opplysningene

Du er selv ansvarlig for å passe på at utbetaler trekker riktig skatt. Det er spesielt viktig at du sjekker hvis det har vært endringer i familiesituasjon, bosted eller jobb

Stemmer ikke tallene og opplysningene?

Hvis opplysningene om inntekt, fradrag, formue eller lån og gjeld for det kommende året ikke stemmer, så kan du selv endre skattekortet. Vi lager et nytt skattekort som arbeidsgivere og andre utbetalere skal hente. 

Brukes skattekortet riktig?

Du skal ikke bruke tabellkort hos to utbetalere samtidig. Det gir restskatt. Det er kun hos hovedutbetaler (der du tjener mest) du skal bruke tabellkort. Du må selv gi beskjed til andre utbetalere dersom de bruker tabellkortet. Endrer du skattekortet ditt etter februar, vil du få et prosentkort.

Har du blitt trukket for mye i skatt, vil du få penger igjen når skatteoppgjøret er klart. Har du blitt trukket for lite i skatt, må du betale en restskatt.