Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.

Derfor er det viktig at du kontrollerer skattekortet slik at du ikke trekker for mye eller for lite skatt.

Familie

 

Bolig

Når banken din setter ned boliglånsrenten vil du få lavere fradrag på skatteoppgjøret ditt. Da kan du risikerer å få restskatt neste år. Derfor er det lurt å gjøre en ny beregning av skattetrekket når du har fått rentebrev fra banken. Logg deg inn og gjør endringer i tallene i skattekortet. 

På bakgrunn av dine endringer lager vi et nytt skattekort til deg. 

 

  • Leier du ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige.
  • Leier du ut en del av din egen bolig, vil skatteplikten for utleieinntektene avhenge av hvor stor del av boligen (regnet etter utleieverdi) som leies ut. Utleieverdi har ikke nødvendigvis sammenheng med størrelsen målt i areal.
  • Leier du ut bolig eller fritidseiendom for kortere tid enn 30 dager er inntekt inntil 10 000 kroner årlig skattefritt, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Jobb

Er du en av dem som har blir rammet av inntektstap på grunn av permittering eller oppsigelse, bør du snarest vurdere å endre grunnlaget i skattekortet ditt for å få et lavere skattetrekk:

  • Om du har endring i fradrag for daglige reiseutgifter/pendlerreiser bør du justere forventet fradrag i tema for "reisefradrag". 
  • Om du har gått over til dagpenger bør du endre inntektstype i tema "lønn og tilsvarende" og juster forventet inntekt.
  • Om du fremdeles har naturalytelser som eks. fri bil fra arbeidsgiver selv om du ikke har lønn fra denne arbeidsgiveren, kan du legge inn aktuell verdi av naturalytelsen under tema "trekkfri lønn".
  • Om gjeldsrentene har endret seg bør du korrigere forventet fradragsbeløp under tema "gjeldsrenter".

Hvis du har tabellkort: Tabellkortet vil automatisk redusere skattetrekket ditt om lønnsinntektene endrer seg. Du trenger ikke å endre skattekortet hvis det bare er lønnsinntekten som endrer seg. Husk å sjekke om de andre opplysningene på skattekortet stemmer, f.eks. gjeldsrenter og andre fradrag.

Hvis du har prosentkort: Du må selv endre skattekortet dersom lønnsinntektene endrer seg.

Du bør endre skattekortet dersom renten settes ned. Hvis du ikke betaler gjeldsrenter, må du sette rentefradraget til kr. 0,-

Pensjon

  • Du kan fortsette å jobbe samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden uten at pensjonen reduseres. Får du endringer i inntekten må du huske å endre skattekortet slik at du ikke får restskatt.

 

  • Har du gått fra etterlattpensjon til alderspensjon må du huske å endre skattekortet dersom inntekten har endret seg. Etterlattepensjon utbetales månedlig frem til den etterlatte tar ut alderspensjon. Pensjonen blir avkortet mot inntekt og opphører hvis den etterlatte gifter seg på nytt.

Uføretrygd