Fordele inntekt, kostnader og formue

Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan velge hvordan de vil fordele enkelte inntekter og fradrag i skattemeldingen mellom seg.

I hovedsak er det kapitalinntekter og kapitalkostnader, for eksempel renter, som ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fordele fritt i tillegg til formuen og gjelden. Andre samboere som er ikke-meldepliktige fastsettes hver for seg for inntekter og formue, og kan ikke fordele inntekter og fradrag som beskrevet her.

Fordelingen vil normalt ikke påvirke den samlede skatten for paret, men den har betydning for hvem av dem som skal skattlegges for formuen og inntekten eller få fradrag for kostnaden.

I tilfeller der den ene har lav inntekt, kan det være fordelaktig for ektefellene mv. sett under ett å fordele og overføre inntekt og fradrag slik at ingen av dem får en lavere nettoinntekt enn personfradraget for inntektsåret.

For de som mottar alderspensjon eller AFP og en av ektefellene mv. har lav pensjon/inntekt, kan fordelingen av inntekter, fradrag og formue mellom dem få betydning for samlet skatt. Les mer om Skatteregler for pensjonister.

Ektefeller mv. som ønsker å fordele bankinnskudd, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter, må huske å korrigere begge skattemeldingene.

 

Eksempel på fordeling av gjeldsrente
Kari og Per er gift og har sammen kjøpt en bolig. Kari er hovedlåntaker på boliglånet i banken og gjeldsrentene kr 80 000 er ført opp i hennes skattemelding. Ektefellene ønsker imidlertid at fradraget for rentene fordeles med 70 prosent på Per og 30 prosent på Kari. For å fordele gjeldsrenten på begge, må Kari gå inn i skattemeldingen og rette til kr 24 000. Per må føre opp gjeldsrentebeløpet kr 56 000 som skal fordeles til ham i sin skattemelding.

 

Inntekter og utgifter som ikke kan fordeles

Inntekter og kostnader knyttet til arbeid, pensjon og næringsvirksomhet kan ikke fordeles fritt, men skal føres i skattemeldingen til den ektefellen/meldepliktige samboeren som har utført arbeidet, er berettiget til pensjonen eller har utøvet næringsvirksomheten.

Oversikten under viser hvilke inntekter og utgifter i skattemeldingen som kan være aktuelle for fordeling. Den viser også hvilke inntekter og utgifter som ikke kan fordeles.

Barns lønnsinntekt, barn som er 12 år eller yngre

Livrente utenfor arbeidsforhold til barn 16 år eller yngre
Føderåd utenfor jord- og skogbruk

Barnepensjon

Andelseiers/boligsameiers andel av inntekter i boligselskap/boligsameie

Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenom næring

Skattepliktig utleieinntekt fra fritidseiendom du selv har brukt

Skattepliktig gevinst ved salg mv. av bolig, tomt og annen fast eiendom

Inntekt av fast eiendom i utlandet

Renteinntekt av bankinnskudd mv. (også barns innskudd)

Andre renteinntekter

Renter som skal ekstrabeskattes på lån til selskap (RF-1070)

Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (RF-1088)

Skattepliktig avkastning av andeler i aksjefond (også barns aksjefond)

Annet skattepliktig utbytte 

Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1088)

Skattepliktig gevinst ved salg av andeler i verdipapirfond

Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159)

Inntekter fra utlandet
Fri fordeling gjelder ikke kapitalforsikring med og uten garantert avkastning i utenlandsk selskap/finansinstitusjon

Gevinst andre finansprodukter

Skattepliktig avkastning eller kundeutbytte

Fradrag for kostnader til pass og stell av barn (foreldrefradrag)

Gjeldsrenter

Gjeldsrenter – utlandet

Føderådsytelser utenfor jord-/skogbruksvirksomhet

Andel av kostnader i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap) og i boligsameie

Fradragsberettiget tap ved salg mv. av fast eiendom

Andre fradrag

Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1088)

Tap ved salg av andeler i verdipapirfond

Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159)

Underskudd ved utleie av fast eiendom utenfor næring

All formue, herunder formue til barn som fastsettes med foreldre, kan fordeles fritt.

Lønn og tilsvarende ytelser

Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv.

Uførerenter og livrenter utenfor arbeidsforhold

Skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold

Skattepliktig etterlønn og pensjon

Inntekter fra næringsdrift eller sykepenger til næringsdrivende

Avkastning fra kapitalforsikringsavtale

Utbetaling kapitalforsikring uten garantert avkastning

Kapitalforsikring med og uten garantert avkastning i utenlandsk selskap/ finansinstitusjon

Annen inntekt

 • Inntekt fra gevinst- og tapskonto
 • Inntektsføring av negativ saldo
 • Retur av premie (IPS)
 • Fortsettelsesforsikring
 • Utbetaling fra avtale om individuell sparing til pensjon (ny IPS)

  Minstefradrag i egen inntekt
  Underskudd regnskapslignet bil Faktiske kostnader
  Premie til syke- og ulykkesforsikring
  Minstefradrag i ektefelletillegg
  Minstefradrag i barn inntekt
  Minstefradrag i barnepensjon
  Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor hjemmet
  Småutgifter sjømenn
  Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)
  Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser)
  Fagforeningskontingent
  Premie til pensjonsordning i arbeidsforhold
  Særskilt fradrag for sjøfolk
  Særskilt fradrag for fiskere og fangstmenn
  Jordbruksfradrag (RF-1177)
  Jordbruksfradrag
  Andel av felles jordbruksfradrag
  Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet (RF-1177)
  Andel av felles fradrag for reindrift
  Særskilt fradrag for skiferproduksjon
  Andel av felles fradrag knyttet til skiferproduksjon
  Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende
  Underskudd annen næring (RF-1167, RF-1175, RF-1242)
  Underskudd fra jordbruk, gartneri, pelsdyr
  Underskudd skogbruk 
  Underskudd primærnæring 
  Underskudd Fiske og fangst 
  Underskudd fra skiferproduksjon
  Underskudd Familiebarnehage i eget hjem
  Underskudd KS, ANS mv. som driver familiebarnehage i eget hjem
  Fradragsberettiget innbetaling til avtale om individuell sparing til pensjon (ny IPS) 
 

Andre fradrag

 • Inntektsfradrag fra gevinst- og tapskonto
 • Fradragsføring av positiv saldo
 • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn i Norge
 • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn i utlandet
 • Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring
 • Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere
 • Særskilt inntektsfradrag for ungdom
 • Tap på livsforsikring - Unit Link
  Fremførbart underskudd fra tidligere år
  Andel av underskudd for tidligere år ved drift av våningshus
  Særfradrag for uførhet
  Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne
  Særfradrag for enslig forsørger