Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

All veiledning til skattemeldingen for inntektsåret 2018 vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen 4. april 2019.

Fordele inntekt, kostnader og formue

Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan velge hvordan de vil fordele enkelte inntekts- og fradragsposter i skattemeldingen mellom seg.

I hovedsak er det kapitalinntekter og kapitalkostnader, for eksempel renter, som ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fordele fritt i tillegg til formuen og gjelden. Andre samboere som er ikke-meldepliktige fastsettes hver for seg for inntekter og formue, og kan ikke fordele inntekter og fradrag som beskrevet her.

Fordelingen vil normalt ikke påvirke den samlede skatten for paret, men den har betydning for hvem av dem som skal skattlegges for formuen og inntekten eller få fradrag for kostnaden.

I tilfeller der den ene har lav inntekt, kan det være fordelaktig for ektefellene mv. sett under ett å fordele og overføre inntekt og fradrag slik at ingen av dem får en lavere nettoinntekt enn personfradraget for inntektsåret.

For de som mottar alderspensjon eller AFP og en av ektefellene mv. har lav pensjon/inntekt, kan fordelingen av inntekter, fradrag og formue mellom dem få betydning for samlet skatt. Les mer om Skatteregler for pensjonister.

Ektefeller mv. som ønsker å fordele bankinnskudd, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter, må huske å korrigere begge skattemeldingene.

 

Eksempel på fordeling av gjeldsrente
Kari og Per er gift og har sammen kjøpt en bolig. Kari er hovedlåntaker på boliglånet i banken og gjeldsrentene kr 80 000 er ført opp i hennes skattemelding. Ektefellene ønsker imidlertid at fradraget for rentene fordeles med 70 prosent på Per og 30 prosent på Kari. For å fordele gjeldsrenten på begge, må Kari gå inn på post 3.3.1 / post 4.8.1 (Renter og gjeld) i skattemeldingen og rette til kr 24 000. Per må føre opp gjeldsrentebeløpet kr 56 000 som skal fordeles til ham på post 3.3.1 / post 4.8.1 i sin skattemelding.

 

Inntekter og utgifter som ikke kan fordeles

Inntekter og kostnader knyttet til arbeid, pensjon og næringsvirksomhet kan ikke fordeles fritt, men skal føres i skattemeldingen til den ektefellen/meldepliktige samboeren som har utført arbeidet, er berettiget til pensjonen eller har utøvet næringsvirksomheten.

Oversikten under viser hvilke inntekter og utgifter i skattemeldingen som kan være aktuelle for fordeling med henvisning til postnummeret i skattemeldingen. Den viser også hvilke inntekter og utgifter som ikke kan fordeles.

2.4.1 Barns lønnsinntekt, barn som er 12 år eller yngre
2.6.2

Livrente utenfor arbeidsforhold til barn 16 år eller yngre
Føderåd utenfor jord- og skogbruk
Fri fordeling gjelder ikke for:

 • Skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold
 • Skattepliktig etterlønn og pensjon
2.6.3 Barnepensjon
2.8.1 Andelseiers/boligsameiers andel av inntekter i boligselskap/boligsameie
2.8.2 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenom næring
2.8.3 Skattepliktig utleieinntekt fra fritidseiendom du selv har brukt
2.8.4 Skattepliktig gevinst ved salg mv. av bolig, tomt og annen fast eiendom
2.8.5 Inntekt av fast eiendom i utlandet
3.1.1 Renteinntekt av bankinnskudd mv. (også barns innskudd)
3.1.2 Andre renteinntekter
3.1.3 Renter som skal ekstrabeskattes på lån til selskap (RF-1070)
3.1.5 Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (RF-1088)
3.1.6 Skattepliktig avkastning av andeler i aksjefond (også barns aksjefond)
3.1.7 Skattepliktig utbytte som ikke er ført i post 3.1.5 eller 3.1.6
3.1.8 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1088)
3.1.9 Skattepliktig gevinst ved salg av andeler i verdipapirfond
3.1.10 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1059)
3.1.11

Inntekter fra utlandet
Fri fordeling gjelder ikke kapitalforsikring med og uten garantert avkastning i utenlandsk selskap/finansinstitusjon

3.1.12

Annen inntekt
Fri fordeling gjelder ikke:

 • Inntekt fra gevinst- og tapskonto
 • Inntektsføring av negativ saldo
 • Retur av premie (IPS)
 • Fortsettelsesforsikring
 • Utbetaling fra avtale om individuell sparing til pensjon (ny IPS)
3.1.13

Gevinst andre finansprodukter

3.1.14

Skattepliktig avkastning eller kundeutbytte

3.2.10 Fradrag for kostnader til pass og stell av barn (foreldrefradrag)
3.3.1 Gjeldsrenter
3.3.2 Gjeldsrenter – utlandet
3.3.3

Føderådsytelser utenfor jord-/skogbruksvirksomhet
Fri fordeling gjelder ikke:

 • betalt underholdsbidrag
3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap) og i boligsameie
3.3.6 Fradragsberettiget tap ved salg mv. av fast eiendom
3.3.7

Andre fradrag
Fri fordeling gjelder ikke:

 • Inntektsfradrag fra gevinst- og tapskonto
 • Fradragsføring av positiv saldo
 • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn i Norge
 • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn i utlandet
 • Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring
 • Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere
 • Særskilt inntektsfradrag for ungdom
 • Tap på livsforsikring - Unit Link
3.3.8 Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1088)
3.3.9 Tap ved salg av andeler i verdipapirfond
3.3.10 Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1059)
3.3.12 Underskudd ved utleie av fast eiendom utenfor næring
3.5.4 Særfradrag for store sykdomskostnader

All formue, herunder formue til barn som fastsettes med foreldre, kan fordeles fritt.

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5 Lønn og tilsvarende ytelser
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5 Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv.
2.6.1 Underholdsbidrag fra tidligere ektefelle/fraseparert ektefelle
2.6.1 Uførerenter og livrenter utenfor arbeidsforhold
2.6.2 Skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold
2.6.2 Skattepliktig etterlønn og pensjon
2.7.1 - 2.7.13 Inntekter fra næringsdrift eller sykepenger til næringsdrivende
3.1.4 Avkastning fra kapitalforsikringsavtale
3.1.4 Utbetaling kapitalforsikring uten garantert avkastning
3.1.11 Kapitalforsikring med og uten garantert avkastning i utenlandsk selskap/ finansinstitusjon
3.1.12

Annen inntekt

 • Inntekt fra gevinst- og tapskonto
 • Inntektsføring av negativ saldo
 • Retur av premie (IPS)
 • Fortsettelsesforsikring
 • Utbetaling fra avtale om individuell sparing til pensjon (ny IPS)

3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt
3.2.2 Underskudd regnskapslignet bil Faktiske kostnader
3.2.2 Premie til syke- og ulykkesforsikring
3.2.4 Minstefradrag i ektefelletillegg
3.2.5 Minstefradrag i barn inntekt
3.2.6 Minstefradrag i barnepensjon
3.2.7 Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor hjemmet
3.2.7 Småutgifter sjømenn
3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)
3.2.9 Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser)
3.2.11 Fagforeningskontingent
3.2.12 Premie til pensjonsordning i arbeidsforhold
3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk
3.2.14 Særskilt fradrag for fiskere og fangstmenn
3.2.15 Jordbruksfradrag (RF-1177)
3.2.15 Jordbruksfradrag
3.2.15 Andel av felles jordbruksfradrag
3.2 16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet (RF-1177)
3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet S
3.2.16 Andel av felles fradrag for reindrift
3.2.17 Særskilt fradrag for skiferproduksjon
3.2.17 Andel av felles fradrag knyttet til skiferproduksjon
3.2.18 Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende
3.2.19 Underskudd annen næring (RF-1167, RF-1175, RF-1242)
3.2.19  Underskudd annen næring (veiviser)
3.2.19  Underskudd fra jordbruk, gartneri, pelsdyr
3.2.19  Underskudd skogbruk 
3.2.19  Underskudd primærnæring 
3.2.19  Underskudd Fiske og fangst 
3.2.19  Underskudd fra skiferproduksjon
3.2.19 Underskudd Familiebarnehage i eget hjem
3.2.19  Underskudd KS, ANS mv. som driver familiebarnehage i eget hjem
3.3.3  Betalt underholdsbidrag 
3.3.5  Fradragsberettiget innbetaling til avtale om individuell sparing til pensjon (ny IPS) 
3.3.7 

Andre fradrag

 • Inntektsfradrag fra gevinst- og tapskonto
 • Fradragsføring av positiv saldo
 • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn i Norge
 • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn i utlandet
 • Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring
 • Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere
 • Særskilt inntektsfradrag for ungdom
 • Tap på livsforsikring - Unit Link
3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år
3.3.11  Andel av underskudd for tidligere år ved drift av våningshus
3.5.1  Særfradrag for uførhet
3.5.3 Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne
3.5.5  Særfradrag for enslig forsørger 

Relevant for post i skattemeldingen

footer/desktop/standard