Skjema RF-1088

Aksjeoppgaven

Alle aksjonærer mottar Aksjeoppgaven samtidig med Skattemeldingen. Den gir en oversikt over dine aksjer i norske aksjeselskap. Aksjeoppgaven inneholder også utenlandske selskap registrert på Oslo Børs og egenkapitalbevis i norske sparebanker.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Om du er lønnstaker eller pensjonist og ikke leverer skattemeldingen elektronisk, men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Aksjeoppgaven skal hjelpe deg med å komme frem til riktige skattepliktige beløp, og bidra til at du får de fradragene du har krav på i dine aksjeinntekter.

Husk!

  • Du må kontrollere oppgaven før du gjør deg ferdig med skattemeldingen.
  • Du skal bare levere oppgaven dersom du gjør endringer i den.
  • Dersom du har aksjer eller andeler som ikke er oppført i «Aksjeoppgaven», skal du levere oppgaven Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159). Dette gjelder både norske og utenlandske aksjer. Du finner RF-1159 som et eget vedlegg til skattemeldingen.
  • Husk at endringer i oppgaven kan føre til at du må gjøre endringer i skattemeldingen.

Vi anbefaler at du sjekker følgende opplysninger i aksjeoppgaven:

Salg og andre realisasjoner

Der Skatteetaten har fullstendige opplysninger om realisasjon av aksjer og utbytte, vil disse beløpene være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Dersom gevinst/tap ikke stemmer, eller mangler, må du endre og levere Aksjeoppgaven. Riktig gevinst/tap må du føre i skattemeldingens post 3.1.8/ post 3.3.8.

I Altinn finner du en korrigerbar versjon av aksjeoppgaven (RF-1088K). I denne kan du endre inngangsverdien på aksjer som er anskaffet i inntektsåret og vederlaget for realiserte aksjer i inntektsåret. Etter et par dager får du tilgang til en ny rekalkulert aksjeoppgave i Altinn (RF-1088R). I den rekalkulerte oppgaven finner du ny beregnet gevinst eller nytt beregnet tap, det vil si beløp du skal føre over til skattemeldingen.

Utbytte

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet utbytte, skal du endre direkte i skattemeldingens post 3.1.5. Du kan ikke gjøre endringer i aksjeoppgaven.

Formuesverdi

Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene du eier ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er forhåndsutfylte i skattemeldingen i tre ulike poster:

  • Post 4.1.7 Formue av børsnoterte norsk aksjer (i VPS)
  • Post 4.1.8 Formue av norske aksjer som ikke er børsnotert 
  • Post 4.6.2 Formue av utenlandske aksjer 

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet formuesverdi, skal du endre direkte i skattemeldingen. Du trenger ikke gjøre endringer i oppgaven over aksjer og egenkapitalbevis.

Inngangsverdi

Inngangsverdien på aksjen er det du i utgangspunktet betalte for aksjen inklusive omkostninger. Hvis opplysningene om inngangsverdi i oppgaven over aksjer og egenkapitalbevis er feil eller mangelfulle, må du endre og levere oppgaven.

Aksjer som ikke står i aksjeoppgaven

Fra inntektsåret 2019 skal alle norske banker og finansinstitusjoner innrapportere dine beholdninger i utenlandske aksjer (formue), gevinst/tap og utbytte til Skatteetaten. Det betyr at du vil få disse forhåndsutfylt i din skattemelding. Sjekk årsoppgaven som du skal ha fått fra kontoføreren din.

Tidligere års skjemaer

footer/desktop/standard