Sats for:

Særfradrag for enslige forsørgere

Fradraget gjelder deg som mottar utvidet barnetrygd for barn under 18 år som du forsørger. Du regnes som enslig forsørger hvis du er ugift, skilt, separert, enke/enkemann, eller ikke hatt samboer i minst ett år.

Fradraget skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen. Du skal ikke selv endre beløpet.

Særfradraget regnes ut av Skatteetaten på bakgrunn av opplysninger fra NAV om hvor mange måneder i løpet av året du har fått utvidet barnetrygd. Ved deling av utvidet barnetrygd fra NAV på grunn av avtale om delt bosted for barnet/barna, får du særfradrag med halv månedssats.

En intern avtale mellom foreldre om deling av særfradraget i tilfeller der utvidet barnetrygd utbetales kun til den ene, fører ikke til at vi deler særfradraget ved skatteberegningen. Særfradrag med halv sats forutsetter at utvidet barnetrygd er delt.

Hvis fradraget er feil eller ikke står i skattemeldingen

Mangler særfradraget i skattemeldingen eller beløpet er feil, og vedtaket er fattet i 2021 med tilbakevirkende kraft for 2020, behøver du ikke foreta deg noe da dette automatisk vil bli rettet. Skyldes mangelen eller feilen andre forhold, må du henvende deg til NAV og be om dokumentasjon som du sender Skatteetaten.

Les mer om særfradraget for enslige forsørgere.


Fradraget er på  
Per år 51 804 kroner
Per måned 4 317 kroner