Enslige forsørgere

Enslige forsørgere gis et særfradrag i alminnelig inntekt når de bor alene med omsorg for barn under 18 år.

Hvem har krav på særfradraget?

Særfradraget gjelder deg som forsørger ett eller flere barn under 18 år, og som er ugift, skilt, separert, enke/enkemann eller ikke lever med samboer på varig basis. Du har rett til særfradrag hvis NAV anser deg som en reell enslig forsørger, og du har mottatt utvidet barnetrygd fra NAV etter barnetrygdloven § 9 i løpet av inntektsåret. Barnetrygd gis for barn under 18 år. Du får altså ikke særfradrag om du kun forsørger ungdom som har fylt 18 år. 

Utvidet barnetrygd gis til enslige forsørgere og er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren faktisk bor sammen med.
Hvis du har vært samboer over 12 måneder, får barn med samboer eller gifter deg, opphører retten din til utvidet barnetrygd.

Du finner mer informasjon om hvem som har krav på utvidet barnetrygd på nav.no

Hvor mye fradrag har du krav på?

Særfradraget for 2021 er 4 317 kroner per måned. Fullt fradrag utgjør 51 804 kroner per år. Du får fradrag for samme antall måneder som du har vært enslig forsørger og mottatt utvidet barnetrygd for, i inntektsåret. Dette er et fradrag på inntekten din, og inntekten brukes for å regne ut skatten din.

Hvis du har avtalt delt bosted for barnet/barna med den andre forelderen, og derfor mottar delt utvidet barnetrygd fra NAV, får du særfradrag med halv månedssats.

En intern avtale mellom foreldre om deling av særfradraget i tilfeller der utvidet barnetrygd utbetales kun til den ene, fører ikke til at vi deler særfradraget ved skatteberegningen. Særfradrag med halv sats forutsetter at utvidet barnetrygd er delt ved utbetalingen fra NAV.

Skattekort for 2022

Hvis du har/får utvidet barnetrygd etter 1. januar 2022, kan retten din til særfradrag påvirke opplysningene i skattekortet for 2022. Du bør endre skattekortet hvis opplysningene om deg som enslig forsørger er feil eller mangelfulle.

Hvis du ikke lenger er enslig forsørger, bør du endre skattekortet for å unngå restskatt.

Skattemeldingen for inntekståret 2021

Skatteetaten regner ut et samlet særfradrag på bakgrunn av opplysninger fra NAV om utbetalt utvidet barnetrygd. Fradraget blir gitt automatisk når skattemeldingen din blir behandlet. Beløpet blir forhåndsutfylt, og du finner det i skattemeldingen din. Du skal ikke endre forhåndsutfylt beløp selv.

Hvis du mener det utregnede særfradraget ikke er riktig fordi opplysningene om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd er feil/for lavt, må du kontakte NAV for at korrigerte opplysninger om din barnetrygd snarest mulig kan sendes til Skatteetaten. Hvis NAV vedtar endring i utvidet barnetrygd for 2021, innrapporterer NAV de nye opplysningene til Skatteetaten og vi fastsetter særfradraget på nytt.

Skatteetaten kan ikke fastsette særfradraget på nytt uten at NAV har gitt Skatteetaten nye opplysninger om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd.

Hvis du etter 1. januar 2022 har fått vedtak om utvidet barnetrygd som også omfatter etterbetaling av utvidet barnetrygd for en periode i 2021, behøver du likevel ikke kontakte NAV. I disse sakene etterrapporterer NAV opplysninger om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd i 2021 til Skatteetaten og fastsetting av særfradraget rettes automatisk ved skatteberegningen.

Kombinasjon mellom delt og fullt utvidet barnetrygd

Hvis du mottar både full og delt ordinær barnetrygd for flere barn, så registrerer NAV delt særfradrag, selv om du får fullt utvidet barnetrygd og har rett på fullt fradrag.

Du må hvert år ta kontakt med NAV og få dokumentasjon på at du får fullt utvidet barnetrygd og har rett på fullt særfradrag.
Denne dokumentasjonen må du sende som vedlegg til skattemeldingen, så lenge du mottar det.