Sats for:

Særfradrag for uførhet

Reglene om særfradrag for uførhet ble opphevet fra inntektsåret 2015.


Det er gitt overgangsregler for en begrenset gruppe skattytere. Reglene gjelder for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

Overgangsreglene kan gjelde deg dersom:

  • Du fikk et halvt særfradrag for uførhet i 2014 uten å få uførepensjon fra folketrygden. Dette gjelder således bare for deg som i 2014 mottok uførepensjon etter andre lover enn folketrygden fordi din ervervsevne var satt ned med mindre enn 2/3, og som ikke samtidig mottok arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.
  • Du fortsatt bare mottar uførepensjon etter andre lover enn folketrygdloven fordi din ervervsevne er satt ned med mindre enn 2/3. Det er i tillegg et vilkår at du ikke samtidig mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Særfradrag etter overgangsreglene gis bare til og med den måneden skattyter fyller 67 år.

Oppfyller du vilkårene her, kan du få særfradrag med 334 kroner for hver måned for inntektsåret 2017.

footer/desktop/standard