Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Særfradrag for uførhet

Reglene om særfradrag for uførhet ble opphevet fra inntektsåret 2015.


Det ble gitt overgangsregler for en begrenset gruppe skattytere for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

Fra og med inntektsåret 2018 gis det ikke særfradrag i alminnelig inntekt etter overgangsreglene for mottakere av uføreytelser.