Når livet endrar seg, endrar ofte også skatten seg

Endra familiesituasjon, bustad, jobb og utdanning påverkar både frådraga du har rett på og kor mykje du skal trekkjast i skatt.

Derfor er det viktig at du kontrollerer skattekortet slik at du ikkje trekkjer for mykje eller for lite skatt.

Familie

 • Dersom du bur åleine saman med barnet ditt, kan du søkje om utvida barnetrygd frå NAV. Får du utvida barnetrygd frå NAV, får du òg
 • Dersom du giftar deg eller har ein sambuar i minst 12 månader, forsvinn den utvida barnetrygda og retten til særfrådraget. Hugs å endre skattekortet.
 • Du kan sjekke skattetrekksmeldinga (skattekortet) for å sjå om særfrådrag er ført opp. Stemmer det ikkje, kan du endre skattekortet.

Bolig

Når banken din sett ned bustadlånsrenta, vil du få lågare frådrag på skatteoppgjeret ditt. Då kan du risikere å få restskatt neste år. Derfor er det lurt å gjere ei ny berekning av skattetrekket når du har fått rentebrev frå banken. Logg deg inn og gjer endringar i tala i skattekortet. 

På bakgrunn av endringane dine lagar vi eit nytt skattekort til deg. 

 • Leiger du ut heile eller ein større del av bustaden din, og utleigeinntektene overstig 20 000 kroner, blir alle utleigeinntektene frå bustaden i løpet av året skattepliktige.
 • Leiger du ut ein del av din eigen bustad, er skatteplikta for utleigeinntektene avhengig av kor stor del av bustaden (rekna etter utleigeverdi) du leiger ut. Utleigeverdien heng ikkje nødvendigvis saman med storleiken målt i areal.
 • Leiger du ut bustad eller fritidseigedom for kortare tid enn 30 dagar, er inntekt inntil 10 000 kroner årleg skattefritt. Av det overskytande beløpet blir 85 prosent rekna som skattepliktig inntekt.

Jobb

Viss du har blitt ramma av inntektstap på grunn av permittering eller oppseiing, bør du snarast vurdere å endre grunnlaget i skattekortet ditt for å få eit lågare skattetrekk.

 • Om du har endring i frådrag for daglege reiseutgifter eller pendlarreiser, bør du justere forventa frådrag under "reisefrådrag". 
 • Om du har gått over til dagpengar, bør du endre inntektstype under "lønn og tilsvarande" og justere forventa inntekt.
 • Om du framleis har naturalytingar, som til dømes fri bil frå arbeidsgivar sjølv om du ikkje har lønn frå denne arbeidsgivaren, kan du leggje inn aktuell verdi av naturalytinga under "trekkfri lønn".
 • Om gjeldsrentene har endra seg, bør du korrigere forventa frådragsbeløp under "gjeldsrenter".

Viss du har tabellkort: Tabellkortet vil automatisk redusere skattetrekket ditt om lønnsinntektene endrar seg. Du treng ikkje endre skattekortet viss det berre er lønnsinntekta som endrar seg. Hugs å sjekke om dei andre opplysningane på skattekortet stemmer, til dømes gjeldsrenter og andre frådrag.

Viss du har prosentkort: Du må sjølv endre skattekortet dersom lønnsinntektene endrar seg.

Du bør endre skattekortet dersom renta blir sett ned. Viss du ikkje betaler gjeldsrenter, må du setje rentefrådraget til 0 kroner.

Pensjon

 • Du kan halde fram med å jobbe samtidig som du får alderspensjon frå folketrygda utan at pensjonen blir redusert. Får du endringar i inntekta, må du hugse å endre skattekortet slik at du ikkje får restskatt.

Sjå meir informasjon om pensjon og skatt

Sjå meir informasjon om pensjon og skatt

 • Har du gått frå etterlatnepensjon til alderspensjon, må du hugse å endre skattekortet dersom inntekta har endra seg. Etterlatnepensjon blir utbetalt kvar månad fram til den etterlatne tar ut alderspensjon. Pensjonen blir avkorta mot inntekt og opphøyrer dersom den etterlatne gifter seg på nytt.

Uføretrygd