Opplysningane i skattekortet mitt (skattetrekksmelding)

I desember kvart år får du nytt skattekort. Dei fleste med fast lønn får eit tabellkort.

Du får prosentkort dersom du

  • mottar pensjonsytingar som gir rett til skattefrådrag
  • mottar fleire typar pensjonsytingar, til dømes annan pensjon og AFP
  • har ein kombinasjon av lønns- og pensjonsinntekter
  • har store frådragspostar (gjeldsrenter, reisefrådrag, foreldrefrådrag m.m.)

Dersom du endrar skattekortet ditt i februar eller seinare, blir eit tabellkort gjort om til eit prosentkort. Du kan også hake av for at du treng prosentkort dersom du bestiller endring av skattekortet ditt.

Skatteetaten veit ikkje alt om deg, så det er viktig at du sjekkar om grunnlaget for skattekortet ditt stemmer. Du er sjølv ansvarleg for å sjå til at det blir trekt korrekt skatt.

Dette må du gjere:

  • Logg inn og sjekk opplysningane i skattekortet.
  • Dersom tala er riktige, treng du ikkje gjere noko.
  • Dersom tala ikkje stemmer, må du gjere endringar i skattekortet.
Arbeidsgivaren din hentar skattekortet direkte frå oss. Arbeidsgivaren trekkjer skatt etter informasjonen i skattekortet ditt, anten etter tabell (tabellkort) eller prosent (prosentkort).

Dersom du er usikker på om informasjonen stemmer

Tala i skattekortet er vår berekning av inntektene dine og kva du skal betale i skatt for det kommande året.

Finn fram dokumentasjon og sjekk tala:

  • Lønn – Lønnsslippen får du anten på papir eller elektronisk frå arbeidsgivaren din.
  • Pensjon – Dersom du er pensjonist, treng du dokumentasjon frå NAV eller frå den som betaler ut pensjonen din.
  • Gjeld/formue – Dokument frå banken viser gjelda di, gjeldsrenter og eventuell formue.

Du kan også sjekke i skattetrekksmeldinga

I desember sender vi deg ei skattetrekksmelding. Skattetrekksmeldinga viser kva for inntekter, utgifter, formue og gjeld vi trur du kjem til å ha det kommande året.Du finn det ved å logge deg inn på Min skatt.

Er du ikkje elektronisk brukar, får du tilsendt skattetrekksmeldinga til den folkeregistrerte adressa di.

Døme på korleis opplysningar om inntekt, frådrag, formue og gjeld blir viste i skattetrekksmeldinga:

Grunnlag i Skattetrekksmeldingen-NN.png

Du er sjølv ansvarleg for å passe på at det blir trekt korrekt skatt. Dersom du har fått auka eller reduserte renteutgifter, høgare eller lågare lønn, eller endring til trygd eller pensjon, er det lurt å sjekke og eventuelt endre skattekortet så du ikkje får feil skattetrekk.

Det er viktig at du endrar skattekortet ditt også dersom det skjer endringar gjennom året, til dømes viss du får fleire arbeidsgivarar eller viss du får ein kombinasjon av lønnsinntekt og ytingar frå Nav.

Pass på at tabellkortet berre blir brukt ein stad i same periode

For at skattetrekket skal bli mest mogleg riktig, kan tabelltrekket berre brukast av éin arbeidsgivar eller utbetalar samtidig. Viss du mottar fleire ytingar frå NAV samtidig, skal tabelltrekk berre brukast på ei yting. Ser du på lønnsslippane dine at fleire bruker tabelltrekket, må du gi beskjed om kven som skal bruke tabelltrekk og kven som skal bruke prosenttrekk.

Dersom du har prosentkort, kan alle du mottar lønn eller andre ytingar frå bruke det same prosentkortet. Dersom du har prosentkort og får høgare inntekt enn det som står i skattekortet ditt, må du hugse å  du har prosentkort og får høgare inntekt enn det som står i skattekortet ditt, må du hugse å endre skattekortet for å unngå restskatt. Dersom du endrar skattekortet ditt etter februar, vil du automatisk få eit prosentkort.

Har du fleire arbeidsgivarar, bør du endre skattekortet til prosentkort

Dersom du har prosentkort, kan alle du mottar lønn eller andre ytingar frå bruke det same prosentkortet. Dersom du har prosentkort og får høgare inntekt enn det som står i skattekortet ditt, må du hugse å endre skattekortet for å unngå restskatt.

Skattetrekksmelding og skattekort

Filmen forklarer hvorfor det er viktig at du sjekker skattetrekksmeldingen, og hvordan du søker om å endre skattekortet.

Skattetrekksmeldingen viser hvor mye skatt som er beregnet av inntekt og formue.