Forskottsskatt for privatpersonar

Alle personar som er skattepliktige til Noreg, og som har inntekt eller formue det ikkje blir trekt skatt av, skal normalt betale forskottsskatt. For at du skal få rett forskottsskatt, må du sjølv oppdatere skattekortet ditt.

Gjeld dette meg?

Har du skattepliktig inntekt eller formue, trekkjer vi vanlegvis skatt av inntekta di. Dersom trekkprosenten frå inntekta di blir veldig høg, eller dersom du ikkje har ein arbeidsgivar, må du betale forskottsskatt.

Høge utleigeinntekter eller gevinst på aksjar du har seld, er døme på inntekter det ikkje blir trekt skatt av. 

Dersom du er sjølvstendig næringsdrivande, og føretaket går med overskott, skal du også betale forskottsskatt. Les meir om forskottsskatt for enkeltpersonføretak.

Dette må du gjere

Du må oppgi den inntekta og formuen som det ikkje allereie blir trekt skatt av i skattekortet ditt, slik at vi kan berekne forskottsskatten for deg.

Du kan endre skattekortet så mange gonger du ønskjer. Start derfor med å oppgi den inntekta og formuen du tenkjer er rett, og oppdater eventuelt skattekortet seinare.

Logg inn:

Når vi har berekna kor mykje forskottsskatt du skal betale, sender vi deg vanlegvis ein faktura fire gonger i året. Dersom forskottsskatten din er lågare enn 2 000 kroner, får du berre éin faktura for heile året.

Fristane for å betale forskottsskatten er:

  • 15. mars
  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember

Vi tar omsyn til helg og heilagdagar.

Du får fakturaen i nettbanken dersom du nyttar eFaktura. Dersom du ikkje nyttar eFaktura, får du den i Altinn-innboksen. Viss du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, sender vi deg fakturaen i posten. Du vil få fakturaen om lag tre veker før betalingsfristen.

Dersom du ikkje betaler ein faktura innan fristen, forfell forskottsskatten for heile året. 

Det betyr at dersom vi ikkje har fått betalinga for ein termin innan sju kalenderdagar etter fristen for å betale forskottsskatten, sender vi deg eit varsel om tvangsinnkrevjing av resten av forskottsskatten for heile året.

Du har då 14 dagar på deg med å betale. Betaler du ikkje innan denne fristen, kan vi tvangsinnkrevje forskottsskatten ved å trekkje pengar frå inntekta di eller ta pant i noko du eig. Forseinkingsrenter kjem i tillegg.

Når skattekortet for året som kjem er klart, må du logge deg inn og sjekke at opplysningane ser rette ut. Du får ein e-post eller ein SMS frå oss når det er klart.

Vi bruker mellom anna tala frå skatteoppgjeret ditt for to år tilbake for å berekne forskottsskatten din, og økonomien din kan ha endra seg sidan den gongen.

Dersom inntekta eller formuen din endrar seg, må du logge deg inn i skattekortet og oppdatere beløpa. 

Du kan endre skattekortet ditt og få berekna ein ny forskottsskatt så mange gonger du ønskjer innan 15. desember. Dersom du vil endre skattekortet for inneverande år etter 15. desember, må du kontakte oss via skjema.

Dersom du endrar skattekortet ditt etter at du har fått fakturaen for forskottsskatten, er det ikkje sikkert at vi rekk å godkjenne endringa innan betalingsfristen.

  • Dersom vi har godkjent endringa, må du endre beløpet på fakturaen til det nye terminbeløpet. Vi sender ikkje ut ein ny faktura.
  • Dersom vi ikkje godkjenner endringa di, eller dersom vi ikkje rekk å svare deg før betalingsfristen, må du betale beløpet som står på fakturaen.

Har du endra forskottsskatten til null kroner i skattekortet ditt, kan du slette fakturaen frå nettbanken utan å betale han.

Om du betaler inn eit for høgt beløp, kan du betale eit lågare beløp ved det neste forfallet. Gjeld dette den siste innbetalinga for året, vil du truleg få pengar igjen på skatten.

Om du betaler inn eit for lågt beløp, kan du betale eit høgare beløp ved det neste forfallet. Gjeld dette den siste innbetalinga for året, kan du betale eit tilleggsforskott før 31. mai året etter, eventuelt betale restskatt.

Særleg for deg som

Dersom du endrar skattekortet ditt etter at du har fått fakturaen for forskottsskatten, er det ikkje sikkert at vi rekk å godkjenne endringa innan betalingsfristen.

Dersom vi har godkjent endringa, må du endre beløpet på fakturaen til det nye terminbeløpet. Vi sender ikkje ut ein ny faktura.
Dersom vi ikkje godkjenner endringa di, eller dersom vi ikkje rekk å svare deg før betalingsfristen, må du betale beløpet som står på fakturaen.
Har du endra forskotsskatten til null kroner i skattekortet ditt, kan du slette fakturaen frå nettbanken utan å betale han.

Om du betaler inn eit for høgt beløp, kan du betale eit lågare beløp ved det neste forfallet. Gjeld dette den siste innbetalinga for året, vil du truleg få pengar igjen på skatten.

Om du betaler inn eit for lågt beløp, kan du betale eit høgare beløp ved det neste forfallet. Gjeld dette den siste innbetalinga for året, kan du betale eit tilleggsforskott før 31. mai året etter, eventuelt betale restskatt.

Dersom du vil søkje om å endre forskottsskatten, må du kontakte oss via dette skjemaet eller per post.

Postadresse:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Når vi har berekna forskottsskatten din, kan du som er både arbeidstakar og sjølvstendig næringsdrivande endre fordelinga mellom forskottsskatten og skattetrekket. Det gjer du ved å opne skattekortet ditt og hake av i boksen «Eg vil endre fordelinga mellom forskottsskatten og skattetrekket». Då kan du justere slik at du får eit høgare skattetrekk på lønna di og lågare forskottsskatt, eller omvendt. Den samla skatten du skal betale blir den same.

Dersom du ser at du ikkje har betalt nok forskottsskatt i løpet av året, kan du betale inn ekstra skatt innan 31. mai året etter. Då slepp du å betale renter på beløpet du skuldar. Den ekstra betalinga kallar vi eit tilleggsforskott.

Sjå korleis du betaler tilleggsforskott.

Har du problem med å betale forskottsskatten innan fristen, bør du vurdere om opplysningane i skattekortet ditt er rette. Har du betalingsproblem, har vi ulike tiltak som kan vere til hjelp.