Forskotsskatt

Dersom du driv sjølvstendig næringsverksemd (enkeltpersonføretak), er deltakar i ansvarleg selskap eller har andre inntekter eller formue som du ikkje blir trekt skatt for, skal du betale forskotsskatt.

Forskotsskatt betyr at du betaler skatt som ei vanleg rekning, enten i staden for eller i tillegg til at det blir trekt skatt frå lønn eller pensjon. Personar som betaler forskotsskatt får vanlegvis rekning fire gongar i året.

Du skal betale forskotsskatt dersom du:

  • driv sjølvstendig næringsverksemd (til dømes enkeltpersonføretak)
  • er deltakar i ansvarleg selskap
  • er privatperson som har høg formue eller inntekter som det ikkje blir trekt skatt direkte frå.  Til dømes høge utleigeinntekter eller gevinst på aksjar du har selt. 

Slik betalar du forskotsskatt:

Du kan betale til skatteoppkrevjaren (kommunekasserar, kemner) i den kommunen du skattar til.

I løpet av eit år får du fire rekningar. Dei skal betalast 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Viss du ikkje har rekningane, kan du sjølv finne kontonummer og du kan lage eit KID-nummer her.

Skatteetaten nyttar informasjon om inntekta og formuen din frå siste skatteoppgjer for å rekne ut om du skal betale forskotsskatt. Viss økonomien din har endra seg, kan du endre opplysningane sjølv. Då kan vi rette opp eller eventuelt fjerne forskotsskatten din.

Du kan sjølv foreslå å justere forskotsskatten din. Du kan til dømes trekkje ein høgare prosent skatt frå lønna di og få lågare rekningar med forskotsskatt. Eller omvendt. Du kan ikkje setje den nye forskotsskatten lågare enn det du allereie har betalt i forskotsskatt i år. Justering mellom forskotsskatt og prosenttrekk kan ikkje gjere at du betaler mindre skatt til saman.

Du må logge deg inn for å gjere endringar mellom forskotsskatt og prosenttrekk.  Nedst på sida (når du er logga inn) finn du feltet for justering av forskotsskatt, som vist nedanfor her.

skattekort - skatteutregning-NN.png