Forskotsskatt

Dersom du driv sjølvstendig næringsverksemd (enkeltpersonføretak), er deltakar i ansvarleg selskap eller har andre inntekter eller formue som du ikkje blir trekt skatt for, skal du betale forskotsskatt.

Forskotsskatt betyr at du betaler skatt som ei vanleg rekning, enten i staden for eller i tillegg til at det blir trekt skatt frå lønn eller pensjon. Personar som betaler forskotsskatt får vanlegvis rekning fire gongar i året.

Du skal betale forskotsskatt dersom du:

  • driv sjølvstendig næringsverksemd (til dømes enkeltpersonføretak)
  • er deltakar i ansvarleg selskap
  • er privatperson som har høg formue eller inntekter som det ikkje blir trekt skatt direkte frå.  Til dømes høge utleigeinntekter eller gevinst på aksjar du har selt. 

Slik betalar du forskotsskatt:

Du kan betale til skatteoppkrevjaren (kommunekasserar, kemner) i den kommunen du skattar til.

I løpet av eit år får du fire rekningar. Dei skal betalast 15. mai, 15. juni, 15. november og 15. desember. Viss du ikkje har rekningane, kan du sjølv finne kontonummer og du kan lage eit KID-nummer her.

Du kan sjølv justere fordelinga mellom forskotsskatt og skattetrekk. Du kan til dømes justere slik at du får eit høgare skattetrekk på løna din og lågare forskotsskatt, eller omvendt. Du kan ikkje endre forskotsskatten til eit lågare beløp enn det du allereie har betalt i forskotsskatt i år. Justering mellom forskotsskatt og skattetrekk endrar ikkje den totale utrekna skatten.

Du må logge inn for å gjere endringar mellom forskotsskatt og skattetrekk. Nedst på sida (når du er logga inn) finn du feltet for justering av forskotsskatt, som vist under her

Bilde-NYN_id1404.png

Du får éin samla forskotsskatt, éi skattemelding og eitt skatteoppgjer. Du får eitt samla krav for alle skatteforholda.

Viss du har spørsmål eller ønskjer å søkje om endring av forskotsskatten, må du skrive ut skjema RF-1102 og sende det til:

Postadresse: 
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Skriv ut skjema RF-1102 – Søknad om endring av skattekort/forskotsskatt

Papirskjemaet inneheld mange postar. Du skal berre fylle ut postane som gjeld for deg.