Skattekort for pensjonistar

Det er ulik skattesats på lønnsinntekt og pensjonsinntekt. Når du byrjar å ta ut pensjon er det viktig at du endrar skattekortet ditt.

Hugs å ta med eventuelle feriepengar frå tidlegare arbeidsgivar ved utrekning av skattetrekket. Feriepengar er alltid skattepliktig inntekt, sjølv om dei ofte ikkje er trekkpliktige. Hugs å endre skattekortet for å unngå restskatt. Dersom feriepengane blir utbetalte utan skattetrekk, skal beløpet førast i posten "Trekkfri lønn" på skattekortsøknaden.

Kva blir skatten din når du blir pensjonist?

Når vi skal gi deg svar på kor mykje du skal betale i skatt når du mottar pensjon, har det noko å seie

 • kor stor pensjonen din er – både frå NAV, gjennom arbeidsgivar og eventuelt private pensjonsavtalar
 • kor mykje du eventuelt får i lønn ved sidan av
 • kor mykje formue du har

Fordi det er mange ting som spelar inn, kan vi ikkje gi deg eit generelt svar. Men du kan rekne det ut sjølv med denne kalkulatoren. Hugs at kalkulatoren ikkje endrar skattekortet ditt.

Før du bruker kalkulatoren, må du vite omtrent kva pensjonen din blir. Du kan sjå kva alderspensjon du får frå NAV på Din pensjon. Viss du har fleire pensjonsordningar, anten privat eller gjennom arbeidsgivarar, må du hugse å ta desse med i berekninga.

Endre skattekort ved overgang frå lønn til pensjon

Vi anbefaler deg å endre skattekortet rett i forkant av ei ny yting. Du må vite omtrent kva pensjonen din blir. Du må også vite kor stor lønna di fram til du byrjar å motta pensjon blir og kor mykje skatt arbeidsgivar har trekt.

Slik endrar du skattekortet ditt:

 • Legg til posten "Alderspensjon fra folketrygden" eller "AFP i offentlig sektor".
 • Berekne forventa alderspensjon eller AFP for dette året.
 • Legg inn beløpet i felta "Alderspensjon eller AFP i offentlig sektor".
 • Legg inn antal månader med alderspensjon og uttaksgrad. Då vil skattefrådrag for pensjonistar bli riktig berekna.

Endre skattekort ved overgang frå uføretrygd til pensjon

Du bør ikkje endre skattekortet ditt før etter at siste utbetaling av uføretrygd har skjedd. Då er du sikker på at skattekortet gjeld frå riktig månad. Før du endrar, må du vite omtrent kva pensjonen din blir.

Slik endrar du skattekortet ditt:

 • Legg til posten "Ufør før alder".
 • Oppgi mottatt uføretrygd før overgang til alderspensjon i feltet "Ufør før alder", ikkje i posten "Uføretrygd".
 • Oppgi forventa alderspensjon for dette året i posten for "Alderspensjon".
 • Legg inn antal månader med alderspensjon og uttaksgrad. Då vil skattefrådrag for pensjonistar bli riktig berekna.

Viss den mottatte uføretrygda blir ført i posten "Uføretrygd", vil ikkje skattefrådraget bli riktig berekna på skattekortet. Berekninga vil likevel bli riktig når skatteoppgjeret kjem.

Når du vil jobbe ved sida av å ta ut alderspensjon

Dersom du held fram med å vere lønnsmottakar samtidig som du tar ut heil eller delvis alderspensjon, må du endre skattekortet ditt. Alderspensjon blir skattlagd litt lågare enn lønnsinntekt. 

Både NAV og arbeidsgivaren din hentar skattekortet elektronisk frå Skatteetaten. Dersom du har tabellkort må du passe på at tabelltrekket berre blir brukt hos den av utbetalarane som er hovudarbeidsgivaren din, dvs. den du får høgast inntekt frå (lønn eller pensjon). 

Viss du bur i Noreg og får pensjon og/eller uføreytingar frå utlandet, så er dei skattepliktige i Noreg. Det er viktig at du får denne inntekta med i skattekortet ditt slik at du unngår eventuell restskatt.

Dersom du får pensjon og/eller uføreytingar utbetalt frå Noreg skal du betale skatt av det til Noreg, sjølv om du ikkje er skattemessig busett i Noreg. Den som betaler ut pensjonen eller uføreytinga hentar skattekortet ditt elektronisk og trekkjer skatt for deg. Du må kontrollere at skattekortet er rett.

Du kan lese om kjeldeskatt på pensjon og uføreytingar her