Skattekort for pensjonistar

Det er ulik skattesats på lønnsinntekt og pensjonsinntekt. Når du byrjar å ta ut pensjon er det viktig at du endrar skattekortet ditt.

Hugs å ta med eventuelle feriepengar frå tidlegare arbeidsgivar ved utrekning av skattetrekket. Feriepengar er alltid skattepliktig inntekt, sjølv om dei ofte ikkje er trekkpliktige. Hugs å endre skattekortet for å unngå restskatt. Dersom feriepengane blir utbetalte utan skattetrekk, skal beløpet førast i posten "Trekkfri lønn" på skattekortsøknaden.

Kva blir skatten din når du blir pensjonist?

Det er mange ting som spelar inn når vi skal gi deg svar på kor mykje du skal betale i skatt når du får pensjon:

  • Kor stor er pensjonen din er - både frå NAV, gjennom arbeidsgivar og eventuelt private pensjonsavtaler
  • Kor mykje du eventuelt får i lønn ved sida av
  • Kor mykje formue du har og så bortetter.

Fordi det er så mange ting som spelar inn kan vi ikkje gi eit generelt svar, men du kan rekne det ut sjølv med denne kalkulatoren. Hugs at kalkulatoren ikkje endrar skattekortet ditt.

Før du nyttar kalkulatoren må du vite omtrent kva pensjonen din blir. Du kan sjå kva for alderspensjon du får frå Nav på Din pensjon. Viss du har fleire pensjonsordningar, enten privat eller gjennom arbeidsgivarar, må du hugse å ta desse med i berekninga.

Når du vil jobbe ved sida av å ta ut alderspensjon

Dersom du held fram med å vere lønnsmottakar samtidig som du tar ut heil eller delvis alderspensjon, må du endre skattekortet ditt. Alderspensjon blir skattlagd litt lågare enn lønnsinntekt. 

Både NAV og arbeidsgivaren din hentar skattekortet elektronisk frå Skatteetaten. Dersom du har tabellkort må du passe på at tabelltrekket berre blir brukt hos den av utbetalarane som er hovudarbeidsgivaren din, dvs. den du får høgast inntekt frå (lønn eller pensjon). 

Viss du bur i Noreg og får pensjon og/eller uføreytingar frå utlandet, så er dei skattepliktige i Noreg. Det er viktig at du får denne inntekta med i skattekortet ditt slik at du unngår eventuell restskatt.

Dersom du får pensjon og/eller uføreytingar utbetalt frå Noreg skal du betale skatt av det til Noreg, sjølv om du ikkje er skattemessig busett i Noreg. Den som betaler ut pensjonen eller uføreytinga hentar skattekortet ditt elektronisk og trekkjer skatt for deg. Du må kontrollere at skattekortet er rett.

Du kan lese om kjeldeskatt på pensjon og uføreytingar her