Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Gaver og reiser betalt av arbeidsgiver

Din arbeids- eller oppdragsgiver skal gi Skatteetaten opplysninger om de skatte- og trekkpliktige ytelsene du får. Det skal stå i sammenstillingen av inntekter, fradrag og trekk (årsoppgaven) som du mottar fra arbeidsgiveren din i januar.

Vær oppmerksom på at selv om arbeidsgiver ikke har gjort dette, eller du har fått en skattepliktig ytelse fra andre enn arbeidsgiver, har du selv plikt til å føre opp verdien av det du har mottatt i skattemeldingen.

Er alle gaver fra arbeidsgiver skattepliktig?

Hovedregelen er at alle ytelser med økonomisk verdi (fordeler) som du får av arbeidsgiver, er skattepliktige. Det gjelder enten ytelsen består av kontanter, gaver eller andre naturalytelser.

Det finnes enkelte unntak fra skatteplikten. På visse vilkår fastsatt i en forskrift til skatteloven, er det gitt skattefritak for jubileums- og oppmerksomhetsgaver i ansettelsesforhold når gaven består av annet enn penger og verdien ligger innenfor gitte beløpsgrenser. Merk at gavekort som kan løses inn i kontanter, faller utenfor skattefritaket.

Eksempler

Eksemplene tar kun for seg skatteregler.

Selv om gaven ikke gis av din arbeidsgiver, vil det likevel være skatteplikt dersom gaven har klar sammenheng med arbeidsforholdet. Generelt kan en legge til grunn at dersom det ikke er sannsynlig at du hadde fått gaven dersom du ikke hadde vært ansatt der du er, eller hadde hatt det oppdraget du har, vil gaven i alminnelighet være skattepliktig.

I utgangspunktet er alle fordeler vunnet ved arbeid skattepliktig. Det gjelder også honorarer i form av naturalytelser. Dette gjelder enten det er i eller utenfor ansettelsesforhold. Imidlertid er det et eget skattefritak for såkalte erkjentlighetsgaver for enkeltstående arbeidsprestasjon til en som ikke er ansatt i bedriften. Dette gjelder for gaver som består av annet enn penger og med en verdi på inntil 500 kroner. Dersom verdien på gaven er over 500 kroner, blir hele gaven skattepliktig.

I utgangspunktet er alle gaver fra arbeidsgiver skattepliktige, men det er unntak for såkalte jubileums- og oppmerksomhetsgaver. For at den skal være skattefri, må gaven bestå i annet enn penger, og skattefritaket gjelder kun for verdier inntil 3 000 kroner. Når kollegaen din fyller 50 år (eller 60, 70, 75 eller 80 år), kan hun derfor skattefritt motta en slik gave. Skattefritaket forutsetter at gaven gis etter en generell ordning i bedriften.

Fyller kollegaen derimot fyller 40 år, gjelder ikke denne regelen. Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, f.eks. blomster, konfekt, rimelig vinflaske eller lignende kan likevel gis skattefritt.

Har du mottatt lønn eller annet arbeidsvederlag og samlet vederlag fra samme oppdragsgiver er maksimalt 1 000 kroner i løpet av året, er beløpet skattefritt og skal ikke føres i skattemeldingen. Dette gjelder likevel ikke hvis vederlaget er virksomhetsinntekt for deg, for da skal hele beløpet inngå i inntektsgrunnlaget i næringsvirksomheten.

Dersom du gjennom tjenestereiser eller andre reiser i yrket opparbeider bonuspoeng, og du bruker disse privat, er dette skattepliktig inntekt på lik linje med annen inntekt. Begrunnelsen er at enhver fordel vunnet ved arbeid eller virksomhet er skattepliktig inntekt. Så lenge det er arbeidsforholdet som er årsaken til at du oppnår fordelen, spiller det ingen rolle for skatteplikten om du ikke får fordelen direkte av for eksempel arbeidsgiver.

Jo, du har en selvstendig plikt til å føre opp verdien av alle skattepliktige ytelser i din skattemeldingen, hvis det er noe som ikke er innrapportert. Verdien av bonuspoeng brukt privat skal normalt fastsettes til hva det ville ha kostet deg å kjøpe tjenesten, eventuelt varen, selv. Beløpet føres i skattemeldingen din. 

Jo, deltakelse på ikke-faglige aktiviteter betalt av andre enn arbeidsgiver, vil vanligvis være skattepliktig for deltakeren. Om det "forventes" at en deltar, eller bedriften definerer det som viktig at en av bedriftens ansatte er "synlig" og liknende, påvirker normalt ikke vurderingen av skatteplikten.

For mer informasjon, se Skatte-ABC og emnet "Studiereise, kongressdeltagelse".

Dersom du har med ektefelle og/eller barn på fellesarrangement for bedriftens ansatte, herunder hotellopphold med inntil to overnattinger, kan dette etter forholdene være fritatt for beskatning etter reglene om rimelig velferdstiltak i arbeidsforhold. Er din ektefelle med på tjenestereise, vil hans deltakelse være skattepliktig som lønn for deg hvis utgiftene er dekket av arbeidsgiver.

For mer informasjon, se Skatte-ABC og emnet "Velferdstiltak".

Nei, tildeling av slike oppgaver fratar ikke reisen dens karakter av å være en feriereise for ham. Dekningen av private kostnader er dermed skattepliktig.

Hvis reisen skal godtas som en reise i tjenesten eller yrket, slik at utgiftsdekningen ikke skal være skattepliktig for deltakerne, må formålet med reisen være hovedsakelig faglig eller tjenstlig begrunnet. Ut fra de opplysningene du gir, ser dette ut til å være en reise av mer feriemessig karakter enn faglig karakter. Den blir derfor skattepliktig.

Det særskilte skattefritaket som gjelder for rimelig velferdstiltak forutsetter både at tiltaket kan karakteriseres som et velferdstiltak, og at tiltaket er rimelig og vanlig i arbeidslivet. I det nevnte tilfellet antar vi at det gjelder en ukes opphold på hotell. Sosialt arrangement med flere enn to overnattinger på hotell regnes som ferie, og anses ikke som velferdstiltak i skattelovens forstand. Ferie betalt av arbeidsgiver er alltid skattepliktig. Svaret er derfor at et slikt opphold innebærer skatteplikt for de ansatte og plikt til å beregne arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

For mer informasjon, se Skatte-ABC og emnet "Velferdstiltak".

Nei. Dette utløser skatteplikt for deltakerne og plikt til å beregne arbeidsgiveravgift. Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke foretak uten ansatte eller foretak med en eller flere ansatte som til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket. Ordningen omfatter heller ikke aksjeselskap med en aksjonær og der aksjonæren er den eneste ansatte i selskapet.

For mer informasjon, se Skatte-ABC og emnet "Velferdstiltak".