Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. Det er eiendomsskattekontoret i kommunen som skriver ut eiendomsskatten. Eiendomsskatten betales i de fleste tilfeller sammen med andre kommunale avgifter, i fire terminer per år. 

Kommuner som har innført eiendomsskatt kan velge å bruke Skatteetatens boligverdier eller sin egen utregningsmetode, som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Er du i tvil om hvordan eiendomsskatten er beregnet, se på eiendomsskatteseddelen du fikk fra kommunen.

Eiendomsskatteseddelen

Eiendomsskatteseddelen er brevet du har fått fra kommunen som forteller hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Der står det hvordan kommunen har beregnet verdien på boligen din. Hvis du ikke finner informasjonen om dette på eiendomsskatteseddelen din, må du kontakte eiendomsskattekontoret i kommunen.

Skatteetatens boligverdier

Dersom kommunen bruker Skatteetatens boligverdier er det boligverdien fra siste fastsetting av formues- og inntektsskatt, redusert med en obligatorisk reduksjonsfaktor, som legges til grunn.

Det betyr at for eiendomsskatt som utskrives i 2018 benytter kommunene boligverdier fra 2016. I tillegg til denne obligatoriske reduksjonsfaktoren kan kommunen selv redusere eiendomsskattegrunnlaget ytterligere ved bruk av lokal reduksjonsfaktor og/eller et årlig bunnfradrag.

Boligverdi er ikke det samme som formuesverdi

  • Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom).
  • Formuesverdi er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For intektsåret 2017 og 2018 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger. Formuesverdien vil alltid være lavere enn boligverdien.

Formuesverdien påvirkes av om boligen din er primær- eller sekundærbolig, mens din  bruk av eiendommen ikke er av betydning for boligverdiens størrelse. Hvorvidt boligen er din primær- eller sekundærbolig vil dermed ikke påvirke eiendomsskattens størrelse.

Fastsatt boligverdi finner du i skattemeldingen din, sammen med øvrige opplysninger om eiendommen (adresse, p-rom osv.). Her kan du lese mer om hvordan formuesverdi og boligverdi fastsettes.

footer/desktop/standard