Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. Det er eiendomsskattekontoret i kommunen som skriver ut eiendomsskatten. Eiendomsskatten betales i de fleste tilfeller sammen med andre kommunale avgifter. 

Kommuner som har innført eiendomsskatt kan velge å bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi for boligeiendommer eller sin egen utregningsmetode, som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Er du i tvil om hvordan eiendomsskatten er beregnet, se på eiendomsskatteseddelen du fikk fra kommunen.

Eiendomsskatteseddelen

Eiendomsskatteseddelen er brevet du har fått fra kommunen som forteller hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Der står det hvordan kommunen har beregnet verdien på boligen din. Hvis du ikke finner informasjonen om dette på eiendomsskatteseddelen din, må du kontakte eiendomsskattekontoret i kommunen.

Skatteetatens boligverdier

Dersom kommunen bruker Skatteetatens boligverdier er det boligverdien fra siste fastsetting av formues- og inntektsskatt, redusert med en obligatorisk reduksjonsfaktor, som legges til grunn.

Det betyr at for eiendomsskatt som utskrives i 2024 benytter kommunene boligverdier fra 2022. I tillegg til denne obligatoriske reduksjonsfaktoren kan kommunen selv redusere eiendomsskattegrunnlaget ytterligere ved bruk av lokal reduksjonsfaktor og/eller et årlig bunnfradrag.

Boligverdi er ikke det samme som formuesverdi

  • Boligverdi er Skatteetatens beregnede markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom).
  • Formuesverdi er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsåret 2022 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent for den delen som er under 10 000 000 kroner og til 70 prosent for den delen som er over 10 000 000 kroner.
    For sekundærboliger er formuesverdien lik markedsverdien. 
Det er boligverdi som er grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.

Hvorvidt boligen er din primær- eller sekundærbolig, vil dermed ikke påvirke grunnlaget for beregning av eiendomsskatten.

Fastsatt boligverdi finner du i skattemeldingen din, sammen med øvrige opplysninger om eiendommen (adresse, p-rom osv.). Her kan du lese mer om hvordan formuesverdi og boligverdi fastsettes.