Hvor mye eiendomsskatt må jeg betale?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med hjemmel i eigedomsskattelova. 

Det er hvert enkelt kommunestyre som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, og hvilke eiendommer det gjelder. Kommunestyret avgjør også hvilken skattesats som skal benyttes.

Eigedomsskattelova setter imidlertid visse begrensninger for kommunene. Blant annet setter loven grenser for hvilke eiendommer som kan ilegges eiendomsskatt og hvilken skattesats som kan vedtas.

Grunnlaget for å beregne eiendomsskatt

Eiendomsskatten skal beregnes ut fra en estimert markedsverdi for eiendommen. Det er to metoder som anvendes for å finne denne verdien:

  • Kommunen estimerer en markedsverdi selv: Kommunen estimerer markedsverdien enten ved bruk av takstmann som besiktiger eiendommen fra utsiden, eller sjablonmessig, typisk basert på areal. Det er langvarig praksis for at kommunene kan redusere taksten (lokal reduksjonsfaktor) til en prosentandel av den estimerte markedsverdien. Hvor mye reduksjonen ligger på varierer fra kommune til kommune. På den måten legger kommunen inn et slingringsmonn som forhindrer at noen boliger får urealistisk høy verdi. Noen kommuner bruker kostpris.
  • Kommunen kan ta i bruk Skatteetatens beregnede markedsverdi for boligeiendommer: Beregnet markedsverdi vil utgjøre enten en verdi basert på statistikk fra SSB (boligverdi) eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi (i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt). Beregnet markedsverdi reduseres med en såkalt obligatorisk reduksjonsfaktor, for å forhindre at noen boliger får for høyt eiendomsskattegrunnlag. Reduksjonen innebærer at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal være høyere enn 70 prosent av den beregnede markedsverdien det aktuelle året.

For begge metodene kan kommunene for boligeiendommer (og fritidseiendommer som kan anses som selvstendige boenheter), i tillegg vedta å redusere eiendomsskattegrunnlaget ytterligere ved bruk av et årlig bunnfradrag.

Beregning av eiendomsskatt og skattesats

Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge mellom 1 og 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. For boliger og fritidsboliger kan satsen ikke overstige 4 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Merk at skattesatsen kan være ulik avhengig av hva slags eiendom det er snakk om, for eksempel kan satsene være ulike for boligeiendommer og tomter innenfor samme kommune.