Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt

Dersom kommunen bruker Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som grunnlag for utskriving av eiendomsskatten, og du mener grunnlaget er feil, kan du selv endre dette ved å endre i skattemeldingen. Det er ikke lenger nødvendig å klage til Skatteetaten.

Beregnet markedsverdi vil utgjøre enten en verdi basert på statistikk på omsatte boliger fra SSB og opplysninger om boligtype, boligens beliggenhet, størrelse og byggeår (boligverdi), eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt. Det er to forhold som kan være årsaken til at grunnlaget for beregning av eiendomsskatten (boligverdien) er feil:

For eiendomsskatt utskrevet i 2021 må du se på boligopplysningene som er oppført skattemeldingen for inntektsåret 2019 under «Boligopplysninger - grunnlag for formuesverdi».

Dersom opplysningene i skattemeldingen (p-rom (areal), byggeår eller boligtype) er feil, kan du selv endre opplysningene ved å sende inn endringsmelding til Skatteetaten. Du må kunne fremlegge dokumentasjon på påstått endring dersom Skatteetaten etterspør dette. Se mer om egenendring under avsnittet "Slik endrer du" under.

Hvis du mener formuesverdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du selv endre/nedjustere formuesverdien og sende endringsmelding til Skatteetaten. Det er fastsatt visse grenser for hvor høy formuesverdien kan være i forhold til reell markedsverdi. Det må ses til grensene som gjaldt det inntektsåret beregningsgrunnlaget (den beregnede markedsverdien for boligen) er hentet fra.

For eiendomsskatt utskrevet i 2021 er det grensene som gjaldt for inntektsåret 2019 som er aktuelle:

  • For boliger du eier og bor i (primærbolig), kan nedsettelse kreves dersom formuesverdien utgjør mer enn 30 prosent av markedsverdien
  • For bolig du eier, men ikke er registrert bosatt i (sekundærbolig), kan nedsettelse kreves dersom formuesverdien overstiger eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

En eventuell nedsettelse av formuesverdien vil få betydning for boligens beregnede markedsverdi, og dermed også for utskriving av eiendomsskatten.

Du må kunne dokumentere boligens markedsverdi dersom Skatteetaten etterspør dette. Med dokumentasjon siktes det først og fremst til takst avgitt av kvalifisert takstmann/verdivurdering fra eiendomsmegler eller dokumentasjon for observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for). Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen fremgår.

Nedsettelsen av formuesverdi vil bli lagt til grunn ved skatteberegningen de neste fem årene.

Du er selv ansvarlig for at formuesverdien i skattemeldingen du leverer er korrekt.

Hvis kommunen ikke benytter Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger ved utskriving av eiendomsskatt, må endring av grunnlaget for eiendomsskatt skje gjennom klage til kommunen. Dersom du har spørsmål knyttet til nedsettelse og/eller ettergivelse av eiendomsskatt mm., må du ta kontakt med kommunen.

Slik endrer du

Dersom kommunen benytter Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger (boligverdi) ved utskriving av eiendomsskatt, vil eiendomsskatt som utskrives i 2021 bygge på boligverdier fra inntektsåret 2019. 

Mener du at den beregnede markedsverdien for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (p-rom, byggeår, osv.) eller at formuesverdien for boligen din er for høy i forhold til reell markedsverdi, skal du for eiendomsskatt utskrevet i 2021 selv endre grunnlaget ved å sende inn en endringsmelding for inntektsåret 2019. Adgangen til å endre selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre, det vil si normalt innen 30. april 2023. På tilsvarende måte kan du sende inn en endringsmelding, dersom du ønsker å endre boligopplysninger mv. lagt til grunn ved fastsettingen av inntektsåret 2018. For inntektsåret 2018 kan du endre selv til og med 30. april 2022. Etter denne datoen må du sende en anmoding om endring til Skatteetaten.

De endringene du eventuelt gjør kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette.

Hvis du ønsker å endre den beregnede markedsverdien for boligen/formuesverdien for 2017 eller tidligere, må du gjøre dette gjennom en anmodning om endring til Skatteetaten.

Du må betale eiendomsskatten til forfall selv om du har endret opplysningene i skattemeldingen. 

Du kan ikke endre selv dersom du har fått varsel eller vedtak fra skattemyndighetene om endring av boligopplysningene eller formuesverdien i skattemeldingen for 2019. For å få endret boligverdien/formuesverdien i slike tilfeller må du sende inn en klage på vedtaket til skattekontoret. En slik klage kan du levere elektronisk gjennom skjemaet RF-1364.

Ikke eier av eiendommen per 31.12.2019?

Du kan ikke endre formuesverdien selv ved å sende inn endringsmelding for inntektsåret 2019 dersom du ikke var eier av eiendommen per 31.12.2019. For å få endret boligverdien/formuesverdien i disse tilfellene må du sende inn en klage til skattekontoret. Det finnes ikke elektroniske klageskjemaer for denne typer klagesaker, du må derfor selv sende inne en skriftlig klage, hvor du begrunne hvorfor du mener at grunnlaget er feil. Du kan også sende inn en skriftlig begrunnet klage elektronisk.

Eiendomsskatt i boligselskap

Slik endrer du grunnlaget for eiendomsskatt i borettslag eller boligaksjeselskap