Arveavgift er fjernet

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014. Det betyr at du IKKE skal sende inn arve- eller gavemelding for arv eller gave du har fått i 2014 eller senere.

Du skal likevel melde inn arv hvis den du arver fra døde i 2013 eller tidligere. Du skal også melde inn gave hvis gaven ble gitt i 2013.

Det er stortinget som vedtok å fjerne arveavgiften. Det betyr også at det er bortfall av innsynsretten til offentlige bobestyrere og medarvinger.
 
Se også informasjon om regelverk for arv hos regjeringen.no

Arveavgiften har bortfalt for arv etter avdøde som dør 1.1.2014 eller senere. Det samme gjelder for gaver som ytes den 1.1.2014 eller senere. Dette får konsekvenser for adgangen til innsyn i tidligere arveavgiftssaker.

Arveavgiftsloven § 23 annet ledd pålegger arveavgiftsmyndigheten en meget streng taushetsplikt. I praksis er det bare direkte parter i en arveavgiftssak som kan få innsyn i saksdokumentene. I tillegg kan offentlige bobestyrere som må ha opplysninger for å kunne beregne korrekt arveavgift eller medarvinger som kan bli ansvarlige for andres arveavgift (solidaransvar) få visse opplysninger.

Ettersom arveavgiften er fjernet, er det ikke lenger grunnlag for den innsynsretten enkelte hadde tidligere. Dette betyr at:

  • Bostyrere i offentlige skifter, hvor avdøde døde 1.1.2014 eller senere, kan ikke lenger få opplysninger om tidligere gaveutdelinger fra avdøde. Dette er begrunnet med at tingretten ikke lenger er arveavgiftsmyndighet i disse sakene.
  • Medarvinger i private skifter, hvor avdøde døde 1.1.2014 eller senere, kan ikke lenger få opplysninger om tidligere gaveutdelinger til noen som er arvinger på skiftet. Dette er begrunnet med at solidaransvar ikke lenger er aktuelt i disse sakene.

Stortinget har vedtatt å fjerne arveavgiften fra 1. januar 2014. Endringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for arv hvor dødsfallet skjer etter 31. desember 2013. 

For gaver og arv i 2014 eller senere skal du ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten. 

Hva med arv/gaver før 2014?

For gaver som er gitt eller gis før årsskiftet, skal det betales arveavgift etter regler og satser for gjeldende år. Det samme gjelder for arv etter dødsfall som skjer i 2013. Dette gjelder selv om arvingen overtar rådigheten over arven først i 2014 eller senere.

Du trenger ikke betale arveavgift av de første 470 000 kronene du har fått i arv/gave/forskudd på arv fra samme person.

Har du mottatt gave eller forskudd på arv? Husk at du også kan motta et årlig fribeløp, som du verken trenger å melde inn eller betale arveavgift av.

Avgift på arv, gave og forskudd på arv

Til hvem Av de første 470 000 Av de neste 330 000 Av overskytende
Barn, fosterbarn og foreldre Ingen avgift 6 % avgift 10 % avgift
Andre Ingen avgift 8 % avgift 15 % avgift

Standardfradrag

Fradrag for begravelsesomkostninger,
skifteomkostninger og utgifter til gravsted etc.

41 061 kr
Fradrag for arving under 21 år 82 122 kr *

* Ved arv fra tidligere forsørger trekkes det fra 82 122 kroner for hvert år arvingen mangler på å ha fylt 21 år.

Arveavgift er avgift på arv eller gave. Fribeløpet er inntil kroner 470 000.

Arveavgiften reguleres av arveavgiftsloven og satsene fastsettes hvert år av Stortinget.

Arveavgift Av de første kr 470 000 Av de neste kr 330 000 Av overskytende
Til hver av arvlaterens barn, fosterbarn og foreldre Intet 6 % 10 %
Til andre Intet 8 % 15 %

Standardfradrag

Fradrag for begravelsesomkostninger,
skifteomkostninger og utgifter til gravsted

39 608 kr
Fradrag for mindreårige arvinger* 79 216 kr
Det årlige fribeløpet 39 608 kr, tilsvarer et halvt grunnbeløp i folketrygden (G)**

 

* Ved arv fra tidligere forsørger trekkes det fra et helt grunnbeløp i folketrygden for hvert år arvingen mangler på å ha fylt 21 år. Les hele vedtaket på Lovdata.

** Folketrygdens grunnbeløp (G) finner du her.

Spørsmålet om det vil være de gjeldende satsene eller de gamle satsene som får anvendelse på arveavgiftsberegningen reguleres av arveavgiftsloven § 9 – tiden for rådighetservervet.

Ved privat skifte er dødsfallstidspunktet avgjørende, og ved offentlig skifte utlodningstidspunktet (bobehandlingens avslutning).

For arveavgiftspliktige gaver går rådigheten over gavemidlene over når giver med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten over gavemidlene.

Arveavgift er avgift på arv eller gave. Fribeløpet er inntil kroner 470 000.

Arveavgiften reguleres av arveavgiftsloven og satsene fastsettes hvert år av Stortinget.

Arveavgift Av de første kr 470 000 Av de neste kr 330 000 Av overskytende
Til hver av arvlaterens barn, fosterbarn og foreldre Intet 6 % 10 %
Til andre Intet 8 % 15 %

Standardfradrag

Fradrag for begravelsesomkostninger, 
skifteomkostninger og utgifter til gravsted

37 821 kr
Fradrag for mindreårige arvinger* 75 641 kr
Det årlige fribeløpet Et halvt grunnbeløp i folketrygden (G)**

 

* Ved arv fra tidligere forsørger trekkes det fra et helt grunnbeløp i folketrygden for hvert år arvingen mangler på å ha fylt 21 år. Les hele vedtaket på Lovdata.

** Folketrygdens grunnbeløp (G) finner du her.

Spørsmålet om det vil være de gjeldende satsene eller de gamle satsene som får anvendelse på arveavgiftsberegningen reguleres av arveavgiftsloven § 9 – tiden for rådighetservervet.

Ved privat skifte er dødsfallstidspunktet avgjørende, og ved offentlig skifte utlodningstidspunktet (bobehandlingens avslutning).

For arveavgiftspliktige gaver går rådigheten over gavemidlene over når giver med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten over gavemidlene.

Arveavgift er avgift på arv eller gave. Fribeløpet er inntil kroner 470 000.

Arveavgiften reguleres av arveavgiftsloven og satsene fastsettes hvert år av Stortinget.

Arveavgift Av de første kr 470 000 Av de neste kr 330 000 Av overskytende
Til hver av arvlaterens barn, fosterbarn og foreldre Intet 6 % 10 %
Til andre Intet 8 % 15 %

Standardfradrag

Fradrag for begravelsesomkostninger, 
skifteomkostninger og utgifter til gravsted

36 441 kr
Fradrag for mindreårige arvinger* 72 881 kr

 

* Ved arv fra tidligere forsørger trekkes det fra et helt grunnbeløp i folketrygden for hvert år arvingen mangler på å ha fylt 21 år. Les hele vedtaket på Lovdata.

Spørsmålet om det vil være de gjeldende satsene eller de gamle satsene som får anvendelse på arveavgiftsberegningen reguleres av arveavgiftsloven § 9 – tiden for rådighetservervet.

Ved privat skifte er dødsfallstidspunktet avgjørende, og ved offentlig skifte utlodningstidspunktet (bobehandlingens avslutning).

For arveavgiftspliktige gaver går rådigheten over gavemidlene over når giver med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten over gavemidlene.

Folketrygdens grunnbeløp (G) finner du her.

Du unngår ikke arveavgift ved å kreve offentlig skifte

Vedtaket innebærer at alle dødsfall i 2013 eller tidligere skal avgiftsberegnes. Det er laget en overgangsregel som innebærer at man ikke kan unngå avgiften ved å kreve offentlig skifte, selv om bobehandlingen avsluttes i 2014 eller senere. Dette gjelder også hvis boet kreves tilbakelevert til privat skifte i 2014 eller senere. Stortinget har derfor fattet avgiftsvedtak for 2014 med gjeldende fribeløp og satser.

Du kan ikke tilbakekalle gaver

Avgiftsplikten på gaver inntrer når gaven anses som gitt. For de aller fleste gaveobjekter vil gaven anses som gitt når det er sendt en gavemelding til Skatteetaten. Dersom gaven gis før 01. januar 2014, må det sendes melding til Skatteetaten. Gaver gitt før årsskiftet er avgiftspliktig selv om selve arveavgiftsvedtaket ikke kommer før i 2014. 

Dette innebærer at når gavedisposisjonen er gjennomført, kan den ikke tilbakekalles med virkning for avgiftsberegningen. En tilbakekalling av gave kan innebære en ny arveavgiftspliktig transaksjon, slik at du risikerer dobbel avgift. 

Skattemessige konsekvenser

Det er vedtatt innføring av kontinuitesprinsippet som hovedregel for arv- og gaveoverføringer med virkning fra og med inntektsåret 2014. Skattemessig kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers historiske inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør, samt andre skatteposisjoner knyttet til det som er overført.

Det er vedtatt unntak fra kontinuitetsprinsippet for boliger, fritidseiendom, gårdsbruk og skogbruk som kunne vært solgt skattefritt av arvelater eller giver på gave- eller dødsfallstidspunktet. Dette innbærer at inngangsverdien for bolig- og fritidseiendom skal settes til markedsverdien på ervervstidspunktet. For alminnelig gårdsbruk eller skogbruk innebærer dette at inngangsverdien på mottakers hånd maksimalt kan settes til ¾ deler av eiendommens antatte salgsverdi.

Les mer om de skattemessige konsekvensene.

Hvis du selger en eiendom du har arvet eller fått i gave, vil en gevinst som hovedregel være skattepliktig. Selger du med tap, vil tapet være fradragsberettiget hvis en eventuell gevinst ville ha vært skattepliktig.

En overføring av eiendom til ny eier, må ikke være tinglyst. Du kan lese mer om tinglysning hos Kartverket.

Du må kunne dokumentere når eiendommen er gitt til mottaker.

Dødsfallet har skjedd i 2013. Slipper jeg arveavgift hvis jeg sender inn melding om arv i 2014? 
Nei, det er tidspunktet for dødsfallet som er avgjørende. 

Kan jeg slippe arveavgift ved å be om offentlig skifte? 
Nei, dette har ingen betydning for avgiftsberegningen så lenge dødsfallet skjedde i 2013 eller tidligere. 

Hva skjer når dødsfallet skjer i 2014 eller senere? 
Da slipper du avgift. Dette gjelder også når avdøde satt i uskiftet bo. 

Mor/far sitter i uskiftet bo. Blir det arveavgift for arven etter første avdøde? 
Nei, ikke hvis lengstlevende lever 01.01.2014.

Kan jeg trekke tilbake en gave som allerede er gitt?

Nei, hvis gaven er gitt, kan den ikke trekkes tilbake med virkning for avgiftsberegningen. Du risikerer dobbel avgift dersom gaven tilbakeføres.

Jeg har gitt en gave før 01.01.2014, men ikke sendt inn melding. Hva gjør jeg?
Du må sende inn melding om gave. Selv om du sender inn melding i 2014 eller senere blir det avgift.

Kan jeg gjøre om gaven til lån?
Nei, gaven er gitt og kan ikke gjøres om.

Mor/far sitter i uskiftet bo. Blir det arveavgift dersom det gis en gave fra uskifteboet i 2013?
Ja.

Mor/far sitter i uskiftet bo. Blir det arveavgift dersom det gis en gave fra uskifteboet i 2014 eller senere?
Nei.

Jeg har fått et vedtak om utsatt rådighet. Blir det arveavgift hvis jeg får rådigheten i 2014 eller senere?
Nei.