Arveavgift er fjernet

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014. Det betyr at du IKKE skal sende inn arve- eller gavemelding for arv eller gave du har fått i 2014 eller senere.

Du skal likevel melde inn arv hvis den du arver fra døde i 2013 eller tidligere. Du skal også melde inn gave hvis gaven ble gitt i 2013.

Det er stortinget som vedtok å fjerne arveavgiften. Det betyr også at det er bortfall av innsynsretten til offentlige bobestyrere og medarvinger.
 
Se også informasjon om regelverk for arv hos regjeringen.no

Arveavgiften har bortfalt for arv etter avdøde som dør 1.1.2014 eller senere. Det samme gjelder for gaver som ytes den 1.1.2014 eller senere. Dette får konsekvenser for adgangen til innsyn i tidligere arveavgiftssaker.

Arveavgiftsloven § 23 annet ledd pålegger arveavgiftsmyndigheten en meget streng taushetsplikt. I praksis er det bare direkte parter i en arveavgiftssak som kan få innsyn i saksdokumentene. I tillegg kan offentlige bobestyrere som må ha opplysninger for å kunne beregne korrekt arveavgift eller medarvinger som kan bli ansvarlige for andres arveavgift (solidaransvar) få visse opplysninger.

Ettersom arveavgiften er fjernet, er det ikke lenger grunnlag for den innsynsretten enkelte hadde tidligere. Dette betyr at:

  • Bostyrere i offentlige skifter, hvor avdøde døde 1.1.2014 eller senere, kan ikke lenger få opplysninger om tidligere gaveutdelinger fra avdøde. Dette er begrunnet med at tingretten ikke lenger er arveavgiftsmyndighet i disse sakene.
  • Medarvinger i private skifter, hvor avdøde døde 1.1.2014 eller senere, kan ikke lenger få opplysninger om tidligere gaveutdelinger til noen som er arvinger på skiftet. Dette er begrunnet med at solidaransvar ikke lenger er aktuelt i disse sakene.

Stortinget har vedtatt å fjerne arveavgiften fra 1. januar 2014. Endringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for arv hvor dødsfallet skjer etter 31. desember 2013. 

For gaver og arv i 2014 eller senere skal du ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten. 

Hva med arv/gaver i 2013?

For gaver som er gitt eller gis før årsskiftet, skal det betales arveavgift etter regler og satser for 2013. Det samme gjelder for arv etter dødsfall som skjer i 2013. Dette gjelder selv om arvingen overtar rådigheten over arven først i 2014 eller senere.

Du unngår ikke arveavgift ved å kreve offentlig skifte

Vedtaket innebærer at alle dødsfall i 2013 eller tidligere skal avgiftsberegnes. Det er laget en overgangsregel som innebærer at man ikke kan unngå avgiften ved å kreve offentlig skifte, selv om bobehandlingen avsluttes i 2014 eller senere. Dette gjelder også hvis boet kreves tilbakelevert til privat skifte i 2014 eller senere. Stortinget har derfor fattet avgiftsvedtak for 2014 med gjeldende fribeløp og satser.

Du kan ikke tilbakekalle gaver

Avgiftsplikten på gaver inntrer når gaven anses som gitt. For de aller fleste gaveobjekter vil gaven anses som gitt når det er sendt en gavemelding til Skatteetaten. Dersom gaven gis før 01. januar 2014, må det sendes melding til Skatteetaten. Gaver gitt før årsskiftet er avgiftspliktig selv om selve arveavgiftsvedtaket ikke kommer før i 2014. 

Dette innebærer at når gavedisposisjonen er gjennomført, kan den ikke tilbakekalles med virkning for avgiftsberegningen. En tilbakekalling av gave kan innebære en ny arveavgiftspliktig transaksjon, slik at du risikerer dobbel avgift. 

Skattemessige konsekvenser

Det er vedtatt innføring av kontinuitesprinsippet som hovedregel for arv- og gaveoverføringer med virkning fra og med inntektsåret 2014. Skattemessig kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers historiske inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør, samt andre skatteposisjoner knyttet til det som er overført.

Det er vedtatt unntak fra kontinuitetsprinsippet for boliger, fritidseiendom, gårdsbruk og skogbruk som kunne vært solgt skattefritt av arvelater eller giver på gave- eller dødsfallstidspunktet. Dette innbærer at inngangsverdien for bolig- og fritidseiendom skal settes til markedsverdien på ervervstidspunktet. For alminnelig gårdsbruk eller skogbruk innebærer dette at inngangsverdien på mottakers hånd maksimalt kan settes til ¾ deler av eiendommens antatte salgsverdi.

Les mer om de skattemessige konsekvensene.

Kan jeg trekke tilbake en gave som allerede er gitt?

Nei, hvis gaven er gitt, kan den ikke trekkes tilbake med virkning for avgiftsberegningen. Du risikerer dobbel avgift dersom gaven tilbakeføres.

Jeg har gitt en gave før 01.01.2014, men ikke sendt inn melding. Hva gjør jeg?
Du må sende inn melding om gave. Selv om du sender inn melding i 2014 eller senere blir det avgift.

Kan jeg gjøre om gaven til lån?
Nei, gaven er gitt og kan ikke gjøres om.

Mor/far sitter i uskiftet bo. Blir det arveavgift dersom det gis en gave fra uskifteboet i 2013?
Ja.

Mor/far sitter i uskiftet bo. Blir det arveavgift dersom det gis en gave fra uskifteboet i 2014 eller senere?
Nei.

Jeg har fått et vedtak om utsatt rådighet. Blir det arveavgift hvis jeg får rådigheten i 2014 eller senere?
Nei.

Dødsfallet har skjedd i 2013. Slipper jeg arveavgift hvis jeg sender inn melding om arv i 2014? 
Nei, det er tidspunktet for dødsfallet som er avgjørende. 

Kan jeg slippe arveavgift ved å be om offentlig skifte? 
Nei, dette har ingen betydning for avgiftsberegningen så lenge dødsfallet skjedde i 2013 eller tidligere. 

Hva skjer når dødsfallet skjer i 2014 eller senere? 
Da slipper du avgift. Dette gjelder også når avdøde satt i uskiftet bo. 

Mor/far sitter i uskiftet bo. Blir det arveavgift for arven etter første avdøde? 
Nei, ikke hvis lengstlevende lever 01.01.2014.

Hva betyr skattemessig kontinuitet? 
Arving og mottaker overtar den som etterlater seg arv eller givers inngangsverdier. 

Hva betyr skattemessig diskontinuitet? 
Arving og mottaker får eiendommens markedspris som sin inngangsverdi.

Hva menes med inngangsverdi? 
Det er den prisen som enten den som etterlater seg arv eller giver kjøpte eiendommen for (kontinuitet), eller verdien på det tidspunktet mottakeren ble eier (diskontinuitet). Inngangsverdien vil bli brukt ved eventuell gevinstberegning dersom du selger eiendommen.

Jeg vil/har arvet/mottatt en hytte fra mine foreldre. Disse har eid og brukt den i over 5 av de siste 8 årene. Hvilken inngangsverdi får jeg? 
Du får din inngangsverdi fastsatt til markedsprisen ved overdragelsen, fordi den som etterlater seg arv/giver kunne solgt den skattefritt.

Jeg vil/har arvet/mottatt en boligeiendom fra mine foreldre, og disse har eid den og bodd i den  mer enn 1 av de siste 2 årene. Hvilken inngangsverdi får jeg? 
Du får din inngangsverdi fastsatt til markedsprisen ved overdragelsen fordi den som etterlater seg arv/giver kunne solgt den skattefritt.

Jeg vil/har mottatt en utleiebolig som den som etterlater seg arv/giver ikke kan selge skattefritt. Hva blir forholdet mellom skatt og arveavgift? 
Dersom du arver/mottar denne før 01.01.2014, får du din inngangsverdi fastsatt til markedsprisen ved overdragelsen, og arveavgift vil bli beregnet. Dersom du mottar denne etter 31.12.2013 får du overta arvelaters/givers inngangsverdi, og arveavgift beregnes ikke.

Jeg vil/har mottatt en hytte som arvelater/giver ikke har brukt selv 5 av de siste 8 årene og dermed ikke kan selge skattefritt. Hva blir forholdet mellom skatt og arveavgift? 
Dersom du arver/mottar denne før 01.01.2014 vil du få din inngangsverdi fastsatt til markedsprisen ved overdragelsen og arveavgift vil bli beregnet.Dersom du mottar denne etter 31.12.2013 vil du overta arvelaters/givers inngangsverdi og arveavgift beregnes ikke.

Må en eiendomsoverføring være tinglyst? 
Nei, men det må kunne dokumenteres når eiendommen er gitt til mottaker.