Verdsettingsrabatt ved fastsetting av formue

Du får en reduksjon i formuesverdien på enkelte eiendeler - en verdsettingsrabatt.  På enkelte eiendeler får du også en reduksjon i fradraget for gjelden din - en gjeldsreduksjon. 

Tiltakspakke - verdsettelsesrabatten øker fra 25 til 35 prosent for 2020 for:

 • aksjer, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis, andeler i selskaper med deltakerfastsetting
 • driftsmidler, herunder næringseiendom

Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den som er skattepliktig.

Hva er verdsettingsrabatt?

Verdsettingsrabatt er en rabatt som gis på verdien av enkelte eiendeler som bolig- og næringseiendom, aksjer mv. og driftsmidler. Verdsettingsrabatten reduserer grunnlaget for formuesskatt og gir lavere formuesskatt om du har en netto formue som overstiger minstebeløpene, se satsene for formuesskatt.

Dersom du har gjeld, vil fradraget for gjeld bli redusert forholdsmessig mellom verdien av enkelte eiendeler med verdsettingsrabatt og verdien av din samlede formue. Har du ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer vil gjeldsfradraget bli redusert på grunnlag av begges samlede eiendeler og gjeld.

Peder Ås har 1 800 000 kroner i gjeld per 1.1.2019. Han har en formue før verdsettingsrabatt på 6 000 000 kroner.
Han eier disse eiendelene:

 • Primærbolig med 75 prosent verdsettingsrabatt
 • Aksjefondsandeler med 25 prosent verdsettingsrabatt per 1.1.2019
 • Bankinnskudd (annen formue) som ikke gir rett til verdsettingsrabatt

Gjelden han får fradrag for er i dette tilfellet redusert med 30 000 kroner.
For å komme fram til dette tallet er gjelden på 1 800 000 kroner fordelt mellom eiendelene. Aksjefondsandelens del av gjelden utgjør 300 000 kroner. Denne delen er redusert med 25 prosent på grunn av verdsettingsrabatten.  

 

Primærbolig som skal verdsettes til
25 prosent

Aksjefonds-
andel som
skal verd-
settes til 
75 prosent

Annen formue som skal verdsettes til full verdi

Sum 

Verdi før verdsettings-rabatt

4 800 000

1 000 000

200 000

6 000 000

Andel av sum
formue

80%

16,67%

3,33%

100%

Skattemessig formuesverdi

1 200 000 (25%)

750 000 (75%)

200 000 (100%)

2 150 000

Andel gjeld før justering for verdsettelses-
rabatt

1 440 000

(1 800 000 x 80%)

300 000

(1 800 000 x 16,67%)

60 000

(1 800 000 x 3,33%)

1 800 000

Fradrags-
berettiget 
gjeld

1 440 000 (ingen reduksjon)

225 000

(300 000 x 75%) = 225 000)

60 000

1 725 000

Skattepliktig nettoformue

- 240 000

525 000

140 000

425 000

 

 

 

 

 

Utfylling av skattemeldingen

Du mottar normalt en skattemelding som er forhåndsutfylt. Formue av fast eiendom vil være oppført etter fradrag  for verdsettingsrabatt.

Formue av aksjer, egenkapitalbevis, aksjedel av aksjesparekonto og aksjedel av andel i verdipapirfond vil være forhåndsutfylt før verdsettingsrabatt. Du skal ikke justere ned disse verdiene fordi verdsettingsrabatten blir trukket fra på skatteoppgjøret ditt.

Du skal ikke selv redusere gjelden som er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Reduksjonen skjer automatisk på skatteoppgjøret du mottar. Dersom du har gjeld som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du føre opp hele beløpet. 

I tabellen under ser du type eiendeler og størrelsen på verdsettingsrabatten:

Merk! Verdsettingsrabatten som er oppgitt i tabellen tar ikke hensyn til om formuesverdien er satt ned som følge av at du har dokumentert lavere markedsverdi.

Eiendeler

Forklaring

Verdsettings-rabatt i 2017

Verdsettings-rabatt i 2018

Verdsettings-rabatt i 2019

Primærbolig i Fastlands-Norge

Primærbolig vil si bolig hvor eieren har folkeregistrert adresse ved årets utgang.


75 prosent

75 prosent

75 prosent

Sekundærbolig i Fastlands-Norge

Dette er annen bolig eller boenhet i boligselskap som ikke kan karakteriseres som primærbolig eller fritidseiendom. I utgangspunktet vil det fremgå av matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) hva som henholdsvis er en boligeiendom og en fritidseiendom.

Formue av bolig på Svalbard eller i utlandet fastsettes i stedet etter reglene for fritidseiendommer i Norge.

Flerboligbygning skal du i utgangspunktet regne som sekundærbolig, men dersom du selv bor i en av boenhetene ved utgangen av året har du krav på verdsettingsrabatt som primærbolig for boenheten du bor i.

 

 

 

 10 prosent

10 posent

10 prosent

Næringseiendom i Fastlands-Norge og utleid- næringseiendom på Svalbard eller i utlandet

Som næringseiendom regner en

 • kontorlokale
 • butikk
 • lager
 • produksjonslokale/fabrikk
 • parkeringshus
 • verksted
 • grunnareal som du leier ut som ledd i din næringsvirksomhet
 • fritidseiendom som du leier ut som ledd i næringsvirksomhet du driver

Derimot regner en ikke bolig, kraftverk, jordbrukseiendom, skogbrukseiendom som næringseiendom i denne sammenhengen.

20 prosent

20 prosent

25 prosent

Ikke-utleid næringseiendom på Svalbard eller i utlandet

 


10 prosent

20 prosent

 

Jord- og skogbrukseiendom

 

10 prosent

20 prosent

25 prosent

Kraftverk

 

10 prosent

20 prosent

 

Annen fast eiendom i inntektsgivende aktivitet

Dette gjelder regnskapsbehandlet

 • bolig eller borett på Svalbard eller i utlandet
 • grunnareal
 • fritidseiendom, men likevel ikke dersom du leier ut eiendommen som ledd i næringsvirksomhet du driver

Eiendommen er regnskapsbehandlet dersom du skal levere RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom for å spesifisere leieinntekter og kostnader for eiendommen.
10 prosent

20 prosent

 

Andel i selskap med deltakerfastsetting

Dette er positiv nettoformue fra

 • RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting post 1101
 • RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS 2017 post 101

10 prosent

20 prosent

25 prosent

Aksje mv.

Dette omfatter

 • Aksje
 • Egenkapitalbevis i sparebank
 • Aksjedel av aksjesparekonto

Derimot har du ikke krav på verdsettingsrabatt for konvertibel obligasjon, aksjeopsjon eller tegningsrett til aksje

10 prosent

20 prosent

25 prosent

Aksjedel av andel i verdipapirfond

Eier du andel i kombinasjonsfond får du verdsettingsrabatt for den forholdsmessige andelen av fondets eiendeler som er investert i aksjer

10 prosent

20 prosent

25 prosent

Annet driftsmiddel i inntektsgivende aktivitet

Verdsettingsrabatt trekkes fra verdien som personer fører i følgende poster skattemeldingen:

 • 4.4.1 Biler, maskiner, inventar mv.
 • 4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy
 • 4.5.4 Formue av kapitalisert festeavgift
 • 4.5.4 Rettigheter knyttet til skog/utmark (RF-1177)
 • 4.5.4 Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet

Derimot har du ikke krav på verdsettingsrabatt på varebeholdning og fordringer.
10 prosent

20 prosent

25 prosent

Postnr.

Ledetekst 2018

Kommentar

4.1.4

Formue andeler i verdipapirfond - aksjedel

Verdi før verdsettingsrabatt

4.1.4

Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel

Verdi før verdsettingsrabatt

4.1.4

Formue verdipapirfond aksjedel (RF-1159)

Verdi før verdsettingsrabatt

4.1.8

Formue aksjesparekonto - aksjedel

Verdi før verdsettingsrabatt

4.1.8

Formue norske aksjer (RF-1159)

verdi før verdsettingsrabatt

3.1.5/
4.1.8

Skattepliktig utbytte/verdi overf. fra Aksjeoppgaven (RF-1088)

Verdi før verdsettingsrabatt

4.1.7

Formue av børsnoterte norske aksjer (i VPS)

Verdi før verdsettingsrabatt

4.2.3

Formue av inventar/løsøre ved utleie 

Verdi før verdsettingsrabatt

4.3.2

Bolig

Verdi etter verdsettingsrabatt. Bare boligtype sekundærbolig gir gjeldsreduksjon

4.3.2

Boenhet i boligselskap

Verdi etter verdsettingsrabatt. Bare boligtype sekundærbolig gir gjeldsreduksjon

4.3.2

Flerboligbygning

Verdi etter verdsettingsrabatt. Bare boligtype sekundærbolig gir gjeldsreduksjon

4.3.4

Skogeiendom

Verdi etter verdsettingsrabatt

4.3.5

Gårdsbruk

Verdi etter verdsettingsrabatt

4.3.5

Norsk næringseiendom (RF-1098)

Verdi etter verdsettingsrabatt

4.3.5

Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet

Verdi etter verdsettingsrabatt

4.4.1

Biler, maskiner, inventar mv. (RF-1175 eller
RF-1167)

Verdi før verdsettingsrabatt

4.4.1

Biler, maskiner, inventar mv. (Næringsrapport skatt)

Verdi før verdsettingsrabatt

4.4.4

Skip, fiske- og fangstfartøy

Verdi før verdsettingsrabatt

2.7.8/
4.5.4

Sum inntekt/netto formue andel NOKUS-selskap
(RF-1246)

Verdi før verdsettingsrabatt

4.5.4

Sum andel av netto formue i KS, ANS mv. (RF-1221)

Verdi før verdsettingsrabatt

4.5.4

Andel av felles netto formue i KS, ANS mv.

Verdi før verdsettingsrabatt

4.5.4

Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet

Verdi før verdsettingsrabatt

4.5.4

Formue av kapitalisert festeavgift

Verdi før verdsettingsrabatt

4.5.4

Rettigheter knyttet til skog/utmark (RF-1177)

Verdi før verdsettingsrabatt

4.6.1

Fast eiendom i utlandet

Gjelder bare eiendommer som er formuesskattepliktige i Norge. Verdi etter verdsettingsrabatt for eiendomstypene

 • Regnskapsbehandlet bolig
 • Regnskapsbehandlet fritidseiendom
 • Gårdsbruk
 • Skog
 • Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet
 • Utleid flerboligbygning

4.6.1

Fast eiendom på Svalbard

Verdi etter verdsettingsrabatt for eiendomstypene

 • Regnskapsbehandlet fritidseiendom
 • Gårdsbruk
 • Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet
 • Regnskapsbehandlet bolig

4.6.1

Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098)

Verdi etter verdsettingsrabatt.

4.6.2

Formue utenlandske aksjer (RF-1159)

Verdi før verdsettingsrabatt

4.6.2

Formue av utenlandske aksjer i verdipapirregisteret (VPS)

Verdi før verdsettingsrabatt