Verdsettingsrabatt ved fastsetting av formue

Du får en reduksjon i formuesverdien på enkelte eiendeler – en verdsettingsrabatt. På enkelte eiendeler får du også en reduksjon i fradraget for gjelden din – en gjeldsreduksjon. 

Hva er verdsettingsrabatt?

Verdsettingsrabatt er en rabatt som gis på verdien av enkelte eiendeler som bolig- og næringseiendom, aksjer mv. og driftsmidler. Verdsettingsrabatten reduserer grunnlaget for formuesskatt og gir lavere formuesskatt om du har en netto formue som overstiger minstebeløpene, se satsene for formuesskatt.

Dersom du har gjeld, vil fradraget for gjeld bli redusert forholdsmessig mellom verdien av enkelte eiendeler med verdsettingsrabatt og verdien av din samlede formue. Har du ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer vil gjeldsfradraget bli redusert på grunnlag av begges samlede eiendeler og gjeld.

Peder Ås har 1 800 000 kroner i gjeld per 1. januar 2023. Han har en formue før verdsettingsrabatt på 6 000 000 kroner.
Han eier disse eiendelene:

 • Primærbolig med 75 prosent verdsettingsrabatt
 • Aksjefondsandeler med 20 prosent verdsettingsrabatt per 1. januar 2023
 • Bankinnskudd (annen formue) som ikke gir rett til verdsettingsrabatt

Gjelden han får fradrag for er i dette tilfellet redusert med 135 000 kroner.
For å komme fram til dette tallet er gjelden på 1 800 000 kroner fordelt mellom eiendelene. Aksjefondsandelens del av gjelden utgjør 300 000 kroner. Denne delen er redusert med 45 prosent på grunn av verdsettingsrabatten.  

 

Primærbolig som skal verdsettes til
25 prosent

Aksjefonds-
andel som
skal verd-
settes til 
80 prosent

Annen formue som skal verdsettes til full verdi

Sum 

Verdi før verdsettings-rabatt

4 800 000

1 000 000

200 000

6 000 000

Andel av sum
formue

80 %

16,67 %

3,33 %

100 %

Skattemessig formuesverdi

1 200 000 (25 %)

800 000 (80 %)

200 000 (100 %)

1 950 000

Andel gjeld før justering for verdsettings-
rabatt

1 440 000

(1 800 000 x 80%)

300 000

(1 800 000 x 16,67%)

60 000

(1 800 000 x 3,33%)

1 800 000

Fradrags-
berettiget 
gjeld

1 440 000 (ingen reduksjon)

240 000

(300 000 x 80 %)

60 000

1 665 000

Skattepliktig nettoformue

- 240 000

560 000

140 000

285 000

Utfylling av skattemeldingen

Du mottar normalt en skattemelding som er forhåndsutfylt. Formue av fast eiendom vil være oppført etter fradrag for verdsettingsrabatt.

Formue av aksjer, egenkapitalbevis, aksjedel av aksjesparekonto, aksjedel av fondskonto og aksjedel av andel i verdipapirfond vil være forhåndsutfylt før verdsettingsrabatt. Du skal ikke justere ned disse verdiene fordi verdsettingsrabatten blir trukket fra på skatteoppgjøret ditt.

Du skal ikke selv redusere gjelden som er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Reduksjonen skjer automatisk på skatteoppgjøret du mottar. Dersom du har gjeld som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du føre opp hele beløpet. 

I tabellen under ser du type eiendeler og størrelsen på verdsettingsrabatten:

Merk! Verdsettingsrabatten som er oppgitt i tabellen tar ikke hensyn til om formuesverdien er satt ned som følge av at du har dokumentert lavere markedsverdi.

Eiendeler

Forklaring

Verdsettings-rabatt i 2021

Verdsettings-rabatt i 2022

Verdsettings-rabatt i 2023

Primærbolig i Fastlands-Norge

Primærbolig vil si bolig hvor eieren har folkeregistrert adresse ved årets utgang.

75 prosent

75 prosent, men likevel bare 50 prosent for delen av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi over 10 000 000 kroner

75 prosent, men likevel bare 30 prosent for delen av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi over 10 000 000 kroner

Sekundærbolig i Fastlands-Norge

Dette er annen bolig eller boenhet i boligselskap som ikke kan karakteriseres som primærbolig eller fritidseiendom. I utgangspunktet vil det fremgå av matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) hva som henholdsvis er en boligeiendom og en fritidseiendom.

Formue av bolig på Svalbard eller i utlandet fastsettes i stedet etter reglene for fritidseiendommer i Norge.

Flerboligbygning skal du i utgangspunktet regne som sekundærbolig, men dersom du selv bor i en av boenhetene ved utgangen av året har du krav på verdsettingsrabatt som primærbolig for boenheten du bor i.

10 prosent

5 prosent

0 prosent

Næringseiendom i Fastlands-Norge og utleid næringseiendom på Svalbard eller i utlandet

Som næringseiendom regner en

 • kontorlokale
 • butikk
 • lager
 • produksjonslokale/fabrikk
 • parkeringshus
 • verksted
 • grunnareal som du leier ut som ledd i din næringsvirksomhet
 • fritidseiendom som du leier ut som ledd i næringsvirksomhet du driver

Derimot regner en ikke bolig, kraftverk, jordbrukseiendom, skogbrukseiendom som næringseiendom i denne sammenhengen.

45 prosent

25 prosent

20 prosent

Ikke-utleid næringseiendom på Svalbard eller i utlandet

 

45 prosent

25 prosent

20 prosent

Jord- og skogbrukseiendom

 

45 prosent

25 prosent

30 prosent

Annen fast eiendom i inntektsgivende aktivitet

Dette gjelder regnskapsbehandlet

 • bolig eller borett på Svalbard eller i utlandet
 • grunnareal
 • fritidseiendom, men likevel ikke dersom du leier ut eiendommen som ledd i næringsvirksomhet du driver

Eiendommen er regnskapsbehandlet dersom du fastsetter inntekten din på grunnlag av faktiske skattepliktige inntekter med fradrag for faktiske fradragsberettigede kostnader for eiendommen.

45 prosent

25 prosent

30 prosent

Andel i selskap med deltakerfastsetting

Dette er positiv nettoformue fra selskap med deltakerfastsetting eller NOKUS som du skal føre som formue fordi du er deltaker i selskapet eller er ektefelle med deltaker i selskapet

45 prosent

25 prosent

20 prosent

Aksje mv.

Dette omfatter

 • aksje
 • egenkapitalbevis i sparebank
 • aksjedel av aksjesparekonto
 • aksjedel av fondskonto

Derimot har du ikke krav på verdsettingsrabatt for konvertibel obligasjon, aksjeopsjon eller tegningsrett til aksje

45 prosent

25 prosent

20 prosent

Aksjedel av andel i verdipapirfond

Eier du andel i kombinasjonsfond får du verdsettingsrabatt for den forholdsmessige andelen av fondets eiendeler som er investert i aksjer

45 prosent

25 prosent

20 prosent

Annet driftsmiddel i inntektsgivende aktivitet

Verdsettingsrabatt trekkes fra verdien som du fører for disse eiendelene i skattemeldingen:

 • driftsmidler i næringsvirksomhet
 • skip og fartøy
 • kapitalisert festeavgift
 • rettigheter knyttet til skog
 • annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet

Derimot har du ikke krav på verdsettingsrabatt på varebeholdning og fordringer.

45 prosent

25 prosent

30 prosent

Oversikten nedenfor er aktuell for deg som leverer skattemelding i nytt format.

Tema

Kort

Ledetekst i 2023

Kommentar

Bank, lån og forsikring

Fondskonto

Formue aksjedel 

Verdi før verdsettingsrabatt

Bolig og eiendeler

Bolig og eiendom

Formuesverdi primærbolig

Verdi etter verdsettingsrabatt

Formuesverdi sekundærbolig

Verdi etter verdsettingsrabatt

Formuesverdi flerboligbygning

Verdi etter verdsettingsrabatt

Formuesverdi annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet

Verdi etter verdsettingsrabatt

Formuesverdi regnskapsbehandlet bolig

Verdi etter verdsettingsrabatt

Formuesverdi regnskapsbehandlet fritidseiendom

Verdi etter verdsettingsrabatt

Formuesverdi gårdsbruk

Verdi etter verdsettingsrabatt

Formuesverdi næringseiendom

Verdi etter verdsettingsrabatt

Formuesverdi skogeiendom utlandet

Verdi etter verdsettingsrabatt

Festetomt til bolig- og fritidseiendom

Verdi før verdsettingsrabatt for kapitalisert festeavgift

Verdi før verdsettingsrabatt

Brukt jaktrett og utleie av rettighet knyttet til skog

Rettighet knyttet til skog

Verdi før verdsettingsrabatt

Skogeiendom

Skogeiendom

Verdi etter verdsettingsrabatt

Finans

Aksjer

Formue

Verdi før verdsettingsrabatt

Aksjesparekonto

Formue aksjedel 

Verdi før verdsettingsrabatt

Verdipapirfond

Formue aksjedel 

Verdi før verdsettingsrabatt

Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

Netto formue

Verdi før verdsettingsrabatt

 

Næring

Samlet gjeld og formue i næring

Driftsmidler fra næringsvirksomhet

Verdi før verdsettingsrabatt

Skip, fiske- og fangstfartøy

Skip og fartøy

Verdi før verdsettingsrabatt

Andre forhold

Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet

Beløp

Verdi før verdsettingsrabatt