Pressemelding

Endring i terminskatt for 2023

  • Publisert:

Petroleumsskatten for 2023 ventes å bli 465 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Etter å ha innhentet oppdaterte tall fra oljeselskapene, er forventet petroleumsskatt for fjoråret oppjustert fra 433 milliarder kroner til 465 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 7,4 prosent. Tallene innebærer nesten en halvering fra toppåret 2022, men 2023 er likevel det nest beste året noensinne.

Skatteinntektene fra ikke-fornybare olje- og gassressurser går inn i Statens pensjonsfond utland, slik at inntektene kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Terminskatt basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene

Oljeselskapene som driver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel betaler forskuddsskatt gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales over seks terminer – tre i inntektsåret og tre i det påfølgende året. I fjor sommer ble det utskrevet terminskatt for inntektsåret 2023 med 433 milliarder kroner. Utskrivningen var basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene i juni 2023. Den utskrevne terminskatten kan endres før forfall for fjerde termin 1. februar i året etter inntektsåret. Det er i denne forbindelse innhentet oppdaterte tall fra selskapene og terminskatten er oppjustert til 465 milliarder kroner.

Innbetaling av terminskatt

Oljeselskapene har allerede betalt inn 234 milliarder kroner av totalbeløpet på 465 milliarder kroner. Innbetalt beløp er høyere enn halvparten av totalt utskrevet terminskatt som følge av merinnbetalinger på totalt 17 milliarder kroner i forbindelse med 2. termin. Det gjenstår derfor 231 milliarder kroner å betale av petroleumsskatten for inntektsåret 2023. Dette skal betales over tre terminer i første halvår 2024.

Terminbeløp inkludert renter til innbetaling i 4.-6. termin innbetaling er fastsatt av Oljeskattekontoret som følger:

1. februar 2024

kr 77 mrd.

2. april 2024

kr 77 mrd.*

3. juni 2024

kr 77 mrd.

* Selskapene har anledning til å betale inn tillegg til utskrevet terminskatt ved 5. termin. Faktisk/endelig innbetaling kan derfor bli høyere.

Omlegging av særskatten 

Nye regler for petroleumsskatt ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2022, og sanksjonert i statsråd 17. juni 2022. Lovendringen innebærer en omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer. 

Særreglene i petroleumsskatteregimet knyttet til friinntekt, lete- og opphørsrefusjon ble avviklet med virkning fra inntektsåret 2022. I stedet får selskapene utbetalt særskatteverdien av underskudd i forbindelse med skatteoppgjøret.

Endringene trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022, mens de midlertidige reglene (se fakta om terminskatt) fortsetter å gjelde for investeringer som er omfattet av petroleumsskatteloven § 11 (herunder også fradrag for friinntekt knyttet til investeringer som faller inn under disse reglene). 

Fastsetting av terminskatt 

Oljeselskapene som driver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel, betaler forskuddsskatt gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales i seks terminer – tre i siste halvdel av inntektsåret og tre i første halvår etter inntektsåret. Utskrivningen er basert på innrapporterte tall (faktiske og forventede) fra oljeselskapene. 

Det foretas en revisjon av terminskatten i januar året etter inntektsåret før forfall for fjerde termin. Det er også mulig for selskapene å betale inn tillegg til utskrevet terminskatt ved andre og femte termin. Endelig innbetaling kan derfor bli høyere enn det som nå er fastsatt. 

Fakta om terminskatt

  • Petroleumsskatteloven har en egen forhåndsskatteordning som kalles terminskatt, jf. petroleumsskatteloven § 7. 
  • Terminskatt fastsettes av Oljeskattekontoret for hvert inntektsår og betales over seks terminer, tre i inntektsåret og tre i året etter inntektsåret. 
  • Terminskatten for inntektsåret skrives ut i juni/juli i inntektsåret. Utskrivingen er basert på opplysninger innhentet fra selskapene, og består av faktiske tall for deler av første halvår og estimater for resten av året. 
  • Oljeskattekontoret kan revidere terminskatten før fjerde termin forfaller til betaling. Denne revisjonen er basert på faktiske tall for det meste av inntektsåret. 
  • Terminskatten forfaller til betaling henholdsvis 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret, og 1. februar, 1. april og 1. juni i året etter inntektsåret. 
  • Selskapene har anledning til å betale inn ekstra terminskatt ved andre og femte termin hvis man ser at estimatene er for lave. 
  • Det beregnes rente når terminskatten for de tre første og de tre siste terminene avviker fra hverandre. 
  • For inntektsårene 2020 og 2021 ble det gjennom midlertidige endringer i petroleumsskatteloven innført negativ terminskatt, slik at skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt ble betalt ut på forhånd for disse årene. Ordningen er ikke videreført fra inntektsåret 2022.  
  • Skatteoppgjøret for inntektsåret er klart senest 1. desember året etter inntektsåret. Det skjer da en avregning mellom fastsatt skatt/refusjon og terminskatt. 

Les mer om petroleumsskatt