Pressemelding

Fortsatt høye skatteinntekter fra oljeselskapene

 • Publisert:

Petroleumsskatten for 2024 ventes å bli om lag 352 milliarder kroner. Det viser tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Etter å ha hentet inn anslag fra oljeselskapene, er petroleumsskatten for 2024 estimert til om lag 352 milliarder kroner. Dette er en nedgang på ca. 113 milliarder kroner sammenlignet med terminskatten for 2023, som endte på 465 milliarder kroner. 

 – Årets terminskatt ligger fortsatt på et historisk høyt nivå. Reduksjonen fra i fjor skyldes i hovedsak høyere investeringsnivå (større investeringsfradrag) hos selskapene. Oljeselskapenes inntekter påvirkes ellers i stor grad av petroleumspriser og kronekursen, ettersom petroleumsprodukter fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.  

Rekorden for fastsatt terminskatt var i 2022 med 884 milliarder kroner. Årsaken til den høye skatten i 2022 var i hovedsak svært høye gasspriser og en svak kronekurs. 

Skatteinntektene fra oljeselskapene går inn i Statens pensjonsfond utland. 

Fastsetting av terminskatt 

Oljeselskapene som driver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel, betaler forskuddsskatt gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales i seks terminer – tre i siste halvdel av inntektsåret og tre i første halvår etter inntektsåret. Utskrivningen er basert på innrapporterte tall (faktiske og forventede) fra oljeselskapene. 

Det foretas en revisjon av terminskatten i januar året etter inntektsåret før forfall for fjerde termin. Det er også mulig for selskapene å betale inn tillegg til utskrevet terminskatt ved andre og femte termin. Endelig innbetaling kan derfor bli høyere eller lavere enn det som nå er fastsatt. 

 Fakta om terminskatt 

 • Petroleumsskatteloven har en egen forhåndsskatteordning som kalles terminskatt, jf. petroleumsskatteloven § 7. 
 • Terminskatt fastsettes av Oljeskattekontoret for hvert inntektsår og betales over seks terminer, tre i inntektsåret og tre i året etter inntektsåret. 
 • Terminskatten for inntektsåret skrives ut i juni/juli i inntektsåret. Utskrivingen er basert på opplysninger innhentet fra selskapene, og består av faktiske tall for deler av første halvår og estimater for resten av året. 
 • Oljeskattekontoret kan revidere terminskatten før fjerde termin forfaller til betaling. Denne revisjonen er basert på faktiske tall for det meste av inntektsåret. 
 • Terminskatten forfaller til betaling henholdsvis 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret, og 1. februar, 1. april og 1. juni i året etter inntektsåret. 
 • Selskapene har anledning til å betale inn ekstra terminskatt ved andre og femte termin hvis man ser at estimatene er for lave. 
 • Det beregnes rente når terminskatten for de tre første og de tre siste terminene avviker fra hverandre. 
 • For inntektsårene 2020 og 2021 ble det gjennom midlertidige endringer i petroleumsskatteloven innført negativ terminskatt, slik at skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt ble betalt ut på forhånd for disse årene. Ordningen er ikke videreført fra inntektsåret 2022.  

 • Skatteoppgjøret for inntektsåret er klart senest 1. desember året etter inntektsåret. Det skjer da en avregning mellom fastsatt skatt/refusjon og terminskatt. 

 • Finansdepartementet sendte på høring i april 2024 forslag om å øke antall terminer for innbetaling av terminskatt fra seks til ti. Videre har departementet foreslått å spre eventuelle tilleggsinnbetalinger over tre midtterminer, hhv. 2., 3. og 4. termin i inntektsåret og 5., 6. og 7. termin i det påfølgende året. Det er foreslått at endringene trer i kraft f.o.m. inntektsåret 2025.

Her finner du mer informasjon om petroleumsskatt.