Pressemelding

Fortsatt høye skatteinntekter fra oljeselskapene 

  • Publisert:

Petroleumsskatten for 2023 ventes å bli om lag 433 milliarder kroner. Det viser tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten. 

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark

Etter å ha hentet inn anslag fra oljeselskapene, er petroleumsskatten for 2023 estimert til om lag 433 milliarder kroner. Dette er en halvering sammenlignet med terminskatten for 2022 som endte på 884 milliarder kroner. 

− Årets terminskatt ligger fortsatt på et historisk svært høyt nivå, og reduksjonen fra i fjor skyldes i hovedsak nedgang i olje- og gassprisene. Til tross for usikkerhet knyttet til utviklingen i råvaremarkedene og kronekursen, forventer selskapene relativt høye priser og en svak krone i 2023. Begge deler påvirker inntektene, ettersom petroleumsprodukter fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.  

Terminskatten var på 884 milliarder kroner for 2022, noe som var det høyeste noensinne, og nesten tre ganger så høyt som i 2021 med 295 milliarder kroner. Årsaken til den høye skatten i 2022 var i hovedsak svært høye gasspriser og en svak kronekurs. 

Skatteinntektene fra oljeselskapene går inn i Statens pensjonsfond utland. 

Omlegging av særskatten 

Nye regler for petroleumsskatt ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2022, og sanksjonert i statsråd 17. juni 2022. Lovendringen innebærer en omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer. 

Særreglene i petroleumsskatteregimet knyttet til friinntekt, lete- og opphørsrefusjon avvikles. I stedet får selskapene utbetalt særskatteverdien av underskudd i forbindelse med skatteoppgjøret. Som en følge av disse endringene, er det vedtatt en overgangsregel som innebærer at selskapene ved fastsettingen for 2022 får utbetalt skatteverdien av underskudd og friinntekt fremført fra tidligere år.  

Endringene trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022, mens de midlertidige reglene (se fakta om terminskatt) fortsetter å gjelde for investeringer som er omfattet av petroleumsskatteloven § 11 (herunder også fradrag for friinntekt knyttet til investeringer som faller inn under disse reglene). 

Fastsetting av terminskatt 

Oljeselskapene som driver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel, betaler forskuddsskatt gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales i seks terminer – tre i siste halvdel av inntektsåret og tre i første halvår etter inntektsåret. Utskrivningen er basert på innrapporterte tall (faktiske og forventede) fra oljeselskapene. 

Det foretas en revisjon av terminskatten i januar året etter inntektsåret før forfall for fjerde termin. Det er også mulig for selskapene å betale inn tillegg til utskrevet terminskatt ved andre og femte termin. Endelig innbetaling kan derfor bli høyere eller lavere enn det som nå er fastsatt. 

 Fakta om terminskatt 

  • Petroleumsskatteloven har en egen forhåndsskatteordning som kalles terminskatt, jf. petroleumsskatteloven § 7. 
  • Terminskatt fastsettes av Oljeskattekontoret for hvert inntektsår og betales over seks terminer, tre i inntektsåret og tre i året etter inntektsåret. 
  • Terminskatten for inntektsåret skrives ut i juni/juli i inntektsåret. Utskrivingen er basert på opplysninger innhentet fra selskapene, og består av faktiske tall for deler av første halvår og estimater for resten av året. 
  • Oljeskattekontoret kan revidere terminskatten før fjerde termin forfaller til betaling. Denne revisjonen er basert på faktiske tall for det meste av inntektsåret. 
  • Terminskatten forfaller til betaling henholdsvis 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret, og 1. februar, 1. april og 1. juni i året etter inntektsåret. 
  • Selskapene har anledning til å betale inn ekstra terminskatt ved andre og femte termin hvis man ser at estimatene er for lave. 
  • Det beregnes rente når terminskatten for de tre første og de tre siste terminene avviker fra hverandre. 
  • For inntektsårene 2020 og 2021 ble det gjennom midlertidige endringer i petroleumsskatteloven innført negativ terminskatt, slik at skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt ble betalt ut på forhånd for disse årene. Ordningen er ikke videreført fra inntektsåret 2022.  
  • Skatteoppgjøret for inntektsåret er klart senest 1. desember året etter inntektsåret. Det skjer da en avregning mellom fastsatt skatt/refusjon og terminskatt. 

Her finner du mer informasjon om petroleumsskatt. 

Vedlegg