Nyhet

Koronakrisen: Tilliten til Skatteetaten har økt

  • Publisert:
  • Oppdatert: 09.02.2021

Tilliten til Skatteetaten og andre myndigheter har økt gjennom den pågående koronakrisen. I tillegg oppgir flere næringsdrivende at de opplever det som enklere å orientere seg om sine skatte- og avgiftsplikter. Det er også flere som mener regelverket nå er enkelt å forstå.

- Både økt tillit og å forenkle for næringslivet er viktige mål for Skatteetaten. At det nå er 55 prosent som opplever at de får tilstrekkelig informasjon fra oss, mot 50 prosent i 2019, viser at arbeidet vi gjør bærer frukter, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Funnene kommer frem i to undersøkelser som Opinion har gjennomført for Skatteetaten, i 2020. Det er næringslivet som i undersøkelsene svarer om deres holdninger til å etterleve regelverket og risikoen for å bli oppdaget dersom man jukser.

Økt tillit til alle institusjoner gjennom krisen

Den overordnede tilliten til både Skatteetaten og de andre institusjonene i undersøkelsen har økt gjennom koronakrisen, viser spørreundersøkelsen. Skatteetaten er med 81 prosent blant institusjonene med høyest tillit sammen med politi (79 prosent) og rettsvesen (77 prosent).

84 prosent stoler på Skatteetatens informasjonsbehandling, 73 prosent har tillit til at virksomheten deres blir behandlet rettferdig, mens 32 prosent har tillit til at Skatteetaten klarer å stanse de som bevist unndrar skatter og avgifter.

Det er en svak men signifikant nedgang i opplevd oppdagelsesrisiko på 4 prosentpoeng i undersøkelsen som ble utført høsten 2020, sammenlignet med en lignende undersøkelse utført våren 2020. 68 prosent av norske bedrifter mente høsten 2020 at det er stor eller svært stor sannsynlighet for at skattemyndighetene vil oppdage om en unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter. 72 prosent mente det samme, våren 2020.

- En mulig forklaring på dette kan være medieoppslag spesielt i fjor vår som antydet at etatens hjemmekontorløsning kunne føre til mindre kontrollaktivitet, sier Schanke Funnemark. Svar i undersøkelsen stemmer med funn i en undersøkelse om kompensasjonsordningen, som etatens adferdsteam gjennomførte i begynnelsen av mai i fjor. Undersøkelsen viste at informasjon om mulig reduksjon i kontrollaktivitet kan føre til at næringsdrivende tror at risikoen for at juks blir oppdaget blir mindre.

1 av 3 er påvirket av koronakrisen

Høstens undersøkelse viser at 32 prosent av næringslivet sier de i stor grad er påvirket av koronaepidemien. 81 prosent av de som har opplevd stor påvirkning av krisen, har opplevd det som negativt for sin virksomhet. Graden av påvirkning var størst i bransjer med høy grad av kundekontakt, som frisør/hudpleie, servering og taxibransjen. 40 prosent av virksomhetene som har ansatte, måtte gjøre endringer i bemanningen som følge av krisen. Av disse var det 86 prosent som måtte redusere bemanningen og 12 prosent som økte bemanningen.

Stadig flere forstår regelverket

Undersøkelsene viser en god økning i hvor mange av de spurte som mener regelverket er enkelt å forstå. Fra at 35 prosent av bedriftslederne var enige i dette i 2019, var 45 prosent enige i påstanden høsten 2020.

-Vi er veldig glade for at flere mener regelverket er enkelt å forstå, men her har vi fortsatt en vei å gå. Forenkling av regelverk og god og enkel informasjon er viktige virkemidlene for å få flere til å etterleve regelverket. Det skal være lett å gjøre rett, og dette er noe vi skal arbeide videre med, sier Schanke Funnemark.

Undersøkelser bygger kunnskap

Skatteetaten lager årlig analyser og gjennomfører spørreundersøkelser for å få  kunnskap om blant annet etterlevelse, skatteunndragelser og tilliten til etaten.

-Vi er en etat som arbeider kunnskapsbasert og spørreundersøkelser som dette er viktige bidrag i arbeidet med å utvikle tjenestene våre til beste for brukerne, sier Nina Schanke Funnemark.

Fakta

Hvert år undersøker Skatteetaten næringsdrivendes holdninger til regeletterlevelse, rapportering og risikoen for å bli oppdaget dersom man jukser. Rett etter nedstenging av samfunnet i mars 2020, ble det besluttet å gjennomføre en ekstra undersøkelse i høst, ettersom det ble tydelig hvor omfattende konsekvenser koronakrisen potensielt ville få for norsk næringsliv. Det er Opinion som gjennomfører spørreundersøkelsen på oppdrag fra Skatteetaten.

Vel 2000 ledere i mva-pliktige virksomheter har svart. Intervjuene i høst ble gjort i perioden 19.09 til 14.10. 2020.