Nyhet

Ny veileder om naturalytelser

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattedirektoratet har publisert en veileder med informasjon om det nye regelverket for skattlegging av naturalytelser, samt en spørsmål og svarside (Q&A).

Finansdepartementet orienterte i en pressemelding 8. mars i år om at det ville bli foretatt endringer i det nye regelverket for skattlegging av naturalytelser som trådte i kraft 1. januar i år. 

Der ble det også orientert om at det skulle utarbeides en ny veileder som skal legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet. Skattedirektoratet har utarbeidet dette, samt en Q&A, som skal gi veiledning om det nye regelverket om skattlegging av naturalytelser. I Q&A'en gis det svar på konkrete typetilfeller der det nye regelverket kommer til anvendelse. Skattedirektoratet har i arbeidet med veileder og Q&A mottatt nyttige innspill fra NHO, Virke, Regnskap Norge og Spekter.

Skattedirektoratet kommer i veilederen og Q&A'en med enkelte presiseringer til tidligere veileder. Det gjelder særskilt: 

  • Transportnæringen: Personalrabattreglene vil kun gjelde ved kjøp av fribilletter/årskort til bruk ved reiser for ansatte i virksomheter som omsetter personaltransporttjenester.
  • Verdsettelse: Varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien og det er ikke anledning til å benytte sjablong.
  • Kjøpesenterrabatter: Ved såkalte kjøpesenterrabatter vil det være tilstrekkelig tilknytning mellom arbeidsgiver og den rabatt som gis de ansatte, slik at denne er skattepliktig. Den skattepliktige verdien vil være differansen mellom det som betales og den pris som er allment tilgjengelig. Det må foretas konkrete vurdering av om slike rabatter anses skattepliktige, og de skal ikke lenger av praktiske årsaker unntas fra skatteplikt og rapportering.
  • Bonuspoeng: Det er skatteplikt for alle varer og tjenester arbeidstaker kjøper når det betales med bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng

Den nye veilederen finner dere her, og Q&A'en her.

Skattedirektoratet publiserte 15. november 2018 en prinsipputtalelse som ga anvisning på hvordan det nye regelverket om skattlegging av naturalytelser skulle praktiseres. I tilfeller der den nye veilederen, datert 6. mai 2019, har en annen forståelse enn hva som kom til uttrykk i prinsipputtalelsen av 15. november 2018, vil den nye forståelsen få virkning fra og med 7. mai 2019.