Nyhet

Utsettelse av skattemeldingsfrist for oppdrettere

  • Publisert:

Skattepliktige med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret og som søker om utsettelse for levering av skattemeldingen, får innvilget dette. De vil heller ikke bli ilagt tvangsmulkt om de ikke rekker fristen for levering 31. mai.

Det er nå foreslått nye regler for selskaper med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret som vil få virkning for skattemeldingen for inntektsåret 2022. Selskaper som er omfattet og som søker om utsatt frist for levering av skattemeldingen vil få innvilget dette. De vil heller ikke bli ilagt tvangsmulkt dersom de ikke rekker fristen for innlevering 31. mai. 2023.


Skatteetaten viser til forslag om innføring av en ordning med verdsettelsesrabatt i formuesskatten for akvakulturtillatelser mv. i Prop. 78 LS (2022-2023) pkt. 9, samt forslag til endringer i skatteloven §§ 4-12, 4-17, 4-19 og 4-40.

Endringene er foreslått å tre i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2023. Dette innebærer at ikke-børsnotert selskap som eier akvakulturtillatelser skal rapportere selskapets samlede formuesverdier basert på foreslåtte regelendringer i sin skattemelding for inntektsåret 2022, jf. skatteloven § 4-1 og Prop. 78 LS (2022-2023) pkt. 9.5.

Forslagene i Prop. 78 LS (2022-2023) er fortsatt til behandling i Stortinget per 26. mai 2023.

Skattepliktige med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret som søker om utsatt frist for levering av skattemeldingen på dette grunnlaget vil få sin søknad innvilget.

Skattepliktige med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret vil ikke bli ilagt tvangsmulkt selv om de ikke leverer sin skattemelding innen fristen 31. mai 2023.

Skatteetaten vil oppdatere veiledningen så snart som mulig etter at nye regler er vedtatt.