Om Skatteforvaltningshåndboken

  • Publisert:

Håndboken er ajour pr. 1. desember 2020 og lovendringer vedtatt i desember 2020 er ikke innarbeidet i denne utgaven, med unntak av ny bestemmelse i skatteforvaltningsloven § 3-6. Øvrige endringer vil bli innarbeidet i neste utgave.

Lovendringer skatteforvaltningsloven

I desember 2020 ble følgende bestemmelser endret med ikrafttredelse straks:

  • 2-13

Følgende bestemmelder ble endret med ikrafttredelse 1. januar 2021

  • 3-6 annet og nytt tredje ledd.
  • 7-10 bokstav g og ny bokstav h.

Følgende bestemmelder ble endret med ikrattredelse 1. juli 2021

  • 8-2 første ledd bokstav a
  • 8-8 nytt fjerde ledd
  • 9-1 tredje ledd
  • 9-2 annet ledd
  • 9-4 første ledd annet punktum
  • 9-6 annet ledd fjerde punktum

I denne reviderte utgaven er det lagt vekt på å rette opp feil og unøyaktigheter i tidligere utgaver. En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet. Håndboken er ajour med lovendringer pr. 1. desember 2020.

Formålet med skatteforvaltningsloven er blant annet å styrke rettssikkerheten for de skattepliktige. Håndboken skal bidra til økt likebehandling og en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. Det er derfor et eget kapittel Om skatteforvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Disse prinsippene er grunnleggende for all saksbehandling og kontakten med de skattepliktige. Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med særskilt bistand fra divisjonene, og med innspill fra hele Skatteetaten for øvrig. Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold.