Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Om Skatteforvaltningshåndboken

 • Publisert:

Håndboken er ajour pr. 1. november 2018 og lovendringer vedtatt i desember 2018 er ikke innarbeidet i denne utgaven, men vil bli innarbeidet i neste utgave.

Lovendringer skatteforvaltningsloven

I desember 2018 ble følgende bestemmelser endret med ikrafttredelse fra den dagen Kongen bestemmer:

 • 3-3. Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter
 • 3-9. Utlevering av opplysninger til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • 3-10. Utlevering av opplysninger til avdødes ektefelle og arving
 • 3-11. Overført taushetsplikt

Følgende bestemmelder ble endret med ikrattredelse straks med virkning fra og med inntektsåret 2019

 • 7-2 første ledd bokstav c
 • 8-2 første ledd bokstav a
 • 9-6 annet ledd

Følgende bestemmelser ble endret med ikrattredelse 1. juli 2019

 • 5-11. Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing av IT-systemer
 • 10-15. Bevissikring

Følgende bestemmelder ble endret med ikrafttredelse 1. januar 2020

 • 7-5 Kjøp, salg, formidling, leie, utbetalinger mv.
 • 7-5 første ledd annet punktum oppheves.
 • 7-5 åttende og nytt niende ledd
  Nåværende åttende ledd blir nytt tiende ledd.

Lovendringer i a-opplysningsloven

I desember 2018 ble følgende bestemmelse endret med ikrafttredelse straks:

 • 10 femte ledd

Om denne utgaven

I håndboken er det særlig lagt vekt på hva som er nytt innenfor de enkelte skatte- og avgiftsartene som omfattes av loven i forhold til tidligere rett.

I denne reviderte utgaven er det lagt vekt på å rette opp feil og unøyaktigheter i tidligere utgaver. En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet. Håndboken er ajour med lovendringer pr. 1. novenber 2018.

Formålet med skatteforvaltningsloven er blant annet å styrke rettssikkerheten for de skattepliktige. Håndboken skal bidra til økt likebehandling og en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. Det er derfor et eget kapittel Om skatteforvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Disse prinsippene er grunnleggende for all saksbehandling og kontakten med de skattepliktige. Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med særskilt bistand fra Skatt vest, og med innspill fra hele Skatteetaten for øvrig. Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold.