Høring

Høring – avgift på landbasert vindkraft – endring av skattleggingsperiode

  • Publisert:
  • Avgitt 26.09.2022

Høringen gjelder forslag om endring av skattleggingsperiode for avgift på landbasert vindkraft.

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til endringer i skatteforvaltningsforskriften (forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven). Høringen gjelder endring av skattleggingsperioden for avgift på landbasert vindkraft, fra ett kalenderår til én kalendermåned.

Høringsinstansene bes vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende eller tilknyttede etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected] senest innen 7. november 2022. Vi ber om at vår referanse 2021/1129 oppgis.

Høringsdokumenter

Høringssvar

Med merknad

NHO
NVE

Uten merknad