Høring

Forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer

  • Publisert:
  • Avgitt 02.02.2021

På vegne av Finansdepartementet, sender Skattedirektoratet i samarbeid med Tolldirektoratet på høring forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter og forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel. Forslaget gjelder nærmere regler til gjennomføring av den foreslåtte avgiften på e-sigaretter og andre nikotinholdige produkter.

I Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 ble det varslet innføring av avgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer, og at et forslag om dette i nærmeste fremtid ville bli sendt på høring.

Innføring av avgiften forutsetter endringer i Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv. Forslag til endringer i Stortingets avgiftsvedtak, herunder konkrete avgiftssatser er ikke en del av denne høringen, og vil eventuelt bli foreslått for og vedtatt av Stortinget på et senere tidspunkt. I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) foreslås det regler om avgrensinger og gjennomføring av avgiftsplikten. I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) foreslås det endringer om toll- og avgiftsfri kvote («tax free»), forenklet fortolling og proviantering. Endringene i tollforskriften har naturlig sammenheng med at e-sigaretter/e-væske og andre nikotinvarer blir avgiftspliktig.

Høringsinstansene bes vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende eller tilknyttede etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, medlemsbedrifter eller lignende.

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected] senest innen 18. mars 2021. Vi ber om at vår referanse 2020/1338 oppgis.


Høringssvar

Med merknader

Last ned PDF:

 

Uten merknader

Last ned PDF: