Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Høring

Høring – Veibruksavgift på flytende biodrivstoff – forslag til endringer i særavgiftsforskriften

  • Publisert:
  • Avgitt 31.03.2020

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet med dette forslag om endring i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) på høring.

På bakgrunn av Stortingets beslutning om å utvide veibruksavgiften til å omfatte alt flytende biodrivstoff fra 1. juli 2020, foreslås det endringer i særavgiftsforskriften. Det foreslås blant annet å ta inn definisjoner av bioetanol og biodiesel i særavgiftsforskriften. Videre foreslås det å innføre obligatorisk registreringsplikt for importører av drivstoff, og at et innføres en merkeordning for biodiesel tilsvarende som for mineralsk diesel.

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 12. mai 2020.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected]

Vi ber om at vår referanse 2019/12361 oppgis ved henvendelser i saken.

Skattedirektoratet
Juridisk avdeling – Seksjon næring

Høringsdokumenter

Høringssvar med merknader:

Høringssvar uten merknader:

  • SSB
  • Økonomiforbundet
  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Utenriksdepartementet
  • Forsvarsdepartementet
  • Kystverket