Oversikt over endringene

  • Publisert:

Fribeløpet heves fra kr 270 000 til kr 530 000.

Fra 2007 er det virksomhetens lokalisering og ikke de ansattes bostedskommune som avgjør valg av sone. Det er imidlertid gjort visse unntak fra denne regelen for transportnæringen og bygg- og anleggsnæringen.

Bestemmelsen om reduserte satser for arbeidstakere over 62 år er fjernet. Dette betyr at det for 2007 skal brukes ordinære satser for arbeidstakere over 62 år.

Alle kommunene i sone IV og sone III, samt mer enn halvparten av kommunene i det som til nå har vært sone II vil følge de samme satsene som gjaldt før 2004, Satsene blir da i sone IV: 5,1 pst., i sone III: 6,4 pst. og i sone II: 10,6 pst. Samtidig oppheves fribeløpsordningen for disse sonene.

Tromsø og Bodø, som tidligere var omfattet av sone IV, skilles ut som en ny sone IVa og får en sats på 7,9 pst. Enkelte kommuner som tidligere var omfattet av sone II er nå skilt ut som en ny sone Ia. For foretak i denne sonen vil det fortsatt gjelde en fribeløpsordning.

Flere av unntakene for bestemte næringer er tatt ut. Særlig gjelder dette flere av de næringene som til nå har vært omfattet av avgiftsvedtaket § 1 bokstav g. Reglene om transportforetak og statlig virksomhet er også endret.