Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Endringer i reglene om beregning av arbeidsgiveravgift for 2007

  • Publisert:

Fra 1. januar 2007 blir det gjennomført betydelige endringer i reglene om beregning av arbeidsgiveravgift.

Endringene følger av stortingsvedtak av 28. november 2006 nr. 1337 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Det vises også til forskrift av 14. desember 2006 til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 1 om arbeidsgiveravgift (heretter utfyllingsforskriften).

Det vil som vanlig bli utarbeidet en SKD-melding vedrørende avgiftsvedtaket for 2007, som vil foreligge første kvartal 2007. For mer utfyllende opplysninger om endringene vises det til www.finansdepartementet.no under temaet differensiert arbeidsgiveravgift. Nærmere kommentarer til endringene finnes blant annet i St.prp. nr. 1 (2006-2007) s. 39 flg. under pkt. 2.5.2 ”Gjeninnføring av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift”.

Grunnet stor pågang av spørsmål til Skattedirektoratet, ber vi om at spørsmål om endringene først rettes til den kommunale skatteoppkreveren.

Oversikt over endringene

Heving av fribeløpet

Arbeidstakere over 62 år

Endringer i soner og satser

Nye regler om hvilken avgiftssone som skal legges til grunn

Unntakene for bestemte næringer i vedtakets § 1 bokstav j (nå: bokstav g)

Transportnæringen

Statlig sektor