Unntakene for bestemte næringer i vedtakets § 1 bokstav j (nå: bokstav g)

 • Publisert:

Flere av unntakene som i dag gjelder for bestemte næringer er tatt ut. Dette gjelder blant annet de fleste av de næringene som frem til og med 2006 har vært tatt inn i avgiftsvedtaket § 1 bokstav g, men som fra 2007 vil tas inn i § 1 bokstav j. Bestemmelsen vil fra 2007 kun omfatte:

 • Foretak som er beskjeftiget i produksjon av stålproduktene opplistet i Annex I til kapittel 25B om regionalstøtte i ESAs retningslinjer for statsstøtte, og
 • Foretak som bygger eller reparerer selvdrevet, sjøgående kommersielt fartøy. Med slikt fartøy forstås følgende: - fartøy på minst 100 BRT for transport av passasjerer eller gods, - fartøy på minst 100 BRT til særlige formål, - slepebåt på minst 365 kW, - flytende og flyttbart uferdig skrog av ovennevnt fartøy. Dette omfatter også foretak som foretar vesentlig ombygging av fartøy som nevnt ovenfor, dersom fartøyet er over 1000 BRT.

En endring fra 2006 til 2007 er at bygging/reparasjon av ”fiskefartøy på minst 100 BRT bestemt for eksport til land utenfor EØS-området” ikke lenger er omfattet av bestemmelsen.

 • Følgende næringer har altså blitt fjernet fra denne bestemmelsen fra 2006 til 2007:
 • Foretak som produserer elektrisitet skapt ved vannkraft,
 • Foretak som utvinner råolje eller naturgass, 
 • Foretak som yter tjenester tilknyttet utvinning av olje eller gass: 
 • Foretak som bryter metallholdig malm, med unntak av jernmalm og jernmalm med innhold av mangan, 
 • Foretak som utvinner industrimineralene nefelinsyenitt eller olivin, 
 • Foretak som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 1-4 eller verdipapirhandelloven § 7-1, jf. § 1-2 første ledd, dersom foretaket har filial, driver grenseoverskridende virksomhet eller har etablert datterforetak som driver tilsvarende virksomhet, i andre stater innen EØS-området. 
 • Foretak som produserer telekommunikasjonstjenester.