Rundskriv

Retningslinjer for utlevering av skatteopplysninger fra skattekontorene

Retningslinjer av 17. oktober 2014.

I Generelt

1. Virkeområde
Retningslinjene gjelder anmodning om utlevering av skattelisteopplysninger for fysiske personer og aksjeselskaper mv. 

2. Skriftlig henvendelse
Den som ber om skattelisteopplysninger, skal gjøre dette skriftlig til skattekontoret på papir. 

3. Identifisering
For å få utlevert opplysninger skal den som ber om skattelisteopplysninger oppgi skattyters navn og vedkommendes skattekommune. 

4. Opplysningskvalitet
Skattelisteopplysningene som utleveres, er basert på ordinær likning. Eventuelle senere endringer kan være hensyntatt. 

5. Utleveringsmåte
Skattekontoret skal bare utlevere skattelisteopplysningene skriftlig, dvs. enten på papir til folkeregistrert adresse eller nettbasert løsning. 

6. Begrenset adgang til å utlevere skattelisteopplysninger
Skattekontoret skal bare unntaksvis utlevere skattelisteopplysninger til andre enn skattyter, vedkommendes ektefelle, konkursbo og domstol. Se punktene 10 – 11.

7. Antall opplysninger
Skattekontoret bør ikke gi opplysninger om mer enn fem skattytere per henvendelse. 

8. Klagerett
Avslag på anmodning om utlevering kan påklages til Skattedirektoratet. 

II. Utlevering av skattelisteopplysninger til skattyter, ektefelle, konkursbo, domstol

9. Utlevering i og etter utleggsperioden
På anmodning skal skattekontoret utlevere skattelisteopplysninger om den enkelte skattyter til ham/ henne selv, ektefelle, dødsbo, konkursbo eller domstol i og etter utleggsperioden. 

III. Utlevering til andre

10. I utleggsperioden
I utleggsperioden skal skattekontoret bare unntaksvis etter anmodning utlevere skattelisteopplysninger. Skattekontoret skal i slike tilfeller bare utlevere opplysninger til pressen samt til personer som har betydelige problemer med å bruke Internettløsningen for skattelister. 

11. Etter utleggsperioden
Etter utleggsperioden skal skattekontoret bare unntaksvis utlevere skattelisteopplysninger, fortrinnsvis til pressen.

Er det flere skattytere med samme navn i samme skattekommune, kan den som ber om opplysninger i tillegg oppgi skattyters fødselsdato/ fødselsnummer/ organisasjonsnummer for å sikre entydig identifisering av skattyter.

IV. Ikrafttredelse

12. Ikrafttredelsestidspunkt
Retningslinjene får virkning fra og med utlegg av skattelistene for inntektsåret 2010. Endringene får virkning fra og med utlegg av skattelistene for inntektsåret 2013.