SKD-melding

Svalbardmeldingen for 2020

  • Publisert:
  • Avgitt 16.01.2020
Saksnummer SKD 2/2020

Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis i 2020.

SKD-melding 2-20 - Svalbardmelding for 2020.pdf

SKD-melding 2-20 - Svalbardmelding for 2020.word

1. Om meldingen

Denne meldingen omtaler reglene for beskatning av godtgjørelse for arbeid utført på Svalbard, samt beskatning av pensjoner og visse trygdeytelser som utbetales til personer som oppholder seg på Svalbard (lønnstrekkordningen for Svalbard). Reglene om beskatning av godtgjørelse for arbeid utført på Jan Mayen og Antarktis omtales også.

Meldingen retter seg i første rekke til arbeidsgivere som har ansatte som utfører arbeid på Svalbard, Jan Mayen eller Antarktis og til utbetalere av pensjoner og trygdeytelser til person som er skattepliktig til Svalbard, men også til arbeidstakere med arbeidsopphold på Svalbard.

Meldingen omtaler ikke beskatning av inntekt utenfor lønnstrekkordningen, beskatning av formue og beskatning av selskaper. For mer informasjon om dette, se Skatte-ABC.

Spørsmål om beskatningen på Svalbard, Jan Mayen og Antarktis kan rettes til Svalbard skattekontor.

Telefon: 79 02 36 70.

E-post: [email protected].

Post: Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo

2. Lønnstrekkordningen

Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført på Svalbard skattlegges etter reglene om lønnstrekk når en person er skattemessig bosatt på Svalbard, eller når det enkelte opphold på Svalbard i forbindelse med arbeidet varer i minst 30 dager. Dagpenger under arbeidsledighet, sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme reglene. Dette gjelder også ytelser som en person mottar under midlertidig fravær fra Svalbard, når utbetalingen refererer seg til arbeidsoppholdet på Svalbard og personen er skattemessig bosatt på Svalbard.

Pensjoner og trygdeytelser som utbetales til personer som er skattemessig bosatt på Svalbard, skal også skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ingen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Trygdeavgift betales med 8,2 pst. av lønn mv., av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og av utdelt godtgjørelse etter selskapsloven § 2-26 første ledd. Trygdeavgift av pensjoner mv. er 5,1 pst. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift (0-sats).

Det skal foretas trekk i alle utbetalinger – også i feriegodtgjørelsen, lønn i ferien og lønn i desember. Opplysninger om lønns- og ansettelsesforhold tilhørende Svalbard skal rapporteres samlet i a-meldingen. Det er egne skatte- og avgiftsregler for rapportering av inntekt og trekk i lønnstrekkordningen.

Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid utført på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis, skattlegges etter de materielle reglene i svalbardskatteloven dersom det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet overstiger 30 dager. Sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme reglene når personen oppholder seg på Jan Mayen eller i Antarktis.

Lønnsinntekt som er skattepliktig etter Jan Mayen-skatteloven, skattlegges i personens bostedskommune.

Lønnsinntekt som er skattepliktig etter Jan Mayen-skatteloven, skattlegges etter de samme satsene som gjelder for Svalbard. Satsen for trygdeavgift er også den samme. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift (0-sats).

Inntekt som skal skattlegges etter Jan Mayen-skatteloven, rapporteres i a-meldingen. Det er egne skatte- og avgiftsregler for rapportering av inntekt og trekk.

Lønnstrekk på Svalbard, Jan Mayen og Antarktis betales terminvis (6 terminer) i henhold til samme frister som gjelder for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på fastlandet.

2.1 Skatteplikten

Svalbard er et eget beskatningsområde. Beskatningen reguleres av lov av 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven) og forskrift av 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard. For betaling og innkreving av skatt og trygdeavgift til Svalbard gjelder skattebetalingsloven, se svalbardskatteloven § 5-1. For skatt fastsatt ved lønnstrekk gjelder særregler i svalbardskatteloven § 5-2.

Enhver som mottar lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Svalbard, skal betale skatt til Svalbard, dersom personen er skattemessig bosatt på Svalbard eller det enkelte opphold på Svalbard i forbindelse med arbeidet varer sammenhengende i minst 30 dager, se svalbardskatteloven §§ 2-1 og 2-2.

Lønnstrekkordningen omfatter lønn, pensjoner og andre ytelser som nevnt i skatteloven

  • 12-2 bokstavene a, b, c og j, som:
  • lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold, herunder honorarer, provisjoner mv.
  • styrehonorarer o.l.
  • naturalytelser og overskudd på utgiftsgodtgjørelser
  • vederlag ved opphør av arbeidsforhold
  • pensjon, uføretrygd, føderåd eller livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold når mottakeren er skattemessig bosatt på Svalbard.

se svalbardskatteloven § 3-1.

Når det gjelder sykepenger og dagpenger under arbeidsledighet, samt visse naturalytelser og overskudd på utgiftsgodtgjørelser, vises det til punktene nedenfor.

2.2 Skatteplikt til Svalbard som skattemessig bosatt

Personer som er bosatt på Svalbard, skal i utgangspunktet betale skatt av all formue og inntekt til Svalbard. Skattemessig bosatt er de som har tatt varig opphold på Svalbard. Personer som har oppholdt seg på Svalbard i minst 12 måneder, regnes som bosatt fra starten på oppholdet.

Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard, er ikke skattepliktige til Svalbard for lønn for arbeid på fastlandet eller i utlandet, f.eks. i ferie, under permisjon eller militærtjeneste, forutsatt at lønnen skattlegges på det norske fastlandet eller i en annen stat.

I sykepenger, fødselspenger og adopsjonspenger, dagpenger under arbeidsledighet samt arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad som mottas av en person bosatt på Svalbard, skal det trekkes skatt og trygdeavgift etter reglene for lønnstrekk. Dette gjelder også når mottakeren av slike ytelser oppholder seg på fastlandet.

Skatteplikten som bosatt på Svalbard faller bort fra og med det inntektsåret personen har oppholdt seg utenfor Svalbard mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode.

2.3  Begrenset skatteplikt til Svalbard

Som begrenset skattepliktig til Svalbard regnes personer som har et midlertidig arbeidsopphold på Svalbard når oppholdet varer sammenhengende i minst 30 dager.

Personer som før oppholdet på Svalbard ikke har vært skattemessig bosatt i Norge (herunder Svalbard) i løpet av de siste 10 årene, er de første fem årene begrenset skattepliktige for lønns- og næringsinntekter på Svalbard, se svalbardskatteloven § 2-1 annet ledd a og § 2-2. Det betyr at disse personene må ha 30 dagers opphold på Svalbard i hver periode, også når det gjelder fødselspenger og trygdeytelser opptjent på Svalbard.

Ved beregning av 30-dagersperioden anses reisedager til og fra Svalbard ikke som opphold på Svalbard.

Godtgjørelse for avspasering som foretas utenfor Svalbard, skattlegges etter lønnstrekkordningen når avspaseringen er knyttet til arbeid på Svalbard, men bare når det forutgående arbeidsopphold på Svalbard faktisk har vart sammenhengende i minst 30 dager.

Lønn for arbeid på fastlandet eller i utlandet, f.eks. i ferie, under permisjon eller militærtjeneste, er ikke skattepliktig til Svalbard for en person som bare har et midlertidig opphold på Svalbard.

I sykepenger, fødselspenger og adopsjonspenger, dagpenger under arbeidsledighet samt arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad som mottas av en person på Svalbard, skal det trekkes skatt og avgift etter reglene for lønnstrekk. Det er en forutsetning at personen oppholder seg på Svalbard når ytelsen mottas og at oppholdet varer sammenhengende i minst 30 dager. Personen må ha vært i aktivt arbeid på Svalbard da retten til utbetaling oppsto.

2.4  Fritt opphold, fri bolig, fri reise, fri bil og telefon - satser

Skattedirektoratet har fastsatt følgende verdier for naturalytelser:

Fritt opphold                                       kr 128 pr. døgn                       

Fri kost – alle måltider                       kr   91 pr. døgn

Fri kost – to måltider                          kr   71 pr. døgn

Fri kost – ett måltid                            kr   47 pr. døgn

Fritt losji – ett eller delt rom               kr   37 pr. døgn

Dette tilsvarer satser på fastlandet.

Fri bil                                                  kr 1 950 pr. måned.

Fri bolig:

Inntil 40 kvm                                       kr 2 850 pr. måned

41 kvm - 65 kvm                                kr 4 050 pr. måned

66 kvm - 90 kvm                                kr 6 400 pr. måned

91 kvm -125 kvm                               kr 7 250 pr. måned

over 125 kvm                                     kr 8 350 pr. måned

Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon: Her gjelder samme regler som på fastlandet.

Verdien av disse naturalytelsene skattlegges som lønn etter lønnstrekkordningen.

Verdien av fri reise til fastlandet eller til utlandet som dekkes av arbeidsgiveren, omfattes av lønnstrekkordningen – forutsatt at lønnen er skattepliktig etter svalbardskatteloven.

2.5 Overskudd på utgiftsgodtgjørelser

Skattedirektoratet har fastsatt følgende retningslinjer for beregning av skattepliktig overskudd på utgiftsgodtgjørelser:

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

Ved beregningen av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2020.

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 1 750 pr. måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2020.

For refusjon av utgifter til elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2020.

Underskudd på utgiftsgodtgjørelser er ikke fradragsberettiget.

Overskudd på disse utgiftsgodtgjørelsene skattlegges som lønn etter lønnstrekkordningen – forutsatt at lønnen behandles i lønnstrekkordningen.

3. Trekk i lønn, pensjon mv.

Arbeidsgiver plikter å trekke skatt til Svalbard og trygdeavgift av all utbetaling av lønn mv. Det skal også trekkes skatt i arbeidsgivers premieinnbetaling til kollektiv livrente når denne er skattepliktig, se skatteloven § 5-12 sjette ledd. Det samme gjelder den som foretar utbetaling av pensjon og trygdeytelser som nevnt ovenfor i punkt 2.1.

3.1 Skatt

Etter § 3 i Stortingets vedtak av 12. desember 2019 nr. 1818 om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2020 skal det av inntekt som omfattes av lønnstrekkordningen trekkes skatt med 8,0 pst. av beløp inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp og med 22,0 pst. av overskytende beløp. 12 ganger folketrygdens grunnbeløp utgjør kr 1 198 296 ved årets begynnelse. Grunnbeløpet må påregnes regulert med virkning fra 1. mai 2020. Etter svalbardskatteloven § 3-1 benyttes det grunnbeløp som sist ble fastsatt for inntektsåret. Når inntekten overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp og skattetrekket er feil, kan det foretas en korrigering, se svalbardskatteloven § 5-2 sjette ledd.

Det skal også trekkes skatt etter de samme satser i lovbestemt feriegodtgjørelse, i vanlig lønn i ferien og i lønn i desember.

Beskatning etter lønnstrekkordningen er en ren bruttoskatt, som betales fra første krone. Det skal derfor ikke gjøres noen fradrag ved fastsettingen av skattepliktig inntekt.

3.2 Trygdeavgift

Trygdeavgift av inntekter undergitt lønnstrekkordningen skal beregnes av brutto inntekt.

Det skal betales trygdeavgift med 8,2 pst av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 nr. 2 (bl.a. godtgjørelse for arbeid i og utenfor tjenesteforhold, godtgjørelse som medlem av styre mv, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og uføreytelser etter andre ordninger).

Det skal betales trygdeavgift med 5,1 pst av pensjon, føderåd, livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangs- og avløsningsbeløp for slike ytelser, utbetalinger etter innskuddspensjonsloven og individuell pensjonsavtale, se skatteloven § 6-47 bokstav c. Det samme gjelder for lønnsinntekt og annen personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, se folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1. Det skal likevel ikke betales trygdeavgift av barnepensjon til barn under 17 år, se skatteloven § 12-2 bokstav b.

Det skal betales trygdeavgift med 8,2 pst. av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 sjette ledd.

4. Skattemelding

Skattemelding med opplysninger om skattepliktig formue og inntekt, fradragsposter og andre opplysninger som har betydning for fastsettingen av skattegrunnlaget skal leveres av den som er skattemessig bosatt på Svalbard, se skatteforvaltningsloven § 8-2.

Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard, har plikt til å levere skattemelding for all inntekt og formue. Skattemeldingen med ev. vedlegg skal leveres elektronisk, eller sendes til Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana, innen utgangen av april i året etter inntektsåret.

Lønnstakere og pensjonister som mottar forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt, kan unnlate å levere skattemelding når den er riktig og fullstendig utfylt. Hvis skattemeldingen ikke er levert innen leveringsfristens utløp, anses den skattepliktige for å ha gitt de opplysningene som fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen.

5. Arbeidsgiveravgift

For inntekt som blir skattlagt etter svalbardskatteloven, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift.

Dersom arbeidsgiver er hjemmehørende på Svalbard, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for arbeid som utføres på Svalbard. Dette gjelder selv om arbeidstakerne som mottar lønnsutbetalingene ikke er skattepliktige til Svalbard.

Rapportering av lønnstrekk etter svalbardskatteloven, skal gjøres etter reglene i a-opplysningsloven.

Arbeidsgivere som skal rapportere lønnstrekk etter svalbardskatteloven skal benytte beregningskode "Lønnstrekk for Svalbard". Grunnlag for arbeidsgiveravgift kan registreres, men gir ingen avgift i og med at satsen er 0, jf. Stortingets vedtak 13. desember 2019 nr. 1822 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020 § 3 første ledd siste strekpunkt.

6. Rapportering av opplysninger i a-ordningen

Opplysninger om lønns- og ansettelsesforhold tilhørende Svalbard skal rapporteres samlet i a-meldingen.

Opplysningsplikten til arbeidsgiver fremgår av skatteforvaltningsloven § 7-2 og skatteforvaltningsforskriften § 7-2-7 når det gjelder utbetalinger til personer bosatt i utlandet.

Inntekt som er skattepliktig til Svalbard etter lønnstrekkordningen, skal rapporteres med særskilt skatte- og avgiftsregel "Svalbardinntekt". Forskuddstrekk som gjelder trukket skatt og trygdeavgift til Svalbard, skal angis med forskuddstrekkbeskrivelsen "Svalbardinntekt".

Opplysningsplikten til arbeidsgiver er ikke avhengig av arbeidstakers skatteplikt hverken til Svalbard etter svalbardskatteloven eller til fastlandet etter skatteloven.

Når en arbeidsgiver utbetaler lønn for arbeid utført på Svalbard til en person som ikke er skattepliktig til Svalbard, hverken som bosatt eller har opphold over 30 dager, skal lønn og skattetrekk rapporteres i a-meldingen som lønn fastland (dvs. uten skatte- og avgiftsregel for Svalbard).

Når en norsk arbeidsgiver på Svalbard utbetaler lønn som er opptjent i utlandet til en person som er bosatt i utlandet skal arbeidsgiver angi opptjeningslandet i a-meldingen.

Les mer om a-ordningen på skatteetaten.no/a-meldingen.

7. Innbetaling av skatt og avgifter til folketrygden

Trukket skatt og trygdeavgift vedrørende lønnsinntekter, pensjoner mv. som er skattepliktige etter svalbardskatteloven, skal arbeidsgiveren i utgangspunktet betale til:

Skatteoppkrever for Svalbard
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Når arbeidsgiver sender inn a-meldingen mottar han en tilbakemelding. I tilbakemeldingen får arbeidsgiver en oppsummering av all forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift som er rapportert på samme måned og opplysninger om betalingsinformasjon (kontonummer og KID). Betalingsinformasjonen i tilbakemeldingen skiller ikke mellom forskuddstrekk for fastlandskommuner og lønnstrekk etter svalbardskatteloven. Alt forskuddstrekk og alt lønnstrekk for måneden er inkludert i summen. Har man bare lønnstrekk for Svalbard, vises kontonummeret til skatteoppkrever for Svalbard. Har man også vanlig forskuddstrekk, vises kun kontonummeret til arbeidsgivers kontorkommune. Arbeidsgiver skal bruke kontonummeret som er oppgitt på tilbakemeldingen. De ulike trekkene vil gjennom skattemyndighetenes håndtering, bli korrekt fordelt selv om arbeidsgiver skulle foreta betaling av lønnstrekk til skatteoppkrever i en fastlandskommune. Forfall for lønnstrekk til Svalbard følger ordinære frister, Se skattebetalingsloven §§ 10-10 og 10-11.

Mer informasjon om oppgjør av skatt etter svalbardskatteloven kan fås ved henvendelse til skatteoppkrever for Svalbard, på telefon 51 86 89 00.

Ved forsinket innbetaling påløper forsinkelsesrenter etter skattebetalingsloven § 11-1.

8. Beskatning av personer på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis

8.1 Skatteplikten

Skatteplikten for godtgjørelse for arbeid utført på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis er regulert i lov av 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis. Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis er ikke et eget beskatningsområde eller et særskilt skattedistrikt. Skatten som oppkreves skal tilfalle den kommunen på fastlandet hvor arbeidstakeren var bosatt 1. januar i inntektsåret.

Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid utført på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis skattlegges etter de materielle reglene i svalbardskatteloven dersom det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet overstiger 30 dager. Sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme reglene, såfremt personen under sykdommen oppholder seg på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis.

Satsene for skatt og trygdeavgift, er de samme som for Svalbard, se punkt 3.1 og 3.2.

Det skal ikke svares arbeidsgiveravgift til folketrygden (0-sats) av lønn som omfattes av Jan Mayen-skatteloven.

8.2 Rapportering av opplysninger i a-meldingen

Opplysninger om lønns- og ansettelsesforhold tilhørende Jan Mayen og bilandene i Antarktis skal rapporteres samlet i a-meldingen.

Opplysningsplikten til arbeidsgiver fremgår av skatteforvaltningsloven § 7-2 og skatteforvaltningsforskriften § 7-2-7 når det gjelder utbetalinger til personer bosatt i utlandet.

Inntekt som skattlegges etter lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis, skal rapporteres med særskilt skatte- og avgiftsregel "Jan Mayen og bilandene i Antarktis". Forskuddstrekk som gjelder trukket skatt til Jan Mayen og bilandene i Antarktis, skal angis med forskuddstrekkbeskrivelsen "Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis". Forskuddstrekk som gjelder trukket trygdeavgift til Jan Mayen og bilandene i Antarktis, skal angis med forskuddstrekkbeskrivelsen "Betalt trygdeavgift for lønn på Jan Mayen og bilandene i Antarktis".

Les mer om a-ordningen på skatteetaten.no/a-meldingen.

8.3 Innbetaling av skatt og avgifter til folketrygden

Trukket skatt og trygdeavgift vedrørende lønnsinntekter som er skattepliktige etter Jan Mayen-skatteloven skal innbetales til skatteoppkreveren i arbeidstakerens bostedskommune på fastlandet.

Når arbeidsgiver sender inn a-meldingen mottar han en tilbakemelding. I tilbakemeldingen vil arbeidsgiver få en oppsummering av all forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift som er rapportert på samme måned med betalingsinformasjon (kontonummer og KID). Betalingsinformasjonen i tilbakemeldingen skiller ikke mellom forskuddstrekk for fastlandskommuner og lønnstrekk og trygdeavgift fra inntekt opparbeidet på Jan Mayen og i Antarktis. All forskuddstrekk, lønnstrekk og trygdeavgift for måneden er inkludert i summen. Tilbakemeldingen viser også kontonummeret til skatteoppkreveren i arbeidsgivers kontorkommune som benyttes ved innbetalingen. Oppgjøret av lønnstrekk og trygdeavgift vil bli overført til skattyters hjemkommune.

Betalingsinformasjonen er tilpasset oppgjør av ordinært forskuddstrekk til fastlandskommunene. Dette er uavhengig av om kravet bare gjelder fastlandet eller er en kombinasjon av fastland og Jan Mayen, eller Svalbard og Jan Mayen.

Betalingsfristene følger regelverket for betaling av lønnstrekk på Svalbard etter skattebetalingsloven § 10-11.

Vedlegg

Stortingsvedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2020

Kunngjering frå Justis- og beredskapsdepartementet av stortingsvedtak 12. desember 2019 med heimel i Kongeriket Noregs Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2020 etter føresegnene i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Vedtaket gjeld òg som grunnlag for utskriving av forskot på skatt for inntektsåret 2020, jf. lov om skatt til Svalbard § 5-1.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

a) Personleg skattepliktig og dødsbu:

Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats)

b) Selskap og samanslutning som nemnt i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne etter skattelova kapittel 2:

Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

a) Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalbardskattelova § 3-1:

Låg sats: 8 pst.

Høg sats: 22 pst.

b) 22 pst. av den delen av selskapsoverskot som er høgre enn 15 mill. kroner, og som overstig summen av

- 10 gonger kostnadene til løn som blir skattlagt ved lønstrekk

- 0,20 gonger skattemessig verdi av anlegg, fast eigedom og annan realkapital som er på Svalbard ved utgangen av inntektsåret.

c) Anna inntekt: 16 pst.

Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som er omfatta av c. på 20 000 kroner.

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt skal formue og inntekt avrundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova § 3-1 og § 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Aksjonær i utlandet

Skatt på utbytte mv. etter skattelova § 10-13, jf. svalbardskattelova § 3-2, er fastsett til 20 pst.

§ 7 Inntekt etter svalbardskattelova § 6-3

For inntekt som blir skattlagt etter svalbardskattelova § 6-3, skal satsen vere 8 pst.